ศูนย์คลังความรู้ สชป. 8 ปีงบประมาณ 57

ประวัติสำนัก   วิสัยทัศน์    หน้าที่รับผิดชอบ    แบบสำรวจ ( Poll )    แสดงความคิดเห็น    Post ข้อความ    ผลการสำรวจ ( Poll )    เลขหมายโทรศัพท   หน้าเว็บเดิม ( 1, 2 )


นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
(อธิบดีกรมชลประทาน)
CKO กรมชลประทาน
 

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ด้านการบริหารจัดการน้ำ

ด้านป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

ด้านการเงินและบัญชี

ด้านการพัสดุ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการบังคับใช้กฏหมาย

ด้านการวางแผน/บริหารงบประมาณ

ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน

ความรู้ด้านอื่นๆ

การถอดความรู้บุคลากร

คลังสมองของชลประทาน

ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) สชป.8

 

  Link ศูนย์ความรู้กลางที่สำคัญ

ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

ศูนย์ความรู้กลาง กรม ชป. ( VPN )

แหล่งข้อมูล http://www.rid8.go.th/

http://irrigation.rid.go.th/rid8/

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกกลั่นกรองแล้ว

 

โดยคณะทำงาน KM RID 8

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกสำรวจโดย

 

โดยคณะทำงาน KM RID 8

องค์ความรู้ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 1

องค์ความรู้ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 2

วัตถุประสงค์ เหตุผล ที่คัดเลือก

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 มีผู้เยี่ยมชมขณะนี้ .. ..คน
Get free counter at Cgi2yoU.com
จำนวนครั้งผู้เข้าดูเว็บนี้กิจกรรมการเล่าเรื่องและการแลกเปลี่ยนเรียยนรู้ "การซ่อมแซมอุปกรณ์ส่งน้ำ"


กิจกรรมการประเมินจัดการความรู้ สชป.8 KMA 2014 พ.ศ. 2557 รายละเอียด

กิจกรรมแลกการเปลี่ยนเรียนรู้ "การซ่อมแซมอุปกรณ์ส่งน้ำ รายละเอียด

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สชป.8 "เข้าวัดกันเถอะ" รายละเอียด

สชป. 8 ร่วมงาน ICT DAY 26 สค. 57 ห้อง 500 กรมชลประทาน รายละเอียด

สชป. 8 และ สชป. 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม KM Buddy รายละเอียด

สำนักชลประทานที่ 8 มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภากาแฟ รายละเอียด

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 9/57 เพื่อสรุปบทเรียนฯ รายงานสรุป

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้โปรแกรม Rid Drafting รายงานสรุป

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 8 (ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมฯ) รายงานสรุป

แฟ้มภาพอบรมหลักสูตร "การใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคมฯ" ายงานสรุป  

ผส.ชป.8 รับมอบเกียรติบัตรด้านการจัดการความรู้ดีเด่น (ประจำปี 2556)

แฟ้มภาพกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สรุปผังรายการ

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 6 (การติดตามผลการดำเนินงาน KM) รายงานสรุป

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"ข้อปัญหาในการปฏิบัติงานที่อยากรู้ "รายงานสรุป

แฟ้มภาพการอบรมหลักสูตร "การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำชลประทาน" รายงานสรุป

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 5 (การจัดการความรู้ทีมข้ามสายงาน) รายงานสรุป

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 4 (การถ่ายทอดความรู้ให้กับโครงการฯ) รายงานสรุป

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 3 (แนวทางการถ่ายทอดระดับโครงการฯ) รายงานสรุป

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 2 (เพื่อกำหนดกรอบแนวทางระดับโครงการ) รายงานสรุป

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 1 (เพื่อจัดทำแผนฯ ปี 2557) รายงานสรุป

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้โปรแกรม Water Daily"รายงานสรุป

สชป.8 ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียด)


การจัดการความรู้ KM เครือข่ายโครงการชลประทานจังหวัด

การจัดการความรู้ KM เครือข่ายโครงการชลประทานส่งน้ำและบำรุงรักษา

การจัดการความรู้ KM เครือข่ายโครงการชลประทานก่อสร้างฯ

1.กิจกรรม KM ปี 2557 , 2.การฝึกอบรม , 3.คำสั่งแต่งตั้ง KM , 4.กิจกรรมสนับสนุน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การซ่อมแซมและบำรุงรักษาฯ"

ขอเปลี่ยนแปลงการประชุม KM Rid 8  ครั้งที่ 9/57

ขอเชิญประชุม KM Rid 8  ครั้งที่ 9/57 เพื่อสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานฯ

อเชิญประชุมชี้แจง KM Rid 8  ครั้งที่ 8/57 การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนฯ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ "การใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคม"

ขอเชิญประชุม KM Rid 8  ครั้งที่ 6/57 การติดตามผลการดำเนินงานฯ

ขอเชิญประชุม KM Rid 8  ครั้งที่ 5/57 การจัดการความรู้ทีมข้ามสายงาน

ขอเชิญประชุม KM Rid 8  ครั้งที่ 4/57 การถ่ายทอดความรู้ให้กับตัวแทนโครงการ

ขอเชิญประชุม KM Rid 8  ครั้งที่ 3/57 แนวทางการถ่ายทอด KM ระดับโครงการ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ "การใช้โปรแกรม Water Daily"

ขอเชิญประชุม KM Rid 8  ครั้งที่ 2/57 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางระดับโครงการ

สรุปผลการประชุมการจัดการความรู้และจัดทำแผนฯ ปี 2557

ขอเชิญผู้บริหารและ Km Rid 8 ประชุม ครั้งที่ 1/57 เพื่อจัดทำแผนฯ ปี 2557

ข้อมูลการพ้ฒนาคลังความรู้กลางของ RID KM CENTER (PPT , HTML)

ส่วนประกอบและรายละเอียดเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนักฯ กอง

แจ้งกำหนดการตรวจประเมินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ KMA ระดับสำนัก

สบค.3995/2557 เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรม KM Day 2014

บันทึกแจ้ง โครงการประกวดผลงานฯการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2557

1.โครงการการประกวดผลงานฯ 2.แบบเสนอผลงาน

เกณฑ์ประเมิณการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง (KMA 7 หมวด) ประเมิน

เอกสารประกอบการประชุมทีมงานเครือข่ายครั้งที่ 1/57 (สชป.1-17)

บันทึกแจ้งโครงการ KM SITE VISIT&KM CLINIC 2014

บันทึกแจ้งการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ตามแผนการจัดการความรู้ สชป.8

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยดำเนินการฯ (PMQA) ประจำปี 2557 (1/57)

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานฯ (KM Team) (62/57)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านค้นหาความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 (63/57)

แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้และการเผยแพร่ฯ สชป.8 (64/57)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาศูนย์คลังความรู้ สชป.8 (65/57)

แผนการจัดการความรู้ สชป.8 ประจำปี 2557

บันทึกขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ สชป.8 ประจำปี 2557รายงานผลการดำเนินการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 (24 กันยายน 2557)

รายงานสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 (20 สิงหาคม 2557)

รายงานการประชุมเพื่อสรุปบทเรียน ( 18 สิงหาคม 2557 )

รายงานผลสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้  ครั้งที่ 1 (10 มิถุนายน 2557)

รายงานการอัพเดทข้อมูลกิจกรรมการจัดการความรู้ในเว็บคลังความรู้ สชป. 8

แจ้งคณะทำงานให้ส่งข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ (9 มิถุนายน 2557)

แผนการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ประจำปีฯ 2557

ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ของ สชป.8 (KMA 2013)

การตรวจประเมินการจัดการความรู้ ของ สชป.8 (KMA 2013)

รายงานแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สำนักชลประทานที่ 8

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้


นายชิตชนก สมประเสริฐ
(ผส.ชป.8)

CKO สำนักชลประทานที่ 8


กิจกรรมสภากาแฟ สชป.8

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 1 )

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 2 )

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานที่สำคัญ

คู่มือกระบวนงานหลักที่สำคัญ

คู่มืองานสนับสนุนด้านอื่นๆ

คู่มือการนำข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้

คู่มือ/เอกสารบทคัดย่อหน่วยงานภายใน

ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้

การบริหารจัดการกิจกรรม KM

การบริหารจัดการความรู้ (แผนและผล)

การบริหารจัดการ Learning Corner

การสร้างและแสวงหาความรู้

การประมวล จัดเก็บ เข้าถึง แลกเปลี่ยน

1.การจัดการความรู้ 2.พัฒนาคลังความรู้

ระเบียบคำสั่งปฏิบัติงาน

บทความวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ผลงานวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ความรู้ที่ได้จากการบริหารจัดการ

ผลงานวิจัยและผลการศึกษา

สรุปบทเรียนจากแผนงาน

สรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม

ผลงานการประกวดการจัดการความรู้

เครื่องมือวัดความเร็วน้ำระบบทุ่นลอย

การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่าน Internet

ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้

สื่อการเรียนรู้ต่างๆและวิดีทัศน์

นวัตกรรมของ สชป.8

คู่มือใช้งานโปรแกรม Rid Drafting

คู่มือการใช้งานวิทยุคมนาคมฯ

คู่มือการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัย

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ

คู่มือการใช้โปรแกรม Water Daily V.2

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารฯ

 

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ( http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/ )
Tel.0-4435-4773 , Fax.0-4435-3193 E-mail : rid8@mail.rid.go.th
(   ปรับปรุงครั้งล่าสุด 1 , 2 , 3 , 4   )

 พัฒนาโดย คณะทำงานย่อยด้านพัฒนาคลังความรู้ เบอร์โทร. 0-4435-4773 ( mail:commu6@ji-net.com )
 
( ความละเอียดที่ 1024x768 pixels )
( ผู้รับผิดชอบและพัฒนา )