( ข้อมูลปี 2559 ) ด้านการพัสดุ รวม 3 เรื่อง( 15 เรื่อง )
 

 ( 11 เรื่อง )

 ( 2 เรื่อง )

( เรื่อง )

 ( เรื่อง )

( เรื่อง )

( 2 เรื่อง )

( เรื่อง )

( เรื่อง )เอกสารประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างแนวทางการปฏิบัติ
จัดหาพัสดุการเสี่ยงต่อการ
ทุจริต
 
 
 การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างตอน 1
 เอกสารประกวด
ราคาซื้อการยึดหลักประกันซองจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
 
 
 
 การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างตอน 2
 
 
 เอกสารประกวด
ราคาจ้างทั่วไปการกำหนดราย
ละเอียด

 
 
 
 
 
 E-Bidding
1การตรวจการจ้าง
และการควบคุม

 
 
 
 
 
 E-Bidding
2การสอบข้อเท็จจริง
 
 
 
 
 
 E-Bidding
3คดีปกครองเกี่ยวกับ
การพัสดุ

 
 
 
 
 
 
 E-Bidding
4การแต่งตั้งคณะ
กรรมการพัสดุ

 
 
 
 
 
 
 E-Bidding
5สิทธิพิเศษของ
 หน่วยงาน
 
 
 
 
 
 E-Bidding
6การตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี

 
 
 
 
 
 
 การบริหารสัญญา
ทั่วไประบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ

 
 
 
 
 
 การบริหารสัญญา

งานก่อสร้าง
การแก้ไขสัญญา
จ้างก่อสร้าง

 
 
 
 
 
 คู่มือระบบการลง
ทะเบียน 
 
 
 
 
 หนังสือการซ่อมและการบำรุงรักษาหนังสือ 
 
 
 
 
 คู่มือกฏหมายควบคุมอาคาร 
 
 
 
 
 ความถี่ในการส่งวัสดุทดสอบ 
 
 
 
 
 


การเสริมสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 28 ตุลาคม 2558