ศูนย์คลังความรู้  สำนักงานชลประทานที่ 8  ปีงบประมาณ 2561


ประวัติสำนัก   วิสัยทัศน์    หน้าที่รับผิดชอบ    แบบสำรวจ ( Poll )    แสดงความคิดเห็น    Post ข้อความ    ผลการสำรวจ ( Poll )    เลขหมายโทรศัพท์    หน้าเดิม ( 1,2,3,4,5,6 )


นายทองเปลว  กองจันทร์
( อธิบดีกรมชลประทาน )
CKO กรมชลประทาน


นายประหยัด กมลพัฒนะ
รองผู้อำนวยการ สชป.8


กิจกรรมการจัดการความรู้ ผ่านเสียงตามสาย
ตอนที่ 1,2,3,4,5,6

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ด้านการบริหารจัดการน้ำ

ด้านป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

ด้านการเงินและบัญชี

ด้านการพัสดุ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการบังคับใช้กฏหมาย

ด้านการวางแผน/บริหารงบประมาณ

ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน

ความรู้ด้านอื่นๆ

การถอดความรู้บุคลากร

คลังสมองของชลประทาน

ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกกลั่นกรองแล้ว

 

โดย KM TEAM RID 8

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกสำรวจโดย

 

โดย KM TEAM RID 8

องค์ความรู้ที่คัดเลือกเรื่องที่ 1

องค์ความรู้ที่คัดเลือกเรื่องที่ 2

วัตถุประสงค์ เหตุผล ที่คัดเลือก

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

ศูนย์ความรู้กลาง กรม ชป. ( VPN )

แหล่งข้อมูล http://www.rid8.go.th/

http://irrigation.rid.go.th/rid8/


 


มีผู้เยี่ยมชมขณะนี้ .. ..คน
Get free counter at Cgi2yoU.com
จำนวนครั้งผู้เข้าดูเว็บนี้
ภาพกิจกรรมการดำเนินการจัดการความรู้วันสถาปนา กรมชลประทาน
 
กิจกรรม Big Cleaning Day Rid 8 

           ( เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 )ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561

การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมพิจารณาเพื่อชี้แจงแนวทางจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

กิจกรรมประชุม KM RID 8 ครั้งที่ 1/61 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนฯ


บันทึกขอส่งข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงาน

บันทึกแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย/ค่าใช้จ่ายการจัดการความรู้

การดำเนินการตามมติที่ประชุมฯแนวทางการจัดทำคู่มือฯ สชป.8 ปี 2561

แนวทางการดำเนินการตามมติที่ประชุมฯแนวทางการจัดทำคู่มือฯ ปี 2561

บันทึกแจ้งเวียนแต่งตั้งทีมงาน/แผนการจัดการความรู้ประจำปี 2561

บันทึกอนุมัติแผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2561

บันทึกแจ้งเวียนขอคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกฯประจำปี 2561

บันทึกการทบทวน ปรับปรุงคำสั่งด้านการจัดการความรู้ฯ ประจำปี พ.ศ 2561

บันทึกแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2561

 

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานฯ (KM Team) (10.02)

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (15)

แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้และการเผยแพร่ฯ สชป.8 (10.01)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาศูนย์คลังความรู้ สชป.8 (10.03)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านค้นหาความรู้ สชป.8 (10.04)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านการตรวจประเมินการฯ KMA 2017(10.05)รายงานผลการจัดการความรู้ ปี 2561 รอบที่ 1 (1-30 มิ.ย. 61)

บันทึกรายงานผลการจัดการความรู้ ปี 2561 รอบที่ 1 (1-30 มิ.ย. 61)

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีฯ 2561

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปี 2561 (Action Plan 2018) (km_07)

การดำเนินการตามแผนจัดการความรู้ฯ ของ สชป.8 ประจำปี 2561 (km_09)

สรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2560 ทั้ง 13 หัวข้อ

บันทึกรายงานตัวชี้วัด (ผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560 ) รอบ 12 เดือน


คู่มือการใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์

คู่มือการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง  

คู่มือแนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังฯ

คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560

คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน

คู่มือการพูดเชิงปฏิบัติ

คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย VPN

คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย VPN โครงการชลประทานฯ

คู่มือหลักเกณฑ์การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำฯ

คู่มือกระยฃบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

คู่มือหลักการชลประทาน


นายชิตชนก สมประเสริฐ
( ผส.ชป.8 )

CKO สำนักงานชลประทานที่ 8


นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ
( ผผง.ชป.8 )
ประธานคณะทำงาน KM TEAM สชป.8

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 1 )

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 2 )

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานที่สำคัญ

คู่มือกระบวนงานหลักที่สำคัญ

คู่มืองานสนับสนุนด้านอื่นๆ

คู่มือการนำข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้

คู่มือ/เอกสารบทคัดย่อหน่วยงานภายใน

ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้

การบริหารจัดการกิจกรรม KM

การบริหารจัดการความรู้ (แผนและผล)

Learning Corner แห่งใหม่

การสร้างและแสวงหาความรู้

การประมวล จัดเก็บ เข้าถึง แลกเปลี่ยน

1.การจัดการความรู้ 2.พัฒนาคลังความรู้

ระเบียบคำสั่งปฏิบัติงาน

บทความวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ผลงานวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ความรู้ที่ได้จากการบริหารจัดการ

ผลงานวิจัยและผลการศึกษา

สรุปบทเรียนจากแผนงาน

สรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม

ผลงานการประกวดการจัดการความรู้

เครื่องมือวัดความเร็วน้ำระบบทุ่นลอย

การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่าน Internet

ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้  

สื่อการเรียนรู้ต่างๆและวิดีทัศน์

นวัตกรรมของ สชป.8

คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น WMSC

คู่มือการใช้งาน Windows 8 ( p1 , p2 )

คู่มือการใช้งาน Computer/Internet

คู่มือการบำรุงรักษาเขื่อน/อาคารประกอบ

คู่มือการทำประมาณกา/เขียนโครงการ

คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนปี 59

การใช้งานโปรแกรม Joomla v.2.5

 report kma2016  และ แนวทางปี 60 , Cko

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ( http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/ )
Tel.0-4435-4773 , Fax.0-4435-3193 E-mail : rid8@mail.rid.go.th
( ปรับปรุงครั้งล่าสุด )

 พัฒนาโดย คณะทำงานย่อยด้านพัฒนาคลังความรู้ เบอร์โทร. 0-4435-4773
 
( ความละเอียดที่ 1024x768 pixels )
( ผู้รับผิดชอบและพัฒนา )