สำนักชลประทานที่ 8

 โครงการส่งน้ำฯ ลำตะคอง

 โครงการส่งน้ำฯ ลำพระเพลิง

 โครงการส่งน้ำฯ ทุ่งสัมฤทธิ์

 โครงการชลประทาน นครราชสีมา

 โครงการส่งน้ำฯ มูลบน-ลำแชะ

 โครงการส่งน้ำฯ ลำนางรอง

 โครงการส่งน้ำฯ ลำปลายมาศ

 อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา

 อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่

 กลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำชลประทาน

 การจัดตั้งและบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ

 การบำรุงรักษาโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ

 การมีส่วนร่วมในการส่งน้ำ

 เขื่อน....น้ำเพื่อชีวิต

 คณะกรรมการจัดการชลประทาน

 ความจำเป็นการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ

 ร่วมกันคิด...ร่วมกันทำ

 การจัดกรอบเวรส่งน้ำแบบหมุนเวียน

 การพัฒนาการชลประทานลุ่มน้ำมูล

 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาที่สูง

 การป้องกันลาดไหล่เขาลำเชียงสา

 


ขณะนี้มีี้ Online.. ..คน

Get free counter at Cgi2yoU.com

   

       drop_blue.gif  บันทึกขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ (CKO) สชป.8 ประจำปีงบประมาณ 2556

       drop_blue.gif  แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) และทีมงานฯ (KM Team) ( คำสั่งที่ 8/56 )

       drop_blue.gif  แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านค้นหาความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ( คำสั่งที่ 11/56 )

       drop_blue.gif  แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้และการเผยแพร่ฯ สชป.8 ( คำสั่งที่ 12/56 )

       drop_blue.gif  แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาศูนย์คลังความรู้ สชป.8 ( คำสั่งที่ 13/56 )

       

แบบฟอร์มที่ 1  ,  แบบฟอร์มที่ 2
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM DAY 2012
คลิกชม KM DAY 2012(15 มิย. 2555)

       drop_blue.gif  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน

       drop_blue.gif  แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์์การ กรมชลประทาน

       drop_blue.gif  รายละเอียดแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้( KM 2013 )

       drop_blue.gif  เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง ( KM 2013 )

       drop_blue.gif  แผนการจัดการความรู้ สชป.8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

       drop_blue.gif  รายละเอียดของแผนการจัดการความรู้ สชป.8 พ.ศ.2556

       drop_blue.gif  ผลการจัดการความรู้ สชป.8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

       drop_blue.gif  สชป.8 ประกาศ ยกย่อง ชมเชย และประชาสัมพันธ์ บุคคลากร ที่มีการพัฒนาเรียนรู้ฯ

       drop_blue.gif  ผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานการจัดการความรู้ของ สชป. 8

       drop_blue.gif  คำรับรองการปฏิบัติราชการของ สชป. 8

       drop_blue.gif  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน ปี 2555

       drop_blue.gif  คู่มือการนำข้อมูลเข้าระบบคลังความรูู้้กลาง

       drop_blue.gif  ไฟล์ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพ้ฒนาคลังความรูู้้กลาง 1. ไฟล์ ppt 2. ไฟล์ pdf

       drop_blue.gif  ส่วนประกอบและรายละเอียดเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนักฯ กอง

       drop_blue.gif  การประกวดการบริหารจัดการความรู้ KM 2013 แบบฟอร์มประกวด

       drop_blue.gif  รายงานการประชุมผู้บริหารจัดการความรู้และทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 28 ก.พ. 56

       drop_blue.gif  เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณภาพเว็บไซต์ประจำปี 2556

       drop_blue.gif  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM DAY 2012 "หลักการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคาร"

       drop_blue.gif  ขั้นตอนของจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ 8

       drop_blue.gif  หลักเกณฑ์กระบวนการกลั่นกรองความรู้ของสำนักชลประทานที่ 8

       drop_blue.gif  แบบฟอร์มถอดความรู้ภายในตัวบุคคลและจากการเล่าเรื่อง

       drop_blue.gif  แบบฟอร์มการสรุปบทเรียนจากการดำเนินการจัดการเรียนรู้

 

       drop_blue.gif  บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกกลั่นกรองแล้วโดยคณะทำงาน ( 2556 )

       drop_blue.gif  บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกสำรวจโดยคณะทำงาน ( 2556 )

 
 


ประจำปี
2554 , 2555 , 2556

       drop_pink.gif องค์ความรู้ที่ 1
          

       drop_pink.gif องค์ความรู้ที่ 2

       
drop_pink.gif " เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้นี้ "


 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 


 

ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้

การค้นหาความรู้

การสร้างและแสวงหาความรู้

การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ

การประมวล/กลั่นกรองความรู้

การเข้าถึงความรู้

การแบ่งปันความรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการบริหารเปลี่ยนแปลง

การเตรียมการ/การสื่อสาร

 


 


ศูนย์คลังความรู้ ( 044-354773 )
สำนักชลประทานที่ 8 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ตั้งความละเอียดที่ 1024x768
pixels ( Email : ict8@ji-net.com )

 ปรับปรุงครั้งล่าสุดโดย ศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8
 
เลขาคณะทำงานย่อย ( ฝสส.ชป.8 ) ด้านพัฒนาคลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ( 3 พ.ค. 2556 )