แผนพับประชาสัมพันธ์

drop_pink.gif  สำนักชลประทานที่ 8
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ลำตะคอง
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ลำพระเพลิง
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ทุ่งสัมฤทธิ์
drop_pink.gif  โครงการชลประทาน นครราชสีมา
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ มูลบน-ลำแชะ
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ลำนางรอง
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ลำปลายมาศ
drop_pink.gif  อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา
drop_pink.gif  อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่
drop_pink.gif  กลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำชลประทาน
drop_pink.gif  การจัดตั้งและบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ
drop_pink.gif  การบำรุงรักษาโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ
drop_pink.gif  การมีส่วนร่วมในการส่งน้ำ
drop_pink.gif  เขื่อน....น้ำเพื่อชีวิต
drop_pink.gif  คณะกรรมการการจัดการชลประทาน
drop_pink.gif  ความจำเป็นการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ
drop_pink.gif  ร่วมกันคิด...ร่วมกันทำ
drop_pink.gif  การจัดกรอบเวรส่งน้ำแบบหมุนเวียน
drop_pink.gif  การพัฒนาการชลประทานในลุ่มน้ำมูล
drop_pink.gif  กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง
drop_pink.gif  โครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา
drop_pink.gif  การป้องกันลาดไหล่เขาลำเชียงสา

 

 
   
 

 

 

 

 


 กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานของ สชป. 8 ปี พ.ศ. 2555


ระดับประเทศประจำปี 2555
รางวัลชนะเลิศโล่เกียรติยศ
การพัฒนาคุณภาพบริหารการจัดการโครงการฯ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7
โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
สำนักชลประทานที่ 8
โดย นายพิพัฒน์ นิ่มเจริญนิยม


รางวัล...................
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานระดับสำนักฯ
ปี พ.ศ. 2555 ได้แก่
โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
นายสมศักดิ์ ทาบโลกา


รางวัล....................
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานระดับสำนักฯ
ปี พ.ศ. 2555 ได้แก่
สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
นายเนรมิตร เทพนอก


รางวัล.....................
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานระดับสำนักฯ
ปี พ.ศ. 2555 ได้แก่
สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
มล.อนุมาศ ทองแถม


รางวัล.....................
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานระดับสำนักฯ
ปี พ.ศ. 2555 ได้แก่
โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
นายไพศาล พันพึ่ง


กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานของ สชป. 8 ปี พ.ศ. 2554
 รางวัลกลุ่มผู้ใช้น้ำดีเด่น
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานระดับสำนักฯ
ปี พ.ศ. 2554 ได้แก่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
ประเภทลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานระดับกรมฯ
ปี พ.ศ. 2552 ได้แก่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง
( กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานร่มเกล้า )รางวัลฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาดีเด่นปี 2554
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทโครงการชลประทาน ระดับภาค
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7
โครงการชลประทานนครราชสีมา 
ได้แก่ นายพิพัฒน์ นิ่มเจริญนิยมรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ระดับสำนักฯ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 
ได้แก่ นายสุประพล รัตนะสิริชัยรางวัลฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาดีเด่นปี 2553
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
ประเภทโครงการชลประทาน ระดับกรมฯ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
โครงการชลประทานนครราชสีมา 
ได้แก่ นายธีทัต สุขเกษมรางวัลผลงานด้านการจัดการความรู้ ปี 2553
ผลงานสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ดีเด่น อันดับที่ 3
ได้แก่ผลงานชื่อ เครื่องมือวัดความเร็วน้ำระบบทุ่นลอย
โดยทีมงาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแซะ
ประกอบไปด้วย
1.นายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง
2.นายจำนง คำหาญ
3.นายสุนทร แสนยาประเสริฐรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้
กรมชลประทาน ( KM POP Award 2010 )
ปี พ.ศ. 2553
ได้แก่ นายเนรมิตร เทพนอก
ส่วนจัดสรรน้ำฯ สชป.8

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของสำนักชลประทานที่ 8 ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 4 เรื่อง
 1.กิจกรรมการประชุมด้านพัสด

คลิกชมภาพกิจกรรมและบรรยากาศ2.กิจกรรมการประชุมความรู้ด้านจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกชมภาพกิจกรรมและบรรยากาศ3.กิจกรรมการประชุมความรู้ประจำเดือน

คลิกชมภาพกิจกรรมและบรรยากาศ4.กิจกรรมการประชุมความรู้สถานการณ์น้ำ

คลิกชมภาพกิจกรรมและบรรยากาศ

กิจกรรม เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ สำนักชลประทานที่8

  การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักชลประทานที่8
   ภาพถ่ายการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ของ สชป.8
  กิจกรรมส่งผลงานเข้าประกวด ประจำปี 2552 
 
การร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการถ่่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันลาดไหล่เขาบริเวณทางระบายน้ำล้น
อ่ายเก็บน้ำ ลำเชียงสา จ.นครรชสีมา
 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 
สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี 
กองกฎหมายและที่ดิน 
กองแผนงาน
กองพัสดุ 
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรม
สำนักอุทกวิทยาฯ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ  
สชป.1 จ.เชียงใหม่ 
สชป.2  จ.ลำปาง
สชป.3  จ.พิษณุโลก
สชป.4  จ.กำแพงเพชร
สชป.5  จ.อุดรธานี
สชป.6  จ.ขอนแก่น
สชป.7  จ.อุบลราชธานี
สชป.8  จ.นครราชสีมา
สชป.9  จ.ชลบุรี
สชป.10 จ.ลพบุรี
สชป.11 จ.นนทบุรี
สชป.12 จ.ชัยนาท
สชป.13 จ.กาญจนบุรี
สชป.14 จ.ประจวบคีรีขันธ์
สชป.15 จ.นครศรีธรรมราช
สชป.16 จ.สงขลา
สชป.17 จ.นราธิวาส 
สถาบันพัฒนาการชลประทาน 
 
 
 

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่8 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเืมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ปรับปรุงโดย ศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ( 0-4435-4773 )