บัญชีความรู้จากการสำรวจในตัวบุคคล 9 ด้านของ สชป.8
หน้ารายการคลังคู่มือปฏิบัติงานเดิมในปีที่ผ่านมา

( คู่มือปฏิบัติงานจำนวน 11 เรื่อง )                                                                                                    

หัวข้อ

ชื่อเรื่องความรู้

โดย

คู่มือ

ไฟล์ข้อมูล

แหล่งค้นคว้า/Link

คู่มือการจัดทำเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(จ้างก่อสร้าง)

กลุ่มงานวิชาการพัสดุ
กรมชลประทาน
มิถุนายน 2554

 คู่มือ

 

คู่มือการจัดทำเอกสารประ
กวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างทั่วไป)

กลุ่มงานวิชาการพัสดุ
กรมชลประทาน
มิถุนายน 2555

 คู่มือ

 

คู่มือการจัดทำเอกสารประ
กวดราคาจ้างซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานวิชาการพัสดุ
กรมชลประทาน
มิถุนายน 2556

 คู่มือ

 

คู่มือการดำเนินการทาง
ด้านวินัย

สำนักพัฒนาโครง
สร้างและระบบบริหารงานบุคคลส่วนวินัยฯ

 คู่มือ

 

การวัดความเร็วการไหล
ของน้ำ

โครงการปรับปรุง
ระบบการจัดการน้ำ
ตุลาคม 2544

 คู่มือ

 

มาตรฐานรายละเอียดและ
คุณลักษณะทางวิศวกรรม
งานเสาเข็ม

คณะกรรมการ
พิจารณาแบบมาตร
ฐานกรมชลประทาน

 คู่มือ

 

มาตรฐานรายละเอียดและ
คุณลักษณะทางวิศวกรรม
งานคอนกรีต

คณะกรรมการ
พิจารณาแบบมาตร
ฐานกรมชลประทาน

 คู่มือ

 

มาตรฐานรายละเอียดและ
คุณลักษณะทางวิศวกรรม
งานหินทิ้ง หินก่อ หินเรียง
หินเรียงยาแนว

คณะกรรมการ
พิจารณาแบบมาตร
ฐานกรมชลประทาน

 คู่มือ

 

เกณฑ์กำหนดสำหรับการออกแบบ
การก่อสร้างและการบำรุงรักษา

กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทัพยากร
ธรรมชาติและคณะ

 คู่มือ

 

คู่มือการใช้แบบมาตรฐานท่อ
ลอดถนน

คณะทำงานจัดทำแบบ
มาตรฐานอาคารระบบส่ง
น้ำและระบบระบายน้ำ
กรมชลประทาน

 คู่มือ

 

เอกสารการอบรม การตรวจสอบและบำรุงกรักษา เขื่อนอาคารประกอบ
และอ่างเก็บน้ำ

สุเทพ ลิขิตวรรณาการ

 คู่มือ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29 สิงหาคม 2554