( ข้อมูลปี 2559 ) ด้านการเงินและบัญชี รวม 7 เรื่อง( 9 เรื่อง )
 

 ( เรื่อง )

 ( เรื่อง )

( เรื่อง )

 ( เรื่อง )

( เรื่อง )

( เรื่อง )

( เรื่อง )

( เรื่อง )หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการใช้บัตรฯ
 
 
 
 
 
 คู่มือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน
 
 
 
 
 
 
 คู่มือรูปแบบการเขียน-พิมพ์หนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
 คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน
 
 
 
 
 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online
 
 
 
 
 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งผ่าน GFMIS Web Online
 
 
 
 
 
 
 อัตราราคางานต่อหน่วย
 
 
 
 
 
 
 การเขียนหนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
 


เบิกจ่ายอย่างไรให้
มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23 สิงหาคม 2558