ศูนย์คลังความรู้  สำนักงานชลประทานที่ 8  ปีงบประมาณ 2559-60ประวัติสำนัก   วิสัยทัศน์    หน้าที่รับผิดชอบ    แบบสำรวจ ( Poll )    แสดงความคิดเห็น    Post ข้อความ    ผลการสำรวจ ( Poll )    เลขหมายโทรศัพท์    หน้าเดิม ( 1,2,3,4 )


นายสัญชัย  เกตุวรชัย
( อธิบดีกรมชลประทาน )
CKO กรมชลประทาน


กิจกรรมการจัดการความรู้ ผ่านเสียงตามสาย
ตอนที่ 1,2,3,4,5,6

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ด้านการบริหารจัดการน้ำ

ด้านป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

ด้านการเงินและบัญชี

ด้านการพัสดุ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการบังคับใช้กฏหมาย

ด้านการวางแผน/บริหารงบประมาณ

ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน

ความรู้ด้านอื่นๆ

การถอดความรู้บุคลากร

คลังสมองของชลประทาน

ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกกลั่นกรองแล้ว

 

โดย KM TEAM RID 8

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกสำรวจโดย

 

โดย KM TEAM RID 8

องค์ความรู้ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 1

องค์ความรู้ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 2

วัตถุประสงค์ เหตุผล ที่คัดเลือก

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

ศูนย์ความรู้กลาง กรม ชป. ( VPN )

แหล่งข้อมูล http://www.rid8.go.th/

http://irrigation.rid.go.th/rid8/


 


มีผู้เยี่ยมชมขณะนี้ .. ..คน
Get free counter at Cgi2yoU.com
จำนวนครั้งผู้เข้าดูเว็บนี้

ภาพกิจกรรมการดำเนินการจัดการความรู้
 
การประชุมการจัดการความรู้
ครั้งที่ 5/2559

( เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 )
คลิกดูแฟ้มภาพ/รายละเอียด


รายงานการประชุมครั้งที่ 5/59 , ผู้เข้าร่วมประชุม ( สรุปผลจากการประชุมฯ )

กิจกรรมประชุม KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 5/59 การตรวจประเมิน Kma 2016

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม KM Day กพก. & KM Buddy หน่วยงานภายใน

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/59 , ผู้เข้าร่วมประชุม ( สรุปผลจากการประชุมฯ )

กิจกรรมประชุม KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 4/59 การตรวจประเมิน Kma 2016

กิจกรรมการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ( คลิกดูรายงานสรุป )

กิจกรรม Cops สำนักงานชลประทานที่ 8 ( คลิกดูรายงานสรุป )

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/59 , ผู้เข้าร่วมประชุม ( สรุปผลจากการประชุมฯ )

กิจกรรมประชุม KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 3/59 การจัดกิจกรรมและตรวจประเมิน

การดำเนินการกิจกรรม KM BUDDY  23 มิ.ย. 59  ( คลิกดูรายานสรุป )

การดำเนินการกิจกรรม KM DAY  23 มิ.ย. 59  ( คลิกดูรายงานสรุป )

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/59  , ผู้เข้าร่วมประชุม ( สรุปผลจากการประชุมฯ )

กิจกรรมประชุม KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 2/59 เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/59  , ผู้เข้าร่วมประชุม ( สรุปผลจากการประชุมฯ )

กิจกรรมประชุม KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 1/59 เพื่อทบทวนและจัดทำแผน

Km Team Rid 8 ร่วมกิจกรรมการตรวจประเมิน KMA 2015 ณ กรมชลประทาน

การทบทวน ปรับปรุงคำสั่งด้านการจัดการความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

บันทึกแจ้งเวียนแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ฯ  ( คำสั่งแต่งตั้ง 8-12 )

บันทึกแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2560

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานฯ (KM Team) (8/60)

แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้และการเผยแพร่ฯ สชป.8 (9/60)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาศูนย์คลังความรู้ สชป.8 (10/60)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านค้นหาความรู้ สชป.8 (11/60)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านการตรวจประเมินการจัดการความรู้ KMA 2017(12/60)สรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ทั้ง 13 หัวข้อ

บันทึกรายงานตัวชี้วัด (ผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลสำเร็จตามแผนและสรุปบทเรียนฯ  ครั้งที่ 2 ( ไฟล์ pdf )

ตารางติดตามฯ (Action Plan Km Rid 8) รอบ 12 เดือน ปี 2559 (html)

รายงานการดำเนินการจัดกิจกรรม (Action Plan Km Rid 8)

รายงานผลสำเร็จตามแผนและสรุปบทเรียนฯ  ครั้งที่ 1 ( ไฟล์ pdf )

ตารางติดตามฯ (Action Plan Km Rid 8) รอบ 6 เดือน ปี 2559 (html)

( Action Plan Km Rid 8 ) ปี 2559 ( pdf )

คำสั่งแต่งคณะทำงานด้านยุทธศาสาตร์ (Kpi) สชป. 8 ประจำปีฯ 2559 ( pdf )

แผนการจัดการความรู้ สชป. 8 ประจำปีฯ 2559 ( pdf )

แนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักฯ/กอง ปี 2559

ผลการสำรวจการจัดการความรู้ของ สชป.8 รอบ 12 เดือน ปี 2558

บันทึกรายงานตัวชี้วัด (ผลการปฏิบัติราชการ ปี 2558 ) รอบ 12 เดือน

 


นายชิตชนก สมประเสริฐ
( ผส.ชป.8 )

CKO สำนักงานชลประทานที่ 8


นายประหยัด กมลพัฒนะ
( ผชช.ชป.8 )
ประธานคณะทำงาน KM TEAM สชป.8

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 1 )

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 2 )

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานที่สำคัญ

คู่มือกระบวนงานหลักที่สำคัญ

คู่มืองานสนับสนุนด้านอื่นๆ

คู่มือการนำข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้

คู่มือ/เอกสารบทคัดย่อหน่วยงานภายใน

ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้

การบริหารจัดการกิจกรรม KM

การบริหารจัดการความรู้ (แผนและผล)

Learning Corner แห่งใหม่

การสร้างและแสวงหาความรู้

การประมวล จัดเก็บ เข้าถึง แลกเปลี่ยน

1.การจัดการความรู้ 2.พัฒนาคลังความรู้

ระเบียบคำสั่งปฏิบัติงาน

บทความวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ผลงานวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ความรู้ที่ได้จากการบริหารจัดการ

ผลงานวิจัยและผลการศึกษา

สรุปบทเรียนจากแผนงาน

สรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม

ผลงานการประกวดการจัดการความรู้

เครื่องมือวัดความเร็วน้ำระบบทุ่นลอย

การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่าน Internet

ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้  

สื่อการเรียนรู้ต่างๆและวิดีทัศน์

นวัตกรรมของ สชป.8

คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น WMSC

คู่มือการใช้งาน Windows 8 ( p1 , p2 )

คู่มือการใช้งาน Computer/Internet

คู่มือการบำรุงรักษาเขื่อน/อาคารประกอบ

คู่มือการทำประมาณกา/เขียนโครงการ

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนปี 59

การใช้งานโปรแกรม Joomla v.2.5

 report kma2016  และ แนวทางปี 60 , Cko

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ( http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/ )
Tel.0-4435-4773 , Fax.0-4435-3193 E-mail : rid8@mail.rid.go.th
( ปรับปรุงครั้งล่าสุด )

 พัฒนาโดย คณะทำงานย่อยด้านพัฒนาคลังความรู้ เบอร์โทร. 0-4435-4773
 
( ความละเอียดที่ 1024x768 pixels )
( ผู้รับผิดชอบและพัฒนา )