( ข้อมูลปี 2559 ) ด้านการวางแผนและบริหารงบประมาณ รวม 3 เรื่อง( 5 เรื่อง )
 

 ( 4 เรื่อง )
 

 ( เรื่อง )

( เรื่อง )

 ( เรื่อง )

( เรื่อง )

( เรื่อง )

( เรื่อง )

( เรื่อง )ราคามาตรฐาน
คุรุภัณฑ์การใช้จ่าย
 งบประมาณรายจ่ายผู้ควบคุมงานจ้างใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงงานจ้าง
 
 
 
 อัตราราคา
งานต่อหน่วยการบริหารงบประ
มาณ ( ฉบับที่ 2 )การเลือกซื้อน้ำมันเครื่องและไส้กรอง 
 
 
 
 
 
 คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในการบริหารงบประ
 มาณ ( ฉบับที่ 5 )
 
 
 
 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงการจำแนก
 ประเภทรายจ่าย
 
 
 
 
 
 คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23 สิงหาคม 2558