1. คู่มือการปฏิบัติงาน   2. บทความทางวิชาการภายใ
              3. บทความทางวิชาการภายนอก  4. ผลงานวิชาการภายนอก  
 5.
คู่มืองานสนับสนุนด้านอื่นๆ
     
  ( แบบฟอร์มที่ 1  ,  แบบฟอร์มที่ 2 )

( รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรอง ปีงบประมาณ 2555 รอบ 9 เดือน )เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง  ( KMA 2012 )


                                                      
หมวด 
1  การนำองค์กร
 

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

1.1    CKO สำนัก/กอง สื่อสาร  ถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม  เป้าประสงค์  และยุทธศาสตร์ของกรม ต่อบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร

1.1.1 ช่องทางการสื่อสาร

1.1.2 ความถี่ของการสื่อสาร

1.1.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มีการประชุมผู้บริหาร สชป.8
เป็นประจำทุกเดือน
- มีคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมฯ

- บันทึกการประชุม
- คำรับรองของสำนัก
- web site

1.2    CKO สำนัก/กอง สื่อสาร  ถ่ายทอด วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทานสู่บุคลากรของสำนัก/กองเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร

1.2.1 ช่องทางการสื่อสาร

1.2.2 ความถี่ของการสื่อสาร

1.2.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มีการประชุม KM Team
ของ สชป.8 และจัดทำแผน
การดำเนินงานประจำปี

 

- บันทึกการประชุม
- แผน KM
- web site
- หนังสือเวียน
-
คำสั่งคณะทำงาน

1.3    CKO สำนัก/กองสื่อสารแนวทางด้านการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร

1.2.1 ช่องทางการสื่อสาร

1.2.2 ความถี่ของการสื่อสาร

1.2.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การประชุม KM Team  และ
มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกรมฯ

- บันทึกการประชุม
- แผน KM
- web site
- หนังสือเวียน
-
คำสั่งคณะทำงาน

1.4    CKO สำนัก/กอง สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับสำนัก/กอง

และระดับบุคคลอย่างไร

 

 

 

 

-จัดประชุมถ่ายทอดความรู้
-
จัดชุมชนนักปฏิบัติ

- หนังสือเวียน
-
บันทึกการประชุม

1.5 CKO สำนัก/กองแสดงออกอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในประเด็นต่อไปนี้

    1.5.1 การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ 

    1.5.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง

 

 

 

 

 

 

 

- มีการสั่งให้นำความรู้ลง Website เป็นประธานในการประชุม KM
- ให้จัดมุมเรียนรู้ของสชป.8
- ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานชลประทาน

 

- Web site
- บันทึกการประชุม
- ภาพถ่ายการประชุม
- ภาพถ่ายมุมเรียนรู้
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ         

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

 2

 3

4

5

1.6 CKO สำนัก/กอง สนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่

 

 

 

 

 

 

 

- มีการประกาศยกย่องผู้ได้รับรางวัลโดยมอบรางวัลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รางวัล KM ระดับสำนัก
- ภาพถ่าย 1
- ภาพถ่าย 2
- ภาพถ่าย 3

1.7 CKO สำนัก/กอง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ / นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร

 

 

 

 

- จัดหาครุภัณฑ์ IT ที่ทันสมัย
ฝึกอบรม ตามที่ KM กรมฯกำหนด

 

- เครื่องมือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อรองรับงานใหม่
-ส่งบุคลากรไปร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เป็นต้น
 ( รายชื่อ 1 , รายชื่อ 2 )

1.8 CKO สำนัก/กอง สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น  CoPs,Story Telling,K-Forum,K-Asset,Best Practice,Peer Assist , Cross- functional Team ฯลฯ ) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

-มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม

- คำสั่งให้เข้าอบรม

1.9 CKO สำนัก/กอง กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

- มีการส่งประกวดนวัตกรรม

- รางวัลที่ได้รับ
- ประกาศเกียรติคุณ

1.10 CKO สำนัก/กอง ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

 

 

 

 

- ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ
- JMC
- อาสาสมัครชลประทาน
- ยุวชลกร
- พาเกษตรกรดูงาน

- ภาพถ่าย,รายงาน,บันทึก   การประชุม
-
การประชุม
JMC

1.11 CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร

  1.11.1 วิธีการควบคุม  กำกับ  ติดตาม

  1.11.2 ความถี่ในการควบคุม  กำกับ  ติดตาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 - มีการประชุมติดตามแผนและ
- ผลการดำเนินงานของ KM Team  

 -รายงานต่างๆ
- เอกสารคู่มือองค์ความรู้

                                                      หมวด  2  การวางแผนยุทธศาสตร์
 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

2.1 สำนัก/กอง นำผลการสรุปบทเรียน (จากข้อ 1.9) ตามภารกิจและแนวทางการปรับปรุงงานมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างไร

 

 

 

 

-

-

2.2 สำนัก/กอง มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯกำหนดต่อเนื่องทุกปีหรือไม่  (ตามแบบฟอร์ม 1 และ 2 ที่แนบ)

 

 

 

 

- สำนักชลประทานที่ 8 ได้ดำเนินการจัดทำแผน KM Action Plan ของสำนักฯ (เอกสารแนบ)

- KM Action Plan ระดับสำนัก/กอง

2.3 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM อย่างไร

 

 

 

 

 

- สำนักชลประทานที่ 8 มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM โดยการเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน

- จัดประชุมระดมความ
  คิดเห็น

2.4 สำนัก/กอง มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติอย่างไร

 

 

 

 

 

- สำนักชลประทานที่ 8 มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติโดยทาง

๑.       การประชุม

๒.       หนังสือเวียน

๓.       เว็บไซด์

- บันทึกการประชุม
- Web site

2.5 สำนัก/กองมีการสรุปผลการดำเนินการตามแผน KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน KM ที่กำหนดไว้อย่างไร (ตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มที่ 1)

 

 

 

 

- สำนักชลประทานที่ 8 ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผน KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน KM (ตามเอกสารแนบ)

- รายงานผลการดำเนินการจริงเปรียบเทียบตัวชี้วัดตามแผน KM

                                                      หมวด  3  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

3.1 สำนัก/กอง มีวิธีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร

และมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรให้แน่ใจว่าเป็นความต้องการที่แท้จริง

 

 

 

 

- มีแบบสำรวจความต้องการใช้น้ำชลประทาน
- มีแบบสำรวจพื้นที่เพาะปลูก

- แบบสำรวจความต้องการใช้น้ำชลประทาน
- แบบสำรวจพื้นที่เพาะปลูก

3.2 สำนัก/กอง มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 

 

 

 

 

- มีกล่องรับฟังความคิดเห็น
- ข้อเสนอแนะผ่าน Website
- จดหมาย

- กล่องรับฟังความคิดเห็น
-
กล่องรับฟังความคิดเห็น
- หน้า Website

3.3 สำนัก/กอง นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียนและความต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นอย่างไร

 

 

 

 

- จัดทำแผนปรับปรุงขบวนการทำงาน

 - ผังกระบวนงาน

3.4 สำนัก/กอง มีการใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ 3.1 -3.3) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร

 

 

 

 

 

- จัดประชุม อบรม สัมนา

- ดูงานนอกสถานที่
- คลิกดูแฟ้มภาพ

3.5 สำนัก/กอง ประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

 

 

 

 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

- แบบสอบถาม

3.6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับบริการของสำนัก/กองได้อย่างไร

 

 

 

 

- Website
- สื่อสิ่งพิมพ์

- Website
-
สื่อสิ่งพิมพ์
- แผ่นพับ

 

                                                      หมวด  4  การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้
 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

4.1 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือก  รวบรวม  เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำวันอย่างไร

 

 

 

 

- จัดทำเว็ปไซต์ใหม่ เชื่อมโยงฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ

- www.rid8.go.th
- คำสั่งคณะทำงาน
- คำสั่งคณะทำงาน

4.2 สำนัก/กอง มีการ update ข้อมูลที่จำเป็นในเว็บไซด์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไร

 

 

 

 

- ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน

- kmcenter.rid.go.th
 /kmc08/

4.3 สำนัก/กอง มีการประมวลและกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ที่จัดเก็บ ในเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

- ตั้งคณะทำงานตรวจสอบ และกลั่นกรองความรู้ สชป.8

- คำสั่งคณะทำงาน

4.4 สำนัก/กอง มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนัก/กอง ( โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ 3) หรือไม่

 

 

 

 

- มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ตามแบบฟอร์มที่ 3

- ว็บไซต์คลังความรู้
  
สชป.
8
-
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

4.5 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรในสังกัดอย่างไร

 

 

 

 

 

- แผนผังกระบวนการ

4.6 สำนัก/กองรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

 

 

 

 

 

- แผนผังกระบวนการ

4.7 สำนัก/กอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนัก/กองและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้ามหน่วยงานอย่างไร

 

 

 

 

- จัดอบรม ความรู้ใหม่ๆ

- หนังสือเชิญประชุม
- ภาพกิจกรรม
- แพร่ภาพผ่านเครือข่าย

4.8 สำนัก/กอง มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อประเมินผลความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (ตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่กรมกำหนดได้แก่,ความถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบเวลาในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี,  การเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้ 2 องค์ความรู้ ,   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี, วัดผลการดำเนินการตามแผน KM)

 

 

 

 

- เกณฑ์การให้คะแนนจากกรมฯ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจำปี

4.9 สำนัก/กอง ประเมินว่า KM ของหน่วยงานมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับใด

ระดับ 1 คือ ยังไม่มีแนวทางชัดเจน

ระดับ 2 คือ เริ่มมีแนวทาง ยังต้องปรับปรุง

ระดับ 3 คือ มีแนวทางค่อนข้างชัดเจน ปฏิบัติต่อเนื่อง

ระดับ 4 คือ มีแนวทางที่ดี สามารถดำเนินการได้ราบรื่น

ระดับ 5 คือ สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง เป็นระบบ  เกิดการพัฒนานวัตกรรมสม่ำเสมอ

 

 

 

 

- มีการจัดทำแผน
- มีการตั้งคณะทำงาน
- มีการรายงานผลการประเมิน

- มีแผนงาน KM
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
-
รายงานผลการประเมิน

                                                      หมวด  5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

5.1 มีการกำหนดหน่วยงานหรือทีมงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการ KM อย่างชัดเจนหรือไม่

 

 

 

 

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคลังความรู้

-รายชื่อ KM Team
-
ชื่อผู้รับผิดชอบคลังความรู้

5.2 สำนัก/กอง สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม KM อย่างไร

 

 

 

 

- มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในทุกกิจกรรม
- มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดในทุกกิจกรรม

 

- มีการยกย่องผู้ได้รับรางวัลในที่ประชุม
- มีการมอบรางวัลในที่ประชุม

5.3 บุคลากรของสำนัก/กอง มีความรู้ด้าน KM อยู่ในระดับใด

(ประเมินจากการประเมินบุคลากรในสำนัก/กอง)

 

 

 

 

- หนังสือแจ้งเวียน ประชุม

- หนังสือแจ้งเวียน เชิญประชุม

5.4 สำนัก/กอง มีการนำผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร

 

 

 

 

- มีการเพิ่ม%ความดีความชอบให้ผู้รับรางวัล เช่น ฝสบ.คป.,ฝสบ.คบ.ดีเด่น

- รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลตามโครงการ KM Award ที่ได้รับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมจากปกติ

5.5 สำนัก/กอง มีวิธีการส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะใหม่ๆในการทำงานและเก็บรักษาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานอย่างยั่งยืนอย่างไร

 

 

 

 

- มีการจัดเก็บใน website และเอกสารอยู่ตามส่วนที่เกี่ยวข้อง

-ตัวอย่างคู่มือ เอกสารวิชาการที่บุคลากรจัดทำขึ้น
-กิจกรรม วาระต่าง ๆที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้นำเสนอความรู้ วิธีการใหม่ ในการทำงาน
-แนวทางที่สนับสนุนให้เกิดระบบการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

5.6 สำนัก/กอง มีวิธีการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ย้าย หรือลาออกจากสำนัก/กองไป เพื่อเก็บรักษาไว้กับหน่วยงาน

 

 

 

 

- ยังไม่ดำเนินการ

 

5.7 การจัดการความรู้ของสำนัก/กองมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรอย่างไร

 

 

 

 

- มีแบบสอบถามความพึงพอใจ
- มีแผนการเสริมสร้างความผาสุข

- ผลการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจจากการจัดการความร

                                                      หมวด  6  การจัดการกระบวนการ
 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

6.1 สำนัก/กองใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลักของสำนัก/กองอย่างไร

 

 

 

 

1. ประชุม อบรม สัมมนา ความรู้ใหม่ๆเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน
2.นำนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล มาใช้ในการปฏิบัติงาน

 

1. รายงานการ ประชุม อบรม สัมมนา
2. เอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนา
3.
กระบวนการทำงาน

6.2 สำนัก/กอง ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพงานอื่น ๆ อย่างไร

 

 

 

 

1. นำนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล มาใช้ในการปฏิบัติงาน

2. มีการจัดทำ Website เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน ปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง

 

 

1. กระบวนการทำงานประ    จำวัน
2. www.rid8.go.th
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

6.3 สำนัก/กอง ใช้ KM ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอย่างไร

 

 

 

 

1. มีการจัดทำ Website เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน ปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง

 

- www.rid8.go.th
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

                                       หมวด  7  ผลลัพธ์ ( ใช้ประเมินปี 2557 )
 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

1

2

3

4

5

7.1 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อการปฏิบัติงานอย่างไร  พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงแนวโน้ม KM ที่สัมพันธ์กับการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักกอง (since 2012-2014)

7.2 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อผู้รับบริการอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงแนวโน้ม KM ที่สัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (since 2012-2014)

7.3 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่มีต่อบุคลากรในหน่วยงานท่านอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงแนวโน้ม KM ที่สัมพันธ์กับความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงในของบุคลากร (since 2012-2014)

7.4 สำนัก/กอง มีแนวโน้มผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกับการบรรลุตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กองอย่างไร พิจารณาจากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  (เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงแนวโน้ม KM ที่สัมพันธ์กับระดับความสำเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง (since 2012-2014)

พัฒนาและปรับปรุงโดย คณะทำงานด้านพัฒนาคลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ( 3 ต.ค. 2555 )
ศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ( Back Up File )
 ( เพื่อความสมบูรณ์ควรใช้กับ Microsoft Expolrer v.6 ขึ้นไป ความละเอียดที่ 1024x768 pixels )