หน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักชลประทานที่ 8 ในปัจจุบัน ( ตามคำสั่งกรมที่ 82/58 )
 
 คู่มือกระบวนงานหลัก สำนักชลประทานที่ 8

( แผนภูมิกระบวนการ  การสำรวจความรู้  การคัดเลือก  การกลั่นกรองความรู้ )

( ตามคำสั่งที่ 9/60  และ ตามคำสั่งที่ 11/60 )

แบบฟอร์มที่ ๑

กระบวนงานที่สำคัญของสำนักงานชลประทานที่ ๘

 

ชื่อกระบวนงาน

ตัวชี้วัดกระบวนงาน

คู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ได้จัดทำไว้แล้ว

๑. กระบวนงานหลัก

 

 

   ๑.๑ กระบวนงานการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

 

-.         มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

 

ชป๐๓ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)

* ผลงานร้อยละ  เป้าหมายรวม ๗ แห่ง

คู่มือสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ

๑)   คู่มือการขออนุมัติเปิดโครงการก่อสร้าง

๒)   คู่มือการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน

๓)   คู่มือการบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการควบคุมงานเอง     

๔)   คู่มือการบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการคุมงานทั้งหมดโดยบริษัทที่ปรึกษา     

๕)   คู่มือการส่งมอบ-รับมอบโครงการก่อสร้าง     

 

          สชป-๘. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน

ชป๑๓ : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตาม

แผน (เป้าหมายศึกษา รวม ๖๐ โครงการ)

 

คู่มือคณะทำงานกรมชลประทาน

-  คู่มือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

ชป๑๔ : ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน

 

 คู่มือสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

 - คู่มือหลักการสำรวจและทำแผนที่ภาคพื้นดินและเพื่อกรก่อสร้าง ( คู่มือ 1 , คู่มือ 2   

 

 

ชป๑๕ : ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน

 

คู่มือสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

คู่มือปฏิบัติงานด้านการออกแบบ

๑)   กระบวนการออกแบบหัวงานและอาคารประกอบ

๒)   กระบวนการออกแบบระบบชลประทานและอาคารประกอบ

๓)   กระบวนการออกแบบระบบชลประทานในแปลงน

๔)   กระบวนการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม

๕)   กระบวนการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรม

๖)   กระบวนการจัดทำเอกสารประกอบการจ้าง

๗)   แบบรายงานคู่มือการปฏิบัติงาน

 

           สชป-. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

 

ชป๑๗ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่าง

ก่อสร้าง * ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม ๑๔ ครั้ง)

 

คู่มือสำนักส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน

๑)   คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒)   คู่มือเรียนรู้ 5 วันสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการ

 

ชป๑๘ : ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย รวม ๑๐๐ กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผนดำเนินการในปีนี้)

 

คู่มือสำนักส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน

๑)   คู่มือการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

๒)   คู่มือการบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม : ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา

 

 

 

 

 

 คู่มือคณะทำงานโครงการก่อสร้าง ๑/๐๘
     คู่มือการป้องกันลาดไหล่เขาบริเวณทางระบาย
     ทางน้ำล้นอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา อ.ปักธงชัย

     จ.นครราชสีมา  ( แผ่นพับประชาสัมพันธ์ )

    ( โครงการก่อสร้าง ๑/๐๘ )

๑.๒ กระบวนงานการบริหารจัดการน้ำ

 

 

 

          สชป-. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

 

 

 

 

 

          สชป-. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน

 

 

 

 

          สชป-๑๐. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

 

            สชป-๑๑. มีการวางแผนและการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี

 

ชป๐๔ : จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขต

ชลประทาน (ไร่) * ผลงานร้อยละ เป้าหมายรวม ๑,๗๑๐,๔๐๐ไร่

 

ชป๐๕ : ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและ

ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท)

* ผลงานร้อยละ เป้าหมาย ๓๒,๑๗๔,๗๑๘.๐๕ บาท

 

ชป๑๐ : ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน

(เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำ

ชลประทาน รวม ๙๐ แห่ง)

 

ชป๑๙ : จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

* ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม ๙๖ ครั้ง)

 

ชป๒๑ : ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง

(ร้อยละ) * เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ โครงการส่งน้ำฯ ลำพระเพลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

๑)   คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสรรน้ำ     

๒)   เล่มที่ ๑/๑๖ คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน     

๓)   เล่มที่ ๒/๑๖ คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ     

๔)   เล่มที่ ๓/๑๖ คู่มือการประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ     

๕)   เล่มที่ ๔/๑๖ คู่มือการจำลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation)     

๖)   เล่มที่ ๕/๑๖ คู่มือการวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Study)     

๗)   เล่มที่ ๖/๑๖ คู่มือการคำนวณฝนใช้การ (Effective Rainfall)     

๘)   เล่มที่ ๗/๑๖ คู่มือการคำนวณการใช้น้ำของพืช (ConsumptiveUse หรือ Evapotranspiration)          

๙)   เล่มที่ ๘/๑๖ คู่มือการประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ     

๑๐)    เล่มที่ ๙/๑๖ คู่มือการจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ     

๑๑)    เล่มที่ ๑๐/๑๖ คู่มือการวางแผนติดตามและประเมินผลการส่งน้ำรายสัปดาห์ (WASAM)  

๑๒)    เล่มที่ ๑๑/๑๖ คู่มือการประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำ     

๑๓)    ล่มที่ ๑๒/๑๖ คู่มือการปฏิบัติงานส่งน้ำของโครงการชลประทาน  

๑๔)    เล่มที่ ๑๓/๑๖ คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน     

๑๕)    เล่มที่ ๑๔/๑๖ คู่มือการวัดปริมาณน้ำในคลองชลประทาน และการสอบเทียบอาคารชลประทาน     

๑๖)    เล่มที่ ๑๕/๑๖ คู่มือการคำนวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน     

๑๗)  เล่มที่ ๑๖/๑๖ คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ     

๑๘)  คู่มือหลักการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคาร
ชลประทาน
(คุณปราโมท พลพณะนาวี

๑๙)  คู่มือการใช้โปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป
ด้านจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน
       
(
คุณเนรมิต เทพนอก)

 

คู่มือสำนักส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน

-          คู่มือการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน

 

     ๑.๓ กระบวนงานการป้องกันและบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ำ

 

 

 

 

           สชป-๒ ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ

 

ชป๐๖ : ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืช

เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง

* เปรียบเทียบพื้นที่ความเสียหายของนาปรังรวมนาปี

กับพื้นที่เพาะปลูกนาปรังรวมนาปี

 

คู่มือสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

- คู่มือกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
- ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาภัยน้ำท่วม

   และน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นระบบ
   ( ไฟล์เอกสารข้อมูลไฟล์ Video )

   (กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร)

 - การสรุปบทเรียนการดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัย

   อันเกิดจากน้ำ กรณีพื้นที่อุทกภัยในปี ๒๕๕๔

   (ศูนย์อุทกภัยวิทยาภาค ตอน. จังหวัดนครราชสีมา) 

          สชป-. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 

ชป๐๘ : ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม ๑๑,๔๑๒ แห่ง)

คู่มือสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

-   คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า ด้าน
 ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ

 

          สชป-. การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน

 

ชป๑๑ : ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน

 

ชป๑๑.๑ : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการ

ชลประทานขนาดกลางตามแผน

 

ชป๑๑.๒ : ร้อยละของการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผน (ผลผลิตที่ ๓)

 

ชป๑๑.๓ : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและ

บรรเทาอุทกภัยตามแผน

 

ชป๑๒.๑ : ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จ *ผลงานรวมทุกแห่งร้อยละ(เป้าหมายซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานรวม ๒๙ แห่ง)

 

ชป๑๒.๒: ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนโครงการฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรที่ประสบ

อุทกภัยด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๔ (งบกลาง)

 

กระบวนงานการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

ที่ใช้สิ่งก่อสร้างเป็นมาตรการในการป้องกัน ใช้คู่มือเช่นเดียวกับ ๑.๑ กระบวนงานการพัฒนาแหล่งน้ำได้แก่

- คู่มือสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

- คู่มือสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

- คู่มือสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

 

๒. กระบวนงานสนับสนุน

   

 

 

          สชป-๑๓. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

 

ชป๒๔.๑ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

 

ชป๒๔.๒ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณตามแผน

*เป็นค่าเฉลี่ยของทุกไตรมาสของผลการเบิกจ่ายเมื่อ

เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS

 

(ภารกิจสนับสนุนประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบด้วยงานด้านการพัสดุ และงานด้านการเงินและบัญชี)

คู่มือกองพัสดุ

๑)   คู่มือแนวทางการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     

๒)   คู่มือการควบคุมบัญชีพัสดุ     

๓)   คู่มือการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา     

๔)   คู่มือการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก     

๕)  คู่มือการจำหน่ายพัสดุ     

 

 

๖)   คู่มือการดำเนินงานด้านคลังพัสดุ     

๗)   คู่มือการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง     

๘)   คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS Web Online ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   

 

คู่มือกองการเงินและบัญชี

๑)    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบ GFMIS

๒)   ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน

๓)   คู่มือการปฏิบัติงาน การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ด้านการเบิกจ่าย

๔)   คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน

กรมชลประทาน

         สชป-๑๔. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน

 

ชป๒๗ : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน

 

คู่มือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

-   คู่มือความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 กรมชลประทาน (ฉบับปรับปรุงใหม่)

พัฒนาและปรับปรุงโดย คณะทำงานด้านพัฒนาคลังความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 8 ( 31 ต.ค. 2560 )
 ( ที่มาและผู้สับสนุนแหล่งค้นคว้าของข้อมูล )