บัญชีความรู้จากการสำรวจในตัวบุคคล 9 ด้านของ สชป.8

หน้ารายการบทความทางวิชาการภายในเดิมในปีที่ผ่านมา

( คลิกดููบทความทางวิชาการภายในรวบรวม ปี 2554  )


( บทความทางวิชาการภายใน จำนวน 4 เรื่อง รวบรวมปี 2555)                                                                                

หัวข้อ

ชื่อเรื่องความรู้

โดย

บทความทางวิชาการ

ไฟล์ข้อมูล

แหล่งค้นคว้า/Link

ความปลอดภัยเขื่อน

สำนักชลประทานที่ 8

 ภายใน

 

ทฤษฎีพื้นฐานเขื่อน
และอาคารประกอบ

สำนักชลประทานที่ 8

 ภายใน

 

มาตรฐานการสำรวจทางวิทยาการ
ธรณีเขื่อนเก็บกักน้ำ
และอาคารประกอบ

กองวิทยาการธรณี

 ภายใน

 

หลักการพิจารณา
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

นายปราโมทย์ ไม้กลัด

 ภายใน

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2555