บัญชีความรู้จากการสำรวจในตัวบุคคล 9 ด้านของ สชป.8


( ผลงานวิจัย ผลการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง )                                                                                     

หัวข้อ

ชื่อเรื่องความรู้

โดย

ผลงานวิจัย ผลการศึกษา

ไฟล์ข้อมูล

แหล่งค้นคว้า/Link

การพัฒนาองค์การให้มีขีด
สมรรถนะสูง

รศ.ดร.พสุ  เดชะรินทร์
และคณะ

ผลการศึกษา

 

รายงานการศึกษาวิจัยความ
เหมาะสมการออกแบบโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก
ประเภทฝายยาง

สำนักอกแบบวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม
กรมชลประทาน
กันยายน 2554

ผลงานวิจัยการศึกษา

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29 สิงหาคม 2554