ศูนย์คลังความรู้ สชป. 8 ปีงบประมาณ 59

ประวัติสำนัก   วิสัยทัศน์    หน้าที่รับผิดชอบ    แบบสำรวจ ( Poll )    แสดงความคิดเห็น    Post ข้อความ    ผลการสำรวจ ( Poll )    เลขหมายโทรศัพท์    หน้าเดิม ( 1,2,3,4 )นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
( อธิบดีกรมชลประทาน )
CKO กรมชลประทานกิจกรรมการจัดการความรู้ ผ่านเสียงตามสาย
ตอนที่ 1,2,3,4,5,6

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ด้านการบริหารจัดการน้ำ

ด้านป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

ด้านการเงินและบัญชี

ด้านการพัสดุ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการบังคับใช้กฏหมาย

ด้านการวางแผน/บริหารงบประมาณ

ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน

ความรู้ด้านอื่นๆ

การถอดความรู้บุคลากร

คลังสมองของชลประทาน

ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกกลั่นกรองแล้ว

 

โดย KM TEAM RID 8

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกสำรวจโดย

 

โดย KM TEAM RID 8

องค์ความรู้ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 1

องค์ความรู้ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 2

วัตถุประสงค์ เหตุผล ที่คัดเลือก

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

ศูนย์ความรู้กลาง กรม ชป. ( VPN )

แหล่งข้อมูล http://www.rid8.go.th/

http://irrigation.rid.go.th/rid8/


 


มีผู้เยี่ยมชมขณะนี้ .. ..คน
Get free counter at Cgi2yoU.com
จำนวนครั้งผู้เข้าดูเว็บนี้

ภาพกิจกรรมการดำเนินการจัดการความรู้
 
การประชุมการจัดการความรู้
ครั้งที่ 4/2559

( เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 )
คลิกดูแฟ้มภาพ/รายละเอียด


รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม KM Day กพก. & KM Buddy หน่วยงานภายใน

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/59 , ผู้เข้าร่วมประชุม ( สรุปผลจากการประชุมฯ )

กิจกรรมประชุม KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 4/59 การตรวจประเมิน Kma 2016

กิจกรรมการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ( คลิกดูรายงานสรุป )

กิจกรรม Cops สำนักงานชลประทานที่ 8 ( คลิกดูรายงานสรุป )

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/59 , ผู้เข้าร่วมประชุม ( สรุปผลจากการประชุมฯ )

กิจกรรมประชุม KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 3/59 การจัดกิจกรรมและตรวจประเมิน

การดำเนินการกิจกรรม KM BUDDY  23 มิ.ย. 59  ( คลิกดูรายานสรุป )

การดำเนินการกิจกรรม KM DAY  23 มิ.ย. 59  ( คลิกดูรายงานสรุป )

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/59  , ผู้เข้าร่วมประชุม ( สรุปผลจากการประชุมฯ )

กิจกรรมประชุม KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 2/59 เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/59  , ผู้เข้าร่วมประชุม ( สรุปผลจากการประชุมฯ )

กิจกรรมประชุม KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 1/59 เพื่อทบทวนและจัดทำแผน

Km Team Rid 8 ร่วมกิจกรรมการตรวจประเมิน KMA 2015 ณ กรมชลประทาน

บันทึกแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม KM Day กพก.และ KM Buddy

ขอเชิญ KM TEAM RID 8 ประชุมครั้งที่ 4/59 ( การตรวจประเมิน Kma2016 )

บันทึกรายงานการดำเนินจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  

บันทึกแจ้ง จนท. สชป.8เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายVPN

บันทึกเชิญเข้าร่วมโครงการ ICT Day 2016  

บันทึกแจ้งหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ KM in Practices  

บันทึกแจ้งเข้าร่วมสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก

บันทึกแจ้ง จนท. ร่วมกิจกรรมการถอดความรู้และ Cops

บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมการถอดความรู้และ Cops ประจำปี 2559

ขอเชิญ KM TEAM RID 8 ประชุมครั้งที่ 3/59 ( การตรวจประเมิน Kma2016 )

บันทึกแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานนำคู่มือไปปรับปรุงกระบวนงาน

บันทึกรายงานการเผยแพร่ความรู้และแจ้งนำไปปรับปรุงกระบวนงาน

บันทึกแจ้งส่งหลักฐานรูปภาพ จุดติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์นโยบาย CKO

บันทึกรายงานผลสำเร็จและสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ สชป.8 ครั้งที่ 1

บันทึกแจ้งส่งข้อมูลความรู้และคู่มือที่ถูกสำรวจและผ่านการกลั่นกรองแล้ว

บันทึกเชิญ จนท. สชป.8 ร่วมกิจกรรม KM DAY

บันทึกเชิญวิทยากรภายนอกเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กิจกรรม  KM DAY

บันทึกเชิญ KM TEAM RID 8 ร่วมกิจกรรมฯ KM DAY&KM BUDDY

บันทึกเชิญ จน.คป. และ จน.คบ. ร่วมกิจกรรม KM BUDDY

บันทึกเชิญวิทยากรภายในร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด KM BUDDY

บันทึกเชิญ KM TEAM RID 5 ร่วมกิจกรรมฯ KM BUDDY

บันทึกขอมอบหมายจัดกิจกรรมฯ KM DAY&KM BUDDY

บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM DAY&KM BUDDY

บันทึกเชิญ KM TEAM RID 8 ร่วมสัมมนาการสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการ

ขอเชิญ KM TEAM RID 8 ประชุมครั้งที่ 2/59 ( กำหนดการจัดกิจกรรมฯ 59 )

รายงานผลการตรวจประเมิน KMA 2015 และ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ

บันทึกแจ้งให้ส่งหลักฐานรูปภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย CKO

บันทึกแจ้งให้ส่งบัญชีรายชื่อคู่มือที่สำรวจและผ่านการกลั่นกรองแล้ว

บันทึกแจ้งให้ส่งรูปเล่มองค์ความรู้ที่คัดเลือกที่จัดรูปแบบมาตรฐานแล้ว

บันทึกขอเชิญทีมงานเครือข่าย การจัดการความรู้ เข้าร่วมประชุมฯ

กำหนดการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร Train the trainer & Coaching 2559

บันทึกแจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้ สชป.8 ให้เครือข่ายโครงการฯทราบ

บันทึกขอคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อการจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2559

ขอเชิญ KM TEAM RID 8 ประชุมครั้งที่ 1/59 ( เพื่อจัดทำแผนฯ 59 )

แนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

บันทึกแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2559

บันทึกแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2559

รายงานกิจกรรมและการเผยแพร่การจัดการความรู้ผ่านระบบเสียงตามสาย

ข้อมูลการพ้ฒนาคลังความรู้กลางของ RID KM CENTER (PPT , HTML)

ส่วนประกอบและรายละเอียดเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนักฯ กอง

แผนการจัดการความรู้ สชป. 8 ประจำปีฯ 2559 ( PDF )

องค์ความรู้ที่คัดเลือกของ สชป.8 ประจำปีฯ 2559

บันทึกแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2559

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านการตรวจประเมินการจัดการความรู้ KMA 2016

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานฯ (KM Team) (8/59)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาศูนย์คลังความรู้ สชป.8 (9/59)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านค้นหาความรู้ สชป.8 (10/59)

แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้และการเผยแพร่ฯ สชป.8 (11/59)

คำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่าย การจัดการความรู้ ฯ  ปี 2559รายงานผลสำเร็จตามแผนและสรุปบทเรียนฯ  ครั้งที่ 2 ( ไฟล์ pdf )

รายงานการดำเนินการจัดกิจกรรม (Action Plan Km Rid 8)

รายงานผลสำเร็จตามแผนและสรุปบทเรียนฯ  ครั้งที่ 1 ( ไฟล์ pdf )

ตารางติดตามฯ (Action Plan Km Rid 8) รอบ 6 เดือน ปี 2559 ( pdf ) (html)

( Action Plan Km Rid 8 ) ปี 2559 ( pdf )

แผนการจัดการความรู้ สชป. 8 ประจำปีฯ 2559 ( pdf )

แนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักฯ/กอง ปี 2559

ผลการสำรวจการจัดการความรู้ของ สชป.8 รอบ 12 เดือน ปี 2558

บันทึกรายงานตัวชี้วัด (ผลการปฏิบัติราชการ ปี 2558 ) รอบ 12 เดือน


นายชิตชนก สมประเสริฐ
( ผส.ชป.8 )

CKO สำนักงานชลประทานที่ 8


นายประหยัด กมลพัฒนะ
( ผชช.ชป.8 )
ประธานคณะทำงาน KM TEAM สชป.8

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 1 )

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 2 )

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานที่สำคัญ

คู่มือกระบวนงานหลักที่สำคัญ

คู่มืองานสนับสนุนด้านอื่นๆ

คู่มือการนำข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้

คู่มือ/เอกสารบทคัดย่อหน่วยงานภายใน

ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้

การบริหารจัดการกิจกรรม KM

การบริหารจัดการความรู้ (แผนและผล)

Learning Corner แห่งใหม่

การสร้างและแสวงหาความรู้

การประมวล จัดเก็บ เข้าถึง แลกเปลี่ยน

1.การจัดการความรู้ 2.พัฒนาคลังความรู้

ระเบียบคำสั่งปฏิบัติงาน

บทความวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ผลงานวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ความรู้ที่ได้จากการบริหารจัดการ

ผลงานวิจัยและผลการศึกษา

สรุปบทเรียนจากแผนงาน

สรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม

ผลงานการประกวดการจัดการความรู้

เครื่องมือวัดความเร็วน้ำระบบทุ่นลอย

การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่าน Internet

ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้

สื่อการเรียนรู้ต่างๆและวิดีทัศน์

นวัตกรรมของ สชป.8

การใช้โปรแกรม Water Daily V.3

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Win 8

การใช้งาน Computer/Internet

การใช้งานโปรแกรม Joomla v.2.5

คู่มือ.......

คู่มือ.......

คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารฯ

 report km 1 , 2 , 3

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ( http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/ )
Tel.0-4435-4773 , Fax.0-4435-3193 E-mail : rid8@mail.rid.go.th
( ปรับปรุงครั้งล่าสุด )

 พัฒนาโดย คณะทำงานย่อยด้านพัฒนาคลังความรู้ เบอร์โทร. 0-4435-4773
 
( ความละเอียดที่ 1024x768 pixels )
( ผู้รับผิดชอบและพัฒนา )