บัญชีความรู้จากการสำรวจในตัวบุคคล 9 ด้านของ สชป.8

หน้ารายการคลังคู่มือปฏิบัติงานเดิมในปีที่ผ่านมา

( คลิกดููคู่มือปฏิบัติงานรวบรวม ปี 2554  )

( คู่มือปฏิบัติงานจำนวน 23 เรื่องรวบรวมปี 2555 )
 

หัวข้อ

ชื่อเรื่องความรู้

โดย

คู่มือ

ไฟล์ข้อมูล

แหล่งค้นคว้า/Link

คู่มือการปฏิบัติงาน
ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ

(ฉบับปรับปรุงใหม่)

กรมชลประทานุ
มีนาคม 2555

 คู่มือ

 

คู่มือการปฏิบัติงานส่งน้ำ
ของโครงการชลประทาน
(งานด้านบริหารจัดการน้ำ)

กรมชลประทาน
สิงหาคม 2554

 คู่มือ

 

คู่มือการประเมินน้ำหลาก
ในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ
(งานด้านบริหารจัดการน้ำ) 

กรมชลประทาน
สิงหาคม 2554

 คู่มือ

 

คู่มือการประเมินน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
(งานด้านบริหารจัดการน้ำ)

กรมชลประทาน
สิงหาคม 2554

 คู่มือ

 

คู่มือการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษา
(งานด้านบริหารจัดการน้ำ) 

กรมชลประทาน
สิงหาคม 2554

 คู่มือ

 

คู่มือการปฏิบัติการวัดน้ำ
ในคลองส่งน้ำชลประทาน
และการสอบเทียบอาคารชลประทาน
(งานด้านบริหารจัดการน้ำ)

กรมชลประทาน
สิงหาคม 2554

 คู่มือ

 

คู่มือการวางแผน
การใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ
(งานด้านบริหารจัดการน้ำ) 

กรมชลประทาน
สิงหาคม 2554

 คู่มือ

 

คู่มือการวปฏิบัติงาน
การวางแผน ติดตาม และ
ประเมินผลการส่งน้ำรายสัปดาห์
(งานด้านบริหารจัดการน้ำ)  

กรมชลประทาน
สิงหาคม 2554

 คู่มือ

 

มาตรฐานและคู่มือการออกแบบ
อาคารชลประทาน
ในระบบส่งน้ำและระบายน้ำ

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
สิงหาคม 2538

 คู่มือ

 

คู่มือตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการชั่วคราวในประเทศ

ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย
กองการเงินและบัญชี
กรมชลประทาน

 คู่มือ

 

คู่มือการปฏิบัติงาน
การคำนวณหาประสิทธิภาพการ
ชลประทาน

กรมชลประทาน
สิงหาคม 2554

 คู่มือ

 

คู่มือการปฏิบัติงาน
คำนวณฝนใช้การ
(งานด้านบริหารจัดการน้ำ)   

กรมชลประทาน
สิงหาคม 2554

 คู่มือ

 

คู่มือจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ
(งานด้านบริหารจัดการน้ำ)   

กรมชลประทาน
สิงหาคม 2554

 คู่มือ

 

คู่มือด้านจัดสรรน้ำ
(งานด้านบริหารจัดการน้ำ)   

กรมชลประทาน
สิงหาคม 2554

 คู่มือ

 

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบการเงิน
  

สำนักพัฒนาโครงสร้าง
และระบบบริหารงานบุคคล
สิงหาคม 2554

 คู่มือ

 

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบ
การบริหารผลการปฏบัติงาน EPP+
สำหรับผู้ใช้งาน   

สำนักพัฒนาโครงสร้าง
และระบบบริหารงานบุคคล
มิถุนายน 2554

 คู่มือ

 

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน EPP+
สำหรับผู้ดูแลระบบ.

สำนักพัฒนาโครงสร้าง
และระบบบริหารงานบุคคล
มิถุนายน 2554

 คู่มือ

 

คู่มือปฏิบัติงาน
การใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักชลประทานที่ 8

 คู่มือ

 

คู่มือปฏิบัติงานวิธีตกลงราคา

สำนักชลประทานที่ 8

 คู่มือ

 

คู่มือปฏิบัติงานวิธีสอบราคา

สำนักชลประทานที่ 8

 คู่มือ

 

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างชลประทาน
(งานก่อสร้าง)  

ฝ่ายก่อสร้างชลประทาน
กุมภาพันธ์ 2555

 คู่มือ

 

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ฝ่ายก่อสร้างชลประทาน
กุมภาพันธ์ 2555

 คู่มือ

 

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างอาคาร

ฝ่ายก่อสร้างชลประทาน
กุมภาพันธ์ 2555

 คู่มือ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2555