ศูนย์คลังความรู้ สชป. 8 ปีงบประมาณ 58

ประวัติสำนัก   วิสัยทัศน์    หน้าที่รับผิดชอบ    แบบสำรวจ ( Poll )    แสดงความคิดเห็น    Post ข้อความ    ผลการสำรวจ ( Poll )    เลขหมายโทรศัพท์    เว็บเดิม ( 1, 2 , 3 , 4 )


นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
(อธิบดีกรมชลประทาน)
CKO กรมชลประทาน การถอดความรู้จากการเล่าเรื่อง

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ด้านการบริหารจัดการน้ำ

ด้านป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

ด้านการเงินและบัญชี

ด้านการพัสดุ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการบังคับใช้กฏหมาย

ด้านการวางแผน/บริหารงบประมาณ

ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน

ความรู้ด้านอื่นๆ

การถอดความรู้บุคลากร

คลังสมองของชลประทาน

ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) สชป.8

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกกลั่นกรองแล้ว

 

โดยคณะทำงาน KM RID 8

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกสำรวจโดย

 

โดยคณะทำงาน KM RID 8

องค์ความรู้ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 1

องค์ความรู้ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 2

วัตถุประสงค์ เหตุผล ที่คัดเลือก

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

  Link ศูนย์ความรู้กลางที่สำคัญ

ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

ศูนย์ความรู้กลาง กรม ชป. ( VPN )

แหล่งข้อมูล http://www.rid8.go.th/

http://irrigation.rid.go.th/rid8/

 

 


มีผู้เยี่ยมชมขณะนี้ .. ..คน
Get free counter at Cgi2yoU.com
จำนวนครั้งผู้เข้าดูเว็บนี้


ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน KMA 2015 กรมชลประทานและเครือข่ายจัดการความรู้
(เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558)


Km Team Rid 8 ร่วมกิจกรรมการตรวจประเมิน KMA 2015 ณ กรมชลประทาน

กิจกรรมการประชุม KM TEAM RID 8 ประชุมครั้งที่ 7/58 เตรียมความพร้อมฯ

กิจกรรม AAR กรมชลประทานและเครือข่ายจัดการความรู้ (14-16 กย.58 )

กิจกรรม KM DAY กรมชลประทานและเครือข่ายจัดการความรู้ (1-2 กย.58 )

กิจกรรม KM SITE VISIT คณะทำงาน กรมชลประทานและ KM TEAM RID 8

การถ่ายทอด การทบทวนและปรับปรุงการใช้โปรแกรม Warter Daily V.3

กิจกรรมการประชุม KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 3/58 เพื่อรายงานสรุปผลสำเร็จฯ

กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้โปรแกรม Warter Daily V.3

กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรการคำนวณราคากลาง

กิจกรรมการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำฯ

กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ( ตัวอย่าง ) ( สภากาแฟ )

กิจกรรมการจัดการความรู้ Cops

กิจกรรมการถอดความรู้จากการเล่าเรื่อง ( ผู้เกษียณอายุราชการ )


การจัดการความรู้ KM เครือข่ายโครงการชลประทานในเขตฯ สชป.8

ขอเชิญ KM TEAM RID 8 ประชุมครั้งที่ 7/58 เพื่อประเมิน kma 2015

ขอเชิญ KM TEAM RID 8 ประชุมครั้งที่ 6/58 เพื่อประเมิน kma 2015

แจ้งมอบหมายหน้าที่เพื่อรับผิดชอบหมวด 1-6 ตรวจประเมิน kma 2015

ขอเชิญ KM TEAM RID 8 ประชุมครั้งที่ 5/58 เพื่อตรวจประเมิน kma 2015

กรมชลประทาน แจ้งการตรวจประเมิน kma 2015

ขอเชิญ KM TEAM RID 8 ประชุมครั้งที่ 4/58 เพื่อสรุปบทเรียนและประเมินฯ

บันทึกแจ้งเรียนเชิญต้อนรับ คณะทำงานการจัดการความรู้ กรมชลประทาน

บันทึกแจ้งมอบหมายต้อนรับ คณะทำงานการจัดการความรู้ กรมชลประทาน

บันทึกแจ้ง Km Site Visit คณะทำงานการจัดการความรู้ กรมชลประทาน

รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ( Cops ) สชป. 8 ประจำปีฯ 2558

ขอเชิญ KM TEAM RID 8 ประชุมครั้งที่ 3/58 เพื่อรายงานสรุปผลสำเร็จฯ

แจ้งการดำเนินการจัดการความรู้ ( Cops ) สชป. 8 ประจำปีฯ 2558

ขอเชิญฝึกอบรมการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ขอเชิญ KM TEAM RID 8 เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการฝึกอบรมฯ

ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Warter Daily V.3

อนุมัติหลักสูตรการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

รายงานการตรวจประเมินการ KMA 2014 ของ สชป. 8 ประจำปีฯ 2557 ( pdf ,html)

การดำเนินการจัดการความรู้ ( Cops ) สชป. 8 ประจำปีฯ 2558

รายงานกิจกรรมและตารางปฏิทินข่าวเผยแพร่ผ่านระบบเสียงตามสาย

แผนการจัดการความรู้ สชป. 8 ประจำปีฯ 2558 ( PDF ) ( 23 ธ.ค.57 )

ข้อมูลการพ้ฒนาคลังความรู้กลางของ RID KM CENTER (PPT , HTML)

ส่วนประกอบและรายละเอียดเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนักฯ กอง

แต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ เพิ่มเติมฯ (KM Team) (9/57)

คำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่าย  การจัดการความรู้ ( KM TEAMWORK )

แนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักฯ/กอง ปี 2558

แผนการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์ความรู้ที่คัดเลือกของ สชป.8 ประจำปีฯ 2558 ( PDF ) ( 23 ธ.ค.57 )

แผนการจัดการความรู้ สชป. 8 ประจำปีฯ 2558 ( PDF ) ( 23 ธ.ค.57 )

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานฯ (KM Team) (71/57)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านค้นหาความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 (72/57)

แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้และการเผยแพร่ฯ สชป.8 (73/57)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาศูนย์คลังความรู้ สชป.8 (74/57)

บันทึกแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2558บันทึกรายงานตัวชี้วัด (ผลการปฏิบัติราชการ ปี 2558 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลสำเร็จฯการจัดการความรู้  ครั้งที่ 2 ( report1,report2,report3 )

รายงานผลสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้  ครั้งที่ 1 (10 มิย. 2558) ( ไฟล์ pdf )

ผนการติดตาม การจัดการความรู้ Action Plan Km Rid 8 ปี 2558 ( pdf )

Action Plan Km Rid 8 ประจำปีฯ 2558 ( pdf )

แผนการจัดการความรู้ สชป. 8 ประจำปีฯ 2558 ( pdf ) ( 23 ธ.ค.57 )

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้

รายงานผลการดำเนินการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 (24 กันยายน 2557)

รายงานสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 (20 สิงหาคม 2557)

รายงานการประชุมเพื่อสรุปบทเรียน ( 18 สิงหาคม 2557 )

รายงานผลสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้  ครั้งที่ 1 (10 มิถุนายน 2557)


นายชิตชนก สมประเสริฐ
(ผส.ชป.8)

CKO สำนักชลประทานที่ 8


กิจกรรมสภากาแฟ สชป.8

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 1 )

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 2 )

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานที่สำคัญ

คู่มือกระบวนงานหลักที่สำคัญ

คู่มืองานสนับสนุนด้านอื่นๆ

คู่มือการนำข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้

คู่มือ/เอกสารบทคัดย่อหน่วยงานภายใน

ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้

การบริหารจัดการกิจกรรม KM

การบริหารจัดการความรู้ (แผนและผล)

การบริหารจัดการ Learning Corner

การสร้างและแสวงหาความรู้

การประมวล จัดเก็บ เข้าถึง แลกเปลี่ยน

1.การจัดการความรู้ 2.พัฒนาคลังความรู้

ระเบียบคำสั่งปฏิบัติงาน

บทความวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ผลงานวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ความรู้ที่ได้จากการบริหารจัดการ

ผลงานวิจัยและผลการศึกษา

สรุปบทเรียนจากแผนงาน

สรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม

ผลงานการประกวดการจัดการความรู้

เครื่องมือวัดความเร็วน้ำระบบทุ่นลอย

การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่าน Internet

ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้

สื่อการเรียนรู้ต่างๆและวิดีทัศน์

นวัตกรรมของ สชป.8

คู่มือใช้งานโปรแกรม Rid Drafting

คู่มือการใช้งานวิทยุคมนาคมฯ

คู่มือการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัย

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ

คู่มือการใช้โปรแกรม Water Daily V.2

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารฯ

 

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ( http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/ )
Tel.0-4435-4773 , Fax.0-4435-3193 E-mail : rid8@mail.rid.go.th
( ปรับปรุงครั้งล่าสุด )

 พัฒนาโดย คณะทำงานย่อยด้านพัฒนาคลังความรู้ เบอร์โทร. 0-4435-4773
 
( ความละเอียดที่ 1024x768 pixels )
( ผู้รับผิดชอบและพัฒนา )