บัญชีความรู้จากการสำรวจในตัวบุคคล 9 ด้านของ สชป.8
หน้ารายการระเบียบปฏิบัติงานเดิมในปีที่ผ่านมา

( ระเบียบปฏิบัติงานจำนวน 1 เรื่อง )                                                                                                 

หัวข้อ

ชื่อเรื่องความรู้

โดย

ระเบียบ

ไฟล์ข้อมูล

แหล่งค้นคว้า/Link

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักนายกรัฐมนตรี
หมวดที่ 1

 ระเบียบ

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนพิเศษ 39 ง
 หน้า 4 วันที่ 13 
มีนาคม 2552

 ระเบียบ

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนพิเศษ 55 ง
 หน้า 25 วันที่ 27 
กรกฏาคม 2548

 ระเบียบ

 

พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 125 ตอนที่ 22 กหน้า 1 วันที่ 25 มกราคม 2551

 ระเบียบ

 

แนวทางปฏิบัติการจัดหา
พัสดุโดยวิธีตกลงราคา

กลุ่มงานพัฒนาระบบพัสดุ
กองพัสดุ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
เมษายน 2551

 แนวทางปฏิบัติ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557