หน้าหลัก KM
     KM คืออะไร ?
     คณะทำงาน
     คำสั่ง KM
     แผนการจัดการความรู้
     รายงานการประชุม
     แบบฟอร์ม KM
     กิจกรรม

 

  กิจกรรมงาน KM DAY RID 7 สังสรรค์ สามัคคี (งานเกษียณ ถักทอสายใย ร้อยดวงใจ) วันที่ 1/9/54


  กิจกรรมการประชุม KM Site Visit   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานจัดการความรู้ ณ สำนักชลประทานที่ 7  วันที่ 25/08/54


 กิจกรรมการประชุม KM Team เรื่อง แนวทาง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
ณ  สำนักชลประทานที่ 7  วันที่ 25/8/54

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน ของกลุ่มออกแบบ วันที่ 18/8/54

 กิจกรรมงาน "๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ" ณ กรมชลประทานปากเกร็ด ระหว่างวันที่ 17-21 /6/54

 
กิจกรรมการทำบุญตักบาตร วันครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน 109 ปี  
ณ  สำนักชลประทานที่ 7  วันที่ 13/6/54

การอบรมหลักสูตร " การบำรุงรักษาปั๊มน้ำ" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี วันที่ 8/6/54

การอบรมหลักสูตร " การจัดทำ TOR ร่างเอกสารประกวดราคาและการดำเนินการด้านพัสด" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี วันที่ 1/6/54

การอบรมหลักสูตร "ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในสายงานก่อสร้าง" โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี วันที่ 18/5/54

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างฝายทดน้ำ ของกลุ่มออกแบบ วันที่ 24/3/54

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน ของกลุ่มออกแบบ ฝายน้ำล้นห้วยบังโกย (ตอนล่าง) บ.แก้งเหนือ ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่ 24/2/54

 
  กิจกรรมการประชุม KM Site Visit  ณ สำนักชลประทานที่ 7  วันที่ 12/05/52
  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานจัดการความรู้

 
กิจกรรมการประชุม KM Team เรื่อง แนวทาง วิธีการส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้  
ณ  สำนักชลประทานที่ 7  วันที่ 3/6/52

 
 
Copyright 2009. All Rights Reserved.
สำนักชลประทานที่ 7 (ฝ่ายจัดการคลังความรู้)
เลขที่ 3  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000