แผนพับประชาสัมพันธ์

drop_pink.gif  สำนักชลประทานที่ 8
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ลำตะคอง
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ลำพระเพลิง
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ทุ่งสัมฤทธิ์
drop_pink.gif  โครงการชลประทาน นครราชสีมา
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ มูลบน-ลำแชะ
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ลำนางรอง
drop_pink.gif  โครงการส่งน้ำฯ ลำปลายมาศ
drop_pink.gif  อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา
drop_pink.gif  อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่
drop_pink.gif  กลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำชลประทาน
drop_pink.gif  การจัดตั้งและบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ
drop_pink.gif  การบำรุงรักษาโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ
drop_pink.gif  การมีส่วนร่วมในการส่งน้ำ
drop_pink.gif  เขื่อน....น้ำเพื่อชีวิต
drop_pink.gif  คณะกรรมการการจัดการชลประทาน
drop_pink.gif  ความจำเป็นการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ
drop_pink.gif  ร่วมกันคิด...ร่วมกันทำ
drop_pink.gif  การจัดกรอบเวรส่งน้ำแบบหมุนเวียน
drop_pink.gif  การพัฒนาการชลประทานในลุ่มน้ำมูล
drop_pink.gif  กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง
drop_pink.gif  โครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา
drop_pink.gif  การป้องกันลาดไหล่เขาลำเชียงสา
   
 

 

 

 

 

เอกสาร/บทคัดย่อทางวิชาการต่างๆของ สชป.8

   
 • การก่อสร้างการป้องกันลาดไหล่เขาบริเวณทางระบายน้ำล้น
  โดยวิธี  Shotcrete  อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา
  ต.อุดมทรัพย์  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา >>>เอกสารประกอบ

 • การพัฒนาโปรแกรม Gateop สำหรับช่วยปรับประตูระบายน้ำฯ
 • โดย....นายศุภชัย   รุ่งศรี เอกสารประกอบ 
 • การพัฒนาโปรแกรม Wasam สำหรับการจัดสรรน้ำและติดตามฯ
 • โดย....นายเนรมิต   เทพนอก >>>  เอกสารประกอบ
   
 • การศึกษาคุณลักษณะทางอุทกศาสตร์ของลำน้ำมูลโดยการจำลองแบบทาง
  คณิตศาสตร์ HEC-HMS
 • โดย....นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ >>> เอกสารประกอบ

 

   
 • การศึกษาอัตราการไหลผ่านอาคารชลประทานฯ
 • โดย....นายบุญชัย ตัณฑชุณฑ์ >>> เอกสารประกอบ

 

   
 • การพยากรณ์ระดับน้ำท่วมในลำน้ำลำตะคองล่วงหน้าฯ
 • โดย....นายชำนาญ ชาญศรีเจริญพร>>> เอกสารประกอบ
   
 • การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้านจัดสรรน้ำฯ
 • โดย....นายเนรมิต   เทพนอก >>>  เอกสารประกอบ
   
 • โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ GIS เพื่นงานกรมชลประ
  ทานโดยโปรแกรม Google Earth
 • โดย....นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ >>> เอกสารประกอบ
   
 • การประเมินผลโครงสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
  ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรังรักษาทุ่งสัมฤทธ
 • โดย....นายสฐิพงษ์ รามโกมุท >>> เอกสารประกอบ

 

   
 • การประเมินบทบาทภาครัฐในการสร้างการมีส่วนร่วมฯ
 • โดย....นายสุรศักดิ์  มีแสงนิล >>> เอกสารประกอบ
   
 • การจัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำมูลบนฯ
 • โดย....นายศุภชัย รุ่งศรี >>> เอกสารประกอบ
   
 • โครงการพัฒนาศึกษาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ
 • โดย....นายศุภชัย รุ่งศรี >>> เอกสารประกอบ

 

   
 1. โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการผันน้ำลุ่มน้ำลำเชียงไกรฯ
 2. โดย....นายคำรณ เตียรตระกูล >>> เอกสารประกอบ
   
 • โครงการศึกษาการจัดทรัพยากรน้ำในจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ
 • โดย....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี >>> เอกสารประกอบ

 

 
 • การประเมินพื้นที่ ที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวหอมมะลิ
 • โดย....นายทองเปลว กองจันทร์และคณะ >>> เอกสารประกอบ
   
 • การศึกษาอัตราการไหลผ่านอาคารประตูระบายฯ
 • โดย...นายบุญชัย ตัณฑชุณฑ์ >>> เอกสารประกอบ
   
 • การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งฯ
 • โดย...นายบุญชัย ตัณฑชุณฑ์ >>> เอกสารประกอบ
   
 • การบริหารจัดการน้ำโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมฯ
 • โครงการชลประทาน จ.นครราชสีมา >>> เอกสารประกอบ
   
 • รายงานผลการศึกษาความสัมพันธ์ของดินและน้ำฯ
 • สำนักวิจัยและพัฒนาฯ >>> เอกสารประกอบ
   
 • คุณสมบัติของดินของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนฯ
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนฯ >>> เอกสารประกอบ
   
 • การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ข้าวแบบเบ็ดเสร็จ(kp)โดยวิธีว่านน้ำตม
 • สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 >>> เอกสารประกอบ
   
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
 • โดย...นายวัชระ ดางาม >>> เอกสารประกอบ
   
   
 
สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี 
กองกฎหมายและที่ดิน 
กองแผนงาน
กองพัสดุ 
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรม
สำนักอุทกวิทยาฯ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ  
สชป.1 จ.เชียงใหม่ 
สชป.2  จ.ลำปาง
สชป.3  จ.พิษณุโลก
สชป.4  จ.กำแพงเพชร
สชป.5  จ.อุดรธานี
สชป.6  จ.ขอนแก่น
สชป.7  จ.อุบลราชธานี
สชป.8  จ.นครราชสีมา
สชป.9  จ.ชลบุรี
สชป.10 จ.ลพบุรี
สชป.11 จ.นนทบุรี
สชป.12 จ.ชัยนาท
สชป.13 จ.กาญจนบุรี
สชป.14 จ.ประจวบคีรีขันธ์์
สชป.15 จ.นครศรีธรรมราช
สชป.16 จ.สงขลา
สชป.17 จ.นราธิวาส 
สถาบันพัฒนาการชลประทาน 
 
 
 

ศูนย์คลังความรู้ สำนักชลประทานที่8 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเืมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ปรับปรุงโดย ศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ( 0-4435-4773 )