ศูนย์คลังความรู้ สชป. ๘ ปีงบประมาณ ๕๗

ประวัติสำนัก   วิสัยทัศน์    หน้าที่รับผิดชอบ    แบบสำรวจ ( Poll )    แสดงความคิดเห็น    Post ข้อความ    ผลการสำรวจ ( Poll )    เลขหมายโทรศัพท   หน้าเว็บเดิม ( 1, 2 )CKO กรมชลประทานนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
(อธิบดีกรมชลประทาน)

Get free counter at Cgi2yoU.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บนี้ 

 

 

  Link ศูนย์ความรู้กลางที่สำคัญ

ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

ศูนย์ความรู้กลาง กรม ชป. ( VPN )

แหล่งข้อมูล http://www.rid8.go.th/

http://irrigation.rid.go.th/rid8/

 

 

 

การจัดการความรู้โครงการฯในเขต

โครงการชลประทานบุรีรัมย์

โครงการชลประทานนครราชสีมา

ขณะนี้ admin
กำลังทำการ

รายละเอียดประชุมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)


ผส.ชป.8 รับมอบเกียรติบัตรด้านการจัดการความรู้ดีเด่น (ประจำปี 2556)

แฟ้มภาพกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 6 (การติดตามผลการดำเนินงาน KM) รายงานสรุป

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " ข้อปัญหาในการปฏิบัติงานที่อยากรู้ "

แฟ้มภาพการอบรมหลักสูตร "การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำชลประทาน"

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 5 (การจัดการความรู้ทีมข้ามสายงาน) รายงานสรุป

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 4 (การถ่ายทอดความรู้ให้กับโครงการฯ) ายงานสรุป

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 3 (แนวทางการถ่ายทอดระดับโครงการฯ) รายงานสรุป

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 2 (เพื่อกำหนดกรอบแนวทางระดับโครงการ) รายงานสรุป

แฟ้มภาพการประชุม ครั้งที่ 1 (เพื่อจัดทำแผนฯ ปี 2557) รายงานสรุป

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้โปรแกรม Water Daily"


การดำเนินการจัดการความรู้ โครงการชลประทานบุรีรัมย

การดำเนินการจัดการความรู้ โครงการชลประทานนครราชสีมา

ขอเชิญประชุม KM Rid 8  ครั้งที่ 6/57 การติดตามผลการดำเนินงานฯ

ขอเชิญประชุม KM Rid 8  ครั้งที่ 5/57 การจัดการความรู้ทีมข้ามสายงาน

ขอเชิญประชุม KM Rid 8  ครั้งที่ 4/57 การถ่ายทอดความรู้ให้กับตัวแทนโครงการ

ขอเชิญประชุม KM Rid 8  ครั้งที่ 3/57 แนวทางการถ่ายทอด KM ระดับโครงการ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ "การใช้โปรแกรม Water Daily"

ขอเชิญประชุม KM Rid 8  ครั้งที่ 2/57 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางระดับโครงการ

สรุปผลการประชุมการจัดการความรู้และจัดทำแผนฯ ปี 2557

ขอเชิญผู้บริหารและ Km Rid 8 ประชุม ครั้งที่ 1/57 เพื่อจัดทำแผนฯ ปี 2557

ข้อมูลการพ้ฒนาคลังความรู้กลางของ RID KM CENTER (PPT , HTML)

ส่วนประกอบและรายละเอียดเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนักฯ กอง

บันทึกแจ้งโครงการ KM SITE VISIT&KM CLINIC 2014

บันทึกแจ้งการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ตามแผนการจัดการความรู้ สชป.8

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยดำเนินการฯ (PMQA) ประจำปี 2557 (1/57)

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานฯ (KM Team) (62/57)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านค้นหาความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 (63/57)

แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้และการเผยแพร่ฯ สชป.8 (64/57)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาศูนย์คลังความรู้ สชป.8 (65/57)

แผนการจัดการความรู้ สชป.8 ประจำปี 2557

บันทึกขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ สชป.8 ประจำปี 2557รายงานผลการจัดการความรู้ สชป. 8 ครั้งที่ 1 (10 มิถุนายน 2557)

แผนการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ประจำปีฯ 2557

ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ของ สชป.8 (KMA 2013)

การตรวจประเมินการจัดการความรู้ ของ สชป.8 (KMA 2013)

รายงานแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สำนักชลประทานที่ 8

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้


บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกกลั่นกรองแล้วโดยคณะทำงาน

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกสำรวจโดยคณะทำงาน


องค์ความรู้ของ สชป.8 ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 1

องค์ความรู้ของ สชป.8 ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 2

วัตถุประสงค์ เหตุผล สาเหตุที่มา ที่คัดเลือกองค์ความรู้นี้

องค์ความรู้ที่ สชป.8 คัดเลือกในปีที่ผ่านมา พ.ศ.2554 , พ.ศ.2555 , พ.ศ.2556


คู่มือใช้งาน "การใช้โปรแกรม Water Daily" เวอร์ชั่น 2

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

คู่มือหลักการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน

การศึกษาการให้น้ำแก่นตะวันโดยใช้ค่าการระเหยของน้ำ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป

คู่มือการดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเนื่องมาจากพื้นที่อุทกภัยฯ

คู่มือระบบฐานข้อมูลการรายงานผลการเพาะปลูกพืชฯ ออน์ไลน์

คู่มือการนำข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้กลางของ สชป.8CKO สำนักชลประทานที่ 8นายชิตชนก สมประเสริฐ
(ผส.ชป.8)


ขณะนี้ Online.. ..คน

คู่มือการปฏิบัติงาน (P.1  , P.2 )

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานที่สำคัญ

คู่มืองานสนับสนุนด้านอื่นๆ

เอกสารบทคัดย่อภายในหน่วยงาน

Km Room Rid 8 ปี พ.ศ.2556

Km Room Rid 8 แห่งใหม่

Learning Corner Rid 8 เดิม (1 , 2)

ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้

การบริหารจัดการกิจกรรม KM

การบริหารจัดการความรู้ (แผนและผล)

การบริการจัดการ Learning Corner

การสร้างและแสวงหาความรู้

การประมวล จัดเก็บ เข้าถึง แลกเปลี่ยน

กระบวนการจัดการความรู้

ระเบียบคำสั่งปฏิบัติงาน

บทความวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ผลงานวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ความรู้ที่ได้จากการบริหารจัดการ

ผลงานวิจัยและผลการศึกษา

สรุปบทเรียนจากแผนงาน

สรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม

ผลงานประกวดชนะเลิศนวัตกรรม

เครื่องมือวัดความเร็วน้ำระบบทุ่นลอย

การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่าน Internet

ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้

สื่อการเรียนรู้ต่างๆและวิดีทัศน์

นวัตกรรมของ สชป.8ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ( http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/ )
Tel.0-4435-4773 , Fax.0-4435-3193 E-mail : rid8@mail.rid.go.th
( ปรับปรุงครั้งล่าสุด )

 พัฒนาโดย คณะทำงานย่อยด้านพัฒนาคลังความรู้ เบอร์โทร. 0-4435-4773 ( mail:commu6@ji-net.com )
 
( ความละเอียดที่ 1024x768 pixels )
( ผู้รับผิดชอบและพัฒนา )