แฟ้มภาพการประชุมการใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)
ทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)
ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 การฝึกอบรมเรียนรู้กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักชลประทานที่ 8 ในเรื่องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
โดยผู้เข้าฝึกอบรมได้แก่ ผู้มีเครื่องใช้งานวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)  ของทุกโครงการในเขต สชป.8
ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 8
โดยมี นายสมคิด ทรัพย์วราภรณ์ ผคก.ชป.8 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมในคร้ังนี้


ข้อมูลเว็บลิ้งค์จาก กส.ทส.

 1.รายงานผลและสรุปบทเรียน 2.คู่มือประกอบการฝึกอบรม 3.ข้อมูลบรรยายสรุปการอบรม

ข้อมูลประกอบการอบรม
 1.สื่อสารอย่างไรให้ถูกระเบียบ 2.วิธีการสื่อสารทรงประสิทธิภาพ 3.ปัจจัยสำคัญของระบบวิทยุสื่อสาร
 แผนภูมิแสดงเครือข่ายสถานีวิทยุสื่อสารของ สชป.8

หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3