ศูนย์คลังความรู้ สชป.๘ ปีงบประมาณ ๕๖-๕๗

ประวัติสำนัก   วิสัยทัศน์    หน้าที่รับผิดชอบ    แบบสำรวจ ( Poll )    แสดงความคิดเห็น    Post ข้อความ    ผลการสำรวจ ( Poll )    เลขหมายโทรศัพท์    หน้าเว็บเดิม

 

ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้

การบริหารจัดการกิจกรรม KM

การบริหารจัดการความรู้ ( แผนและผล )

การบริการจัดการ Learning Corner

การสร้างและแสวงหาความรู้

การประมวล จัดเก็บ เข้าถึง แลกเปลี่ยน

กระบวนการจัดการความรู้

ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

ศูนย์ความรู้กลาง กรม ชป. ( VPN )

 

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 4

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 14

แหล่งข้อมูลที่สำคัญ http://rid8.go.th/

http://irrigation.rid.go.th/rid8/index56

ผลงานประกวดชนะเลิศนวัตกรรม

เครื่องมือวัดความเร็วน้ำระบบทุ่นลอย

การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่าน Internet

ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้

สื่อการเรียนรู้ต่างๆและวิดีทัศน์

นวัตกรรมของ สชป.8

ระเบียบคำสั่งปฏิบัติงาน

บทความวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ผลงานวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ความรู้ที่ได้จากการบริหารจัดการ

ผลงานวิจัยและผลการศึกษา

สรุปบทเรียนจากแผนงาน

สรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนวิศวกรรมบริหาร

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา

ส่วนปฏิบัติการ&โครงการก่อสร้าง

ส่วนเครื่องจักรกล

Km Team Rid 8


บันทึกขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ สชป.8 ประจำปี 2556

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานฯ (KM Team) ( 23/56 )

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านค้นหาความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ( 11/56 )

แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้และการเผยแพร่ฯ สชป.8 ( 12/56 )

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาศูนย์คลังความรู้ สชป.8 ( 13/56 )ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ของ สชป.8 ( KMA 2013 )

รายงานแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์์การ สำนักชลประทานที่ 8

เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง ( KMA 2013 )

รายงานผลสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ สชป.8 ครั้งที่ 1

โครงการประกวด KM AWARD , แบบเสนอผลงาน 1 , แบบเสนอผลงาน 2

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์์การ กรมชลประทาน

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้

รายละเอียดแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้( KM 2013 )

แผนการจัดการความรู้ สชป.8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

รายละเอียดของแผนการจัดการความรู้ สชป.8 พ.ศ.2556

เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง ( KM 2012 )
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้"การจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ"

Km Team Rid 8 ขอเชิญร่วมต้อนรับทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน

ผส.ชป.8 ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม Cop และอื่นๆ

ผส.ชป.8 ประชุมการติดตามการจัดการความรู้ตามแผนฯ 2556

กิจกรรม Cop การเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ชลประทาน

การประชุมติดตามการจัดการความรู้และชุมชนนักปฏิบัติของ สชป.8

สชป.8 จัดกิจกรรมร่วมงาน Km Day 2013 กรมชลประทาน 12-14 มิย. 56

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง สชป.8 วันครบรอบ 111 ปีฯ 13 มิย. 56

ตัวอย่างของที่ระลึกของ สชป.8 ในวันงาน Km Day 2013 ( 12-14 มิย. 56 )

การประชุมการจัดงาน Km Day 2013 และทบทวนกิจกรรมต่างๆ ของ สชป.8

ไฟล์ประชุมงาน 111 ปี กรมชลประทาน ไฟล์ 1 ,ไฟล์ 2 ไฟล์ 3 ไฟล์ 4

การประชุมทีมงานจัดการความรู้ เรื่องการจัดงาน Km Day 2556

แผนผังและรายละเอียดการจัดงาน KM DAY 2013 , แผนผังการจัดงาน

การประชุมเพื่อชี้แจงและถ่ายทอดความรู้เรื่องการประเมินผลระบบ Epp 2556

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพ้ฒนาคลังความรู้กลาง

การประชุมผู้บริหารจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้

ส่วนประกอบและรายละเอียดเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนักฯ กอง


บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกกลั่นกรองแล้วโดยคณะทำงาน ( 2556 )

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกสำรวจโดยคณะทำงาน ( 2556 )


องค์ความรู้ของ สชป.8 ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 1

องค์ความรู้ของ สชป.8 ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 2

วัตถุประสงค์ เหตุผล สาเหตุที่มา ที่คัดเลือกองค์ความรู้นี้ ( 2556 )

องค์ความรู้ที่ สชป.8 คัดเลือกในปีที่ผ่านมา พ.ศ.2554 , พ.ศ.2555


คู่มือหลักการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน ( 2556 )

การศึกษาการให้น้ำแก่นตะวันโดยใช้ค่าการระเหยของน้ำ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป ( 2555 )

คู่มือการดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเนื่องมาจากพื้นที่อุทกภัยฯ

คู่มือระบบฐานข้อมูลการรายงานผลการเพาะปลูกพืชฯ ออน์ไลน์

คู่มือการนำข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้กลางของ สชป.8

ขณะนี้มีี้ Online.. ..คน

 Get free counter at Cgi2yoU.com
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บนี้

Read more


( พ.ศ. 2556 )


คู่มือการปฏิบัติงาน ( ปี 54  , ปี 55  )

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานที่สำคัญ

คู่มืองานสนับสนุนด้านอื่นๆ

เอกสารบทคัดย่อภายในหน่วยงาน

Km Room Rid 8 แห่งใหม่

Learning Corner Rid 8 เดิม ( 1 , 2 )

Km Rid 8 ( ข้อมูลแผ่นพับลุ่มน้ำมูล )

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ( http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/ )
Tel.0-4435-4773 , Fax.0-4435-3193 E-mail : rid8@mail.rid.go.th

( ปรับปรุงครั้งล่าสุด )

ตรวจสอบ speed 1 , speed 2 ที่ใช้อยู่ในขณะนี้
 พัฒนาโดย คณะทำงานย่อยด้านพัฒนาคลังความรู้ เบอร์โทร. 0-4435-4773 ( mail:commu6@ji-net.com )
 
( ความละเอียดที่ 1024x768 pixels )
( ผู้รับผิดชอบและพัฒนา )