ขั้นตอนการจัดการความรู้


ขั้นตอนการจัดการความรู้

1. KM สชป.8 เลือก/กำหนดหัวข้อความรู้  " ในปี 2557 จำนวน 2 องค์ความรู้ "

2. คณะทำงาน KM กำหนดขอบเขตความรู้ ที่จะจัดการความรู้ เสนอ KM สชป.8 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
แล้วเสนอ KM กรมชลประทาน เพื่อทราบ

3. ทีมงานจัดการความรู้ ดำเนินการจัดการความรู้ตามขอบเขตความรู้ที่คณะทำงาน KM กำหนด
 
3.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดการความรู้ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
 
3.2 จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามหัวข้อย่อยความรู้
 
3.2 จัดการความรู้ตามหัวข้อย่อยความรู้-จากข้อมูลที่รวบรวมไว้
 
3.3 จัดการความรู้ตามหัวข้อย่อยความรู้-จากผู้มีประสบการณ์/ความรู้ และจากทีมงานเครือข่าย
การจัดการความรู้ของหน่วยงานในสังกัด สชป.8

4. เสนอข้อมูลความรู้ที่ได้จัดการความรู้ให้คณะทำงาน KM พิจารณาให้ความเห็นเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย

5. นำข้อมูลความรู้ทั้งหมดที่คณะทำงาน KM ให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องใน สชป.8
ร่วมพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย
 
ผู้บริหาร / ผอ.คบ. / ผอ.คป.
 
ผู้เกี่ยวข้องตรงกับความรู้ - ฝสบ.คบ. / ฝสบ.คป./ ฝจน.คบ./ ฝจน.คป.
 
ผู้มีความรู้ ผู้สนใจ -วิศวกร/ นายช่าง
 
คณะทำงาน/ทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้

6. แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลความรู้ แล้วนำเสนอ KM สชป.8 เพื่อเสนอ KM กรมชลประทานต่อไป

7. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ - พิมพ์เป็นรูปเล่ม - จัดทำ CD - นำเสนอผ่าน Website