แผนพับประชาสัมพันธ์

drop_pink.gif  สำนักชลประทานที่ 8
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ลำตะคอง
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ลำพระเพลิง
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ทุ่งสัมฤทธิ์
drop_pink.gif  โครงการชลประทาน นครราชสีมา
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ มูลบน-ลำแชะ
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ลำนางรอง
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ลำปลายมาศ
drop_pink.gif  อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา
drop_pink.gif  อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่
drop_pink.gif  กลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำชลประทาน
drop_pink.gif  การจัดตั้งและบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ
drop_pink.gif  การบำรุงรักษาโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ
drop_pink.gif  การมีส่วนร่วมในการส่งน้ำ
drop_pink.gif  เขื่อน....น้ำเพื่อชีวิต
drop_pink.gif  คณะกรรมการการจัดการชลประทาน
drop_pink.gif  ความจำเป็นการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ
drop_pink.gif  ร่วมกันคิด...ร่วมกันทำ
drop_pink.gif  การจัดกรอบเวรส่งน้ำแบบหมุนเวียน
drop_pink.gif  การพัฒนาการชลประทานในลุ่มน้ำมูล
drop_pink.gif  กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง
drop_pink.gif  โครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา
drop_pink.gif  การป้องกันลาดไหล่เขาลำเชียงสา
 
 

 

 

 

 

นวัตกรรมของ สำนักชลประทานที่8

 
นวัตกรรมปี 2554

 

  E-learning
 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาระสารสนเทศสำนักงาน
 โดย นายวัชระ ดางาม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8
 ( เพื่อการเผยแพร่และเป็นสื่อการเรียนรู้เท่านั้น )

 

 • การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้านจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน
  IRRIPROSTAT version2.00
  โดย.....นายเนรมิต    เทพนอก <<<< แบบเสนอผลงาน
  คู่มือการใช้โปรแกรม IRRIPROSTAT>>  ดาวน์โหลด

 • การหาสมการเส้นโค้งความจุและ โค้งพื้นที่ผิวน้ำด้วยโปรแกรม
  Solver-Curve
  โดย.....นายเนรมิต    เทพนอก <<<<แบบเสนอผลงาน
  การหาสมการเส้นโค้งความจุและโค้งพื้นที่ผิวน้ำด้วย
  โปรแกรม Solver-Curve <<<<ดาวน์โหลด

 • การพัฒนาประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์
  โดย......นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์ >>>>แบบเสนอผลงาน

 • โครงการแก้มลิงบึงพุดซาป้องกันน้ำท่วมเมืองโคราช
  โดย......นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์ >>>>แบบเสนอผลงาน
 

 

 
 
สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี 
กองกฎหมายและที่ดิน 
กองแผนงาน
กองพัสดุ 
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรม
สำนักอุทกวิทยาฯ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ  
สชป.1 จ.เชียงใหม่ 
สชป.2  จ.ลำปาง
สชป.3  จ.พิษณุโลก
สชป.4  จ.กำแพงเพชร
สชป.5  จ.อุดรธานี
สชป.6  จ.ขอนแก่น
สชป.7  จ.อุบลราชธานี
สชป.8  จ.นครราชสีมา
สชป.9  จ.ชลบุรี
สชป.10 จ.ลพบุรี
สชป.11 จ.นนทบุรี
สชป.12 จ.ชัยนาท
สชป.13 จ.กาญจนบุรี
สชป.14 จ.ประจวบคีรีขันธ์
สชป.15 จ.นครศรีธรรมราช
สชป.16 จ.สงขลา
สชป.17 จ.นราธิวาส 
สถาบันพัฒนาการชลประทาน 
 
 
 

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่8 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเืมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ปรับปรุงโดย ศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ( 0-4435-4773 )