ศูนย์คลังความรู้  สำนักงานชลประทานที่ 8  ปีงบประมาณ 2562ประวัติสำนัก   วิสัยทัศน์    หน้าที่รับผิดชอบ    แบบสำรวจ ( Poll )    แสดงความคิดเห็น    Post ข้อความ    ผลการสำรวจ ( Poll )    เลขหมายโทรศัพท์    เลขหมายภายใน

นายทองเปลว  กองจันทร์
( อธิบดีกรมชลประทาน )
CKO กรมชลประทาน


นายประหยัด กมลพัฒนะ
รองผู้อำนวยการ สชป.8


กิจกรรมการจัดการความรู้ ผ่านเสียงตามสาย
ตอนที่ 1,2,3,4,5,6

1

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

2

ด้านการบริหารจัดการน้ำ

3

ด้านป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

4

ด้านการเงินและบัญชี

5

ด้านการพัสดุ

6

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

7

ด้านการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ

8

ด้านการบังคับใช้กฏหมาย

9

ด้านการวางแผน/บริหารงบประมาณ

10

ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน

11

ความรู้ด้านอื่นๆ

การถอดความรู้บุคลากร

คลังสมองของชลประทาน

ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกกลั่นกรองแล้ว

 

โดย KM TEAM RID 8

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกสำรวจโดย

 

โดย KM TEAM RID 8

องค์ความรู้ที่คัดเลือกเรื่องที่ 1

องค์ความรู้ที่คัดเลือกเรื่องที่ 2

วัตถุประสงค์ เหตุผล ที่คัดเลือ

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

ศูนย์ความรู้กลาง กรม ชป. ( VPN )

แหล่งข้อมูล http://www.rid8.go.th/

http://irrigation.rid.go.th/rid8/


 


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
สรุปผลการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2562

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2562

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2562

รายงานการจัดการทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สชป.8

การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมพิจารณาเพื่อชี้แจงแนวทางจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน


รายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ Unit School 2562 ของ สชป.8

กิจกรรมการจัดการความรู้ ผ่านเสียงตามสาย สชป.8

แผนการจัดการความรู้ สชป.8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

แผนการทบทวนคู่มือการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ที่ถูกต้อง (13-14 กพ.62)

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในหน่วยงาน Unit School 2562

กำหนดการรายงานแผนและผลการจัดการความรู้ปี 2562 (คู่มือ)

การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2562

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารด้านการจัดการความรู้

แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย/ค่าใช้จ่ายการจัดการความรู้ ปี 2562

 

ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ cko 14/2562

แต่ตั้งคณะทำงานตรวจสอบการกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน 15/2562

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานฯ (KM Team) (10.02)

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (15)

แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้และการเผยแพร่ฯ สชป.8 (10.01)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาศูนย์คลังความรู้ สชป.8 (10.03)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านค้นหาความรู้ สชป.8 (10.04)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านการตรวจประเมินการฯ KMA 2017(10.05)บันทึกรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2561 รอบที่ 3 (1-15 กย. 61)

รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2561 รอบที่ 3 (1-15 กย. 61)

บันทึกรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2561 รอบที่ 2 (1-31 สค. 61)

รายงานผลตามแผนารจัดการความรู้ ปี 2561 รอบที่ 2 (1-31 สค. 61)

รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2561 รอบที่ 1 (1-30 มิ.ย. 61)

บันทึกรายงานผลการจัดการความรู้ ปี 2561 รอบที่ 1 (1-30 มิ.ย. 61)

รายงานแผนปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือ 2561


ตัวอย่างแบบฟอร์มกำหนดการตรวจคู่มือ สชป.8 (ตัวอย่าง)

รูปแบบการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ที่ถูกต้อง (13-14 กพ.62)

แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ที่ถูกต้อง (13-14 กพ.62)

ตัวอย่างคู่มือที่จัดขึ้นแล้วถูกต้องและผ่านการพิจารณาจาก กรมฯแล้ว

รูปแบบฟอร์มกำหนดและตัวอย่างการจัดทำคู่มือ กรมชลประทาน

 

แผนการจัดการความรู้ ปี 2562 สชป.8 การทบทวนคู่มือและปรับปรุงจำนวน 6 รายการ

1.คู่มือหลักเกณฑ์การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำฯ

2.คู่มือแนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังฯ

3.คู่มือการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ผ่านการตรวจแล้ว)

4.คู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับการปฏิบัติงาน(ผ่านการตรวจแล้ว)

5.คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน

6.คู่มือหลักการเขียนหนังสือราชการ (ผส.ชป.8)

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว
ผส.ชป.8
(
ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 8)
CKO สำนักงานชลประทานที่ 8


นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ
( ผผง.ชป.8 )
ประธานคณะทำงาน KM TEAM สชป.8

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 1 )

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 2 )

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนงาน สชป.8

คู่มือกระบวนงานหลักที่สำคัญ

คู่มืองานสนับสนุนด้านอื่นๆ

คู่มือการนำข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้

คู่มือ/เอกสารบทคัดย่อหน่วยงานภายใน

ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้

การบริหารจัดการกิจกรรม KM

การบริหารจัดการความรู้ (แผนและผล)

Learning Corner แห่งใหม่

การสร้างและแสวงหาความรู้

การประมวล จัดเก็บ เข้าถึง แลกเปลี่ยน

1.การจัดการความรู้ 2.พัฒนาคลังความรู้

ระเบียบคำสั่งปฏิบัติงาน

บทความวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ผลงานวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ความรู้ที่ได้จากการบริหารจัดการ

ผลงานวิจัยและผลการศึกษา

สรุปบทเรียนจากแผนงาน

สรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม

ผลงานการประกวดการจัดการความรู้

เครื่องมือวัดความเร็วน้ำระบบทุ่นลอย

การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่าน Internet

ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้  

สื่อการเรียนรู้ต่างๆและวิดีทัศน์

นวัตกรรมของ สชป.8

คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น WMSC

คู่มือการใช้งาน Windows 8 ( p1 , p2 )

คู่มือการใช้งาน Computer/Internet

คู่มือการบำรุงรักษาเขื่อน/อาคารประกอบ

คู่มือการทำประมาณกา/เขียนโครงการ

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนปี 59

การใช้งานโปรแกรม Joomla v.2.5

 report kma2016  และ แนวทางปี 60 , Cko

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ( http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/ )
Tel.0-4435-4773 , Fax.0-4435-3193 E-mail : rid8@mail.rid.go.th
( ปรับปรุงครั้งล่าสุด )

ข้อมูลหน้าเว็บเดิม
( 1,2,3,4,5,6 )
 พัฒนาโดย คณะทำงานย่อยด้านพัฒนาคลังความรู้ เบอร์โทร. 0-4435-4773
 
( ความละเอียดที่ 1024x768 pixels )
( ผู้รับผิดชอบและพัฒนา )