ศูนย์คลังความรู้  สำนักงานชลประทานที่ 8  ปีงบประมาณ 2559-60ประวัติสำนัก   วิสัยทัศน์    หน้าที่รับผิดชอบ    แบบสำรวจ ( Poll )    แสดงความคิดเห็น    Post ข้อความ    ผลการสำรวจ ( Poll )    เลขหมายโทรศัพท์    หน้าเดิม ( 1,2,3,4,5 )


นายทองเปลว  กองจันทร์
( อธิบดีกรมชลประทาน )
CKO กรมชลประทาน


กิจกรรมการจัดการความรู้ ผ่านเสียงตามสาย
ตอนที่ 1,2,3,4,5,6

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ด้านการบริหารจัดการน้ำ

ด้านป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

ด้านการเงินและบัญชี

ด้านการพัสดุ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการบังคับใช้กฏหมาย

ด้านการวางแผน/บริหารงบประมาณ

ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน

ความรู้ด้านอื่นๆ

การถอดความรู้บุคลากร

คลังสมองของชลประทาน

ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกกลั่นกรองแล้ว

 

โดย KM TEAM RID 8

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกสำรวจโดย

 

โดย KM TEAM RID 8

องค์ความรู้ที่คัดเลือกเรื่องที่ 1

องค์ความรู้ที่คัดเลือกเรื่องที่ 2

วัตถุประสงค์ เหตุผล ที่คัดเลือก

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

ศูนย์ความรู้กลาง กรม ชป. ( VPN )

แหล่งข้อมูล http://www.rid8.go.th/

http://irrigation.rid.go.th/rid8/


 


มีผู้เยี่ยมชมขณะนี้ คน

จำนวนครั้งผู้เข้าดูเว็บนี้
ภาพกิจกรรมการดำเนินการจัดการความรู้
 
โครง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี 2560
           ( เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 )รายงานการสัมมนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพฯ , รายชื่อผู้เข้าสัมมนา , สรุปผล

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย VPN

รายงานการสัมมนาเรื่องการรักษาวินัยฯ , รายชื่อผู้เข้าสัมมนา , สรุปผลฯ

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/60 , รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ( สรุปผลการประชุมฯ )

กิจกรรมประชุม KM RID 8 ครั้งที่ 2/60 เพื่อรายงานผลการจัดทำคู่มือฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/60 , รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ( สรุปผลการประชุมฯ )

กิจกรรมประชุม KM RID 8 ครั้งที่ 1/60 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนฯ

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ICT Day ภายใต้ Theme Forward to RID ๔.๐

แนวทางการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ขอยกเลิกกิจกรรมในแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาแนวทางของหน่วยงาน

ขอเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สชป.๘

ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สชป.๘

ขอเชิญ KM RID 8 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สชป.๘

ขอเชิญ KM RID 8 ประชุม ครั้งที่ 2/60 เพื่อรายงานผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

ขอเชิญ KM RID 8 ประชุม ครั้งที่ 1/60 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนฯ

การถ่ายโอนการกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษ

การจำแนกประเภทข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ สชป.๘

บันทึกแจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้ประจำปี 2560

บันทึกอนุมัติแผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2560

การทบทวน ปรับปรุงคำสั่งด้านการจัดการความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

บันทึกแจ้งเวียนแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ฯ  ( คำสั่งแต่งตั้ง 8-12 )

บันทึกแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2560

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานฯ (KM Team) (8/60)

แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้และการเผยแพร่ฯ สชป.8 (9/60)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาศูนย์คลังความรู้ สชป.8 (10/60)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านค้นหาความรู้ สชป.8 (11/60)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านการตรวจประเมินการจัดการความรู้ KMA 2017(12/60)รายงาน การนำคู่มือการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ไปใช้งาน

ายงาน การนำคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายฯ ไปใช้งาน

รายงานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สชป.8

ายงานผลสำเร็จและสรุปบทเรียน การจัดการความรู้ สชป.8 ครั้งที่ 4/60

รายงานผลสำเร็จและสรุปบทเรียน การจัดการความรู้ สชป.8 ครั้งที่ 3/60

รายงานผลสำเร็จและสรุปบทเรียน การจัดการความรู้ สชป.8 ครั้งที่ 2/60

รายงานผลสำเร็จและสรุปบทเรียน การจัดการความรู้ สชป.8 ครั้งที่ 1/60

แผนการจัดการความรู้ สชป. 8 ประจำปีฯ 2560 ( แบบฟอร์ม2 ) , ( แบบฟอร์ม1)

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สชป.8 ประจำปี 2560

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 (KM Action Plan 2017)

แนวทาง/วิธีการดำเนินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปี 2560

บันทึกรายงานตัวชี้วัด (ผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559 ) รอบ 12 เดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ทั้ง 13 หัวข้อ

บันทึกรายงานตัวชี้วัด (ผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559 ) รอบ 12 เดือน

 


นายชิตชนก สมประเสริฐ
( ผส.ชป.8 )

CKO สำนักงานชลประทานที่ 8


นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ
( ผผง.ชป.8 )
ประธานคณะทำงาน KM TEAM สชป.8

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 1 )

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 2 )

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานที่สำคัญ

คู่มือกระบวนงานหลักที่สำคัญ

คู่มืองานสนับสนุนด้านอื่นๆ

คู่มือการนำข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้

คู่มือ/เอกสารบทคัดย่อหน่วยงานภายใน

ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้

การบริหารจัดการกิจกรรม KM

การบริหารจัดการความรู้ (แผนและผล)

Learning Corner แห่งใหม่

การสร้างและแสวงหาความรู้

การประมวล จัดเก็บ เข้าถึง แลกเปลี่ยน

1.การจัดการความรู้ 2.พัฒนาคลังความรู้

ระเบียบคำสั่งปฏิบัติงาน

บทความวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ผลงานวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ความรู้ที่ได้จากการบริหารจัดการ

ผลงานวิจัยและผลการศึกษา

สรุปบทเรียนจากแผนงาน

สรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม

ผลงานการประกวดการจัดการความรู้

เครื่องมือวัดความเร็วน้ำระบบทุ่นลอย

การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่าน Internet

ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้  

สื่อการเรียนรู้ต่างๆและวิดีทัศน์

นวัตกรรมของ สชป.8

คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น WMSC

คู่มือการใช้งาน Windows 8 ( p1 , p2 )

คู่มือการใช้งาน Computer/Internet

คู่มือการบำรุงรักษาเขื่อน/อาคารประกอบ

คู่มือการทำประมาณกา/เขียนโครงการ

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนปี 59

การใช้งานโปรแกรม Joomla v.2.5

 report kma2016  และ แนวทางปี 60 , Cko

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ( http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/ )
Tel.0-4435-4773 , Fax.0-4435-3193 E-mail : rid8@mail.rid.go.th
( ปรับปรุงครั้งล่าสุด )

 พัฒนาโดย คณะทำงานย่อยด้านพัฒนาคลังความรู้ เบอร์โทร. 0-4435-4773
 
( ความละเอียดที่ 1024x768 pixels )
( ผู้รับผิดชอบและพัฒนา )