( ข้อมูลปี 2559 ) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวม 7 เรื่อง( 9 เรื่อง )
 

 ( 7 เรื่อง )
 

 ( 2 เรื่อง )

( เรื่อง )

 ( เรื่อง )

( เรื่อง )

( เรื่อง )

( เรื่อง )

( เรื่อง )คู่มือการปฏิบัติงาน
กมชลประทานV 4
 


ขั้นตอนการปฏิบัติ   งานเพื่อเดินเครื่องสูบน้ำฯ 
 
 
 
 คู่มือ การดำเนินกิจกรรม 5 สค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม (1)หนังสือ THE FIFTH DISCIPLINE
 
 
 
 
 
 
 คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการแต่งตั้งผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 คู่มือการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร
ู้แนวทางการจ้าง
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 
 
 
 คู่มือสำนักงานประกันสังคมข้าราชการซึ่งอยู่
 ระหว่างรับราชการ
 
 
 
 
 
 คู่มือวินัยกับคําวินิจฉัย คดีปกครองค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม (2)
 
 
 
 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรมมอบอำนาจ
 ให้ผู้เชี่ยวชาญ
 
 
 
 
 
 


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

 

 

 

 


สิทธิประโยชน์เกื้อกูล บำเหน็จ บำนาญเงินช่วยพิเศษและ
อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 


การลาอิเล็กทรอนิกส์
 E-Leave

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23 สิงหาคม 2558