ศูนย์คลังความรู้ สชป. 8 ปีงบประมาณ 59

ประวัติสำนัก   วิสัยทัศน์    หน้าที่รับผิดชอบ    แบบสำรวจ ( Poll )    แสดงความคิดเห็น    Post ข้อความ    ผลการสำรวจ ( Poll )    เลขหมายโทรศัพท์    หน้าเดิม ( 1,2,3,4 ) 


นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
( อธิบดีกรมชลประทาน )
CKO กรมชลประทาน การถอดความรู้จากการเล่าเรื่อง

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ด้านการบริหารจัดการน้ำ

ด้านป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

ด้านการเงินและบัญชี

ด้านการพัสดุ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการบังคับใช้กฏหมาย

ด้านการวางแผน/บริหารงบประมาณ

ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน

ความรู้ด้านอื่นๆ

การถอดความรู้บุคลากร

คลังสมองของชลประทาน

ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) สชป.8

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกกลั่นกรองแล้ว

 

โดยคณะทำงาน KM TEAM RID 8

บัญชีรายชื่อความรู้ที่ถูกสำรวจโดย

 

โดยคณะทำงาน KM TEAM RID 8

องค์ความรู้ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 1

องค์ความรู้ที่คัดเลือกแล้วเรื่องที่ 2

วัตถุประสงค์ เหตุผล ที่คัดเลือก

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

องค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

ศูนย์ความรู้กลาง กรม ชป. ( VPN )

แหล่งข้อมูล http://www.rid8.go.th/

http://irrigation.rid.go.th/rid8/


 


มีผู้เยี่ยมชมขณะนี้ .. ..คน
Get free counter at Cgi2yoU.com
จำนวนครั้งผู้เข้าดูเว็บนี้


ภาพกิจกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ เรื่องการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  KM DAY & KM BUDDY สชป.8
และ สชป.5

( เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 )
คลิกดูแฟ้มภาพ/รายละเอียด

การดำเนินการกิจกรรม KM BUDDY RID 8  ( 23 มิ.ย. 59 ) รายงานสรุป

การดำเนินการกิจกรรม KM DAY RID 8  ( 23 มิ.ย. 59 )ายงานสรุป

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/59  , ผู้เข้าร่วมประชุม ( สรุปผลจากการประชุมฯ )

กิจกรรมประชุม KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 2/59 เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/59  , ผู้เข้าร่วมประชุม ( สรุปผลจากการประชุมฯ )

กิจกรรมประชุม KM TEAM RID 8 ครั้งที่ 1/59 จัดทำแผนการจัดการความรู้

Km Team Rid 8 ร่วมกิจกรรมการตรวจประเมิน KMA 2015 ณ กรมชลประทาน


การจัดการความรู้ KM เครือข่ายโครงการชลประทานในเขตฯ สชป.8

บันทึกเชิญ จนท. สชป.8 ร่วมกิจกรรม KM DAY

บันทึกเชิญวิทยากรภายนอกเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กิจกรรม  KM DAY

บันทึกเชิญ KM TEAM RID 8 ร่วมกิจกรรมฯ KM DAY&KM BUDDY

บันทึกเชิญ จน.คป. และ จน.คบ. ร่วมกิจกรรม KM BUDDY

บันทึกเชิญวิทยากรภายในร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด KM BUDDY

บันทึกเชิญ KM TEAM RID 5 ร่วมกิจกรรมฯ KM BUDDY

บันทึกขอมอบหมายจัดกิจกรรมฯ KM DAY&KM BUDDY

บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM DAY&KM BUDDY

ขอเชิญ KM TEAM RID 8 ประชุมครั้งที่ 2/59 ( กำหนดการจัดกิจกรรมฯ 59 )

รายงานผลการตรวจประเมิน KMA 2015 และ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ

บันทึกแจ้งให้ส่งหลักฐานรูปภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย CKO

บันทึกแจ้งให้ส่งบัญชีรายชื่อคู่มือที่สำรวจและผ่านการกลั่นกรองแล้ว

บันทึกแจ้งให้ส่งรูปเล่มองค์ความรู้ที่คัดเลือกที่จัดรูปแบบมาตรฐานแล้ว

บันทึกขอเชิญทีมงานเครือข่าย การจัดการความรู้ เข้าร่วมประชุมฯ

กำหนดการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร Train the trainer & Coaching 2559

บันทึกแจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้ สชป.8 ให้เครือข่ายโครงการฯทราบ

บันทึกขอคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อการจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2559

ขอเชิญ KM TEAM RID 8 ประชุมครั้งที่ 1/59 ( เพื่อจัดทำแผนฯ 59 )

แนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

บันทึกแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2559

บันทึกแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2559

รายงานกิจกรรมและการเผยแพร่การจัดการความรู้ผ่านระบบเสียงตามสาย

ข้อมูลการพ้ฒนาคลังความรู้กลางของ RID KM CENTER (PPT , HTML)

ส่วนประกอบและรายละเอียดเว็บไซต์และคลังความรู้ของสำนักฯ กอง

แผนการจัดการความรู้ สชป. 8 ประจำปีฯ 2559 ( PDF )

องค์ความรู้ที่คัดเลือกของ สชป.8 ประจำปีฯ 2559

บันทึกแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2559

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านการตรวจประเมินการจัดการความรู้ KMA 2016

แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานฯ (KM Team) (8/59)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านพัฒนาศูนย์คลังความรู้ สชป.8 (9/59)

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านค้นหาความรู้ สชป.8 (10/59)

แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความรู้และการเผยแพร่ฯ สชป.8 (11/59)

คำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่าย การจัดการความรู้ ฯ  ปี 2559รายงานผลสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้  ครั้งที่ 1 ( ไฟล์ pdf )

Action Plan Km Rid 8 ประจำปีฯ 2559 ( pdf )

แผนการจัดการความรู้ สชป. 8 ประจำปีฯ 2559 ( pdf )

แนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักฯ/กอง ปี 2559

ผลการสำรวจการจัดการความรู้ของ สชป.8 รอบ 12 เดือน ปี 2558

บันทึกรายงานตัวชี้วัด (ผลการปฏิบัติราชการ ปี 2558 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลสำเร็จฯการจัดการความรู้  ครั้งที่ 2 ( report1,report2,report3 )

รายงานผลสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้  ครั้งที่ 1 (10 มิย. 2558) ( ไฟล์ pdf )

ผนการติดตาม การจัดการความรู้ Action Plan Km Rid 8 ปี 2558 ( pdf )

Action Plan Km Rid 8 ประจำปีฯ 2558 ( pdf )

แผนการจัดการความรู้ สชป. 8 ประจำปีฯ 2558 ( pdf ) ( 23 ธ.ค.57 )

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้


นายชิตชนก สมประเสริฐ
( ผส.ชป.8 )

CKO สำนักงานชลประทานที่ 8กิจกรรมสภากาแฟ สชป.8

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 1 )

คู่มือการปฏิบัติงาน ( 2 )

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานที่สำคัญ

คู่มือกระบวนงานหลักที่สำคัญ

คู่มืองานสนับสนุนด้านอื่นๆ

คู่มือการนำข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้

คู่มือ/เอกสารบทคัดย่อหน่วยงานภายใน

ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้

การบริหารจัดการกิจกรรม KM

การบริหารจัดการความรู้ (แผนและผล)

การบริหารจัดการ Learning Corner

การสร้างและแสวงหาความรู้

การประมวล จัดเก็บ เข้าถึง แลกเปลี่ยน

1.การจัดการความรู้ 2.พัฒนาคลังความรู้

ระเบียบคำสั่งปฏิบัติงาน

บทความวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ผลงานวิชาการ 1.ภายใน 2.ภายนอก

ความรู้ที่ได้จากการบริหารจัดการ

ผลงานวิจัยและผลการศึกษา

สรุปบทเรียนจากแผนงาน

สรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม

ผลงานการประกวดการจัดการความรู้

เครื่องมือวัดความเร็วน้ำระบบทุ่นลอย

การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่าน Internet

ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้

สื่อการเรียนรู้ต่างๆและวิดีทัศน์

นวัตกรรมของ สชป.8

คู่มือใช้งานโปรแกรม Rid Drafting

คู่มือการใช้งานวิทยุคมนาคมฯ

คู่มือการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัย

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ

คู่มือการใช้โปรแกรม Water Daily V.2

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารฯ

 report km 1 , 2 , 3

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 8 ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ( http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/ )
Tel.0-4435-4773 , Fax.0-4435-3193 E-mail : rid8@mail.rid.go.th
( ปรับปรุงครั้งล่าสุด )

 พัฒนาโดย คณะทำงานย่อยด้านพัฒนาคลังความรู้ เบอร์โทร. 0-4435-4773
 
( ความละเอียดที่ 1024x768 pixels )
( ผู้รับผิดชอบและพัฒนา )