คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานหลักที่สำคัญ สำนักงานชลประทานที่ 8


 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้านการบริหารจัดการน้ำ

คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสรรน้ำ คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 1/16 คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 2/16 คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 3/16 คู่มือการประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 4/16 คู่มือการจำลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation) คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 5/16 คู่มือการวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Study) คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 6/16 คู่มือการคำนวณฝนใช้การ (Effective Rainfall) คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 7/16 คู่มือการคำนวณการใช้น้ำของพืช (Consumptive Use หรือ Evapotranspiration) คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 8/16 คู่มือการประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 9/16 คู่มือการจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 10/16 คู่มือการวางแผนติดตามและประเมินผลการส่งน้ำรายสัปดาห์ (WASAM) คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 11/16 คู่มือการประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำ คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 12/16 คู่มือการปฏิบัติงานส่งน้ำของโครงการชลประทาน คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 13/16 คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 14/16 คู่มือการวัดปริมาณน้ำในคลองชลประทาน และการสอบเทียบอาคารชลประทาน คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 15/16 คู่มือการคำนวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
เล่มที่ 16/16 คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า ด้านปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!


คู่มือปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

คู่มือการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผลประโยชน์      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
ความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำระดับโครงการ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม : โครงการฯกระเสียว      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
5 วันที่ผึ้งหวาน สู่การเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา (PIM)      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
คู่มือ อาสาสมัครชลประทาน      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
คู่มือจัดการข้อร้องเรียน      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!


คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ บริหารบุคคล จากการฝึกอบรม

การหาความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การติดตามผลโครงการฝึกอบรม.      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การประเมินผลโครงการฝึกอบรม      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารโครงการฝึกอบรม      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!


คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน การพัสดุ

แนวทางการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การควบคุมบัญชีพัสดุ      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การจำหน่ายพัสดุ      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การดำเนินงานด้านคลังพัสดุ      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
แนวทางปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS Web Online ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!

คู่มือปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง     (สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่)

การขออนุมัติเปิดโครงการก่อสร้าง      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการควบคุมงานเอง      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการคุบงานทั้งหมดโดยบริษัทที่ปรึกษา      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
การส่งมอบ-รับมอบโครงการก่อสร้าง      คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!
 

( ขอขอบคุณ โครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ มา ณ ที่นี้ ) อยู่ระหว่างการปรับปรุง หน้าWebpage


คู่มือการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download !!