เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง  ( KMA 2015 )

 


หมวด  6  การจัดการกระบวนการ

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

 

1

2

3

4

5

 

 

 6.1 สำนัก/กองใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระ
 บวน  งานหลักของสำนัก/กองอย่างไร
 

 

 /

 

 

  

 6.1 จากประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้ำ
 กระบวนการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
 6.1.1 ประชุมชี้แจง ฟังความคิดเห็นของประชาชน
  6.1.2 ดำเนินการก่อสร้างโครงการ
  6.1.3 ใช้ประโยชน์จากโครงการ
  
 6.1.1 สถานีสูบน้ำบ้านโนนพันชาติ 2
  6.1.1.1 เรื่องประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นก่อนการก่อสร้าง
  6.1.1.2 ภาพการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น
 6.1.2 ภาพดำเนินการก่อสร้างโครงการ
 6.1.3 ใช้ประโยชน์จากโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2 สำนัก/กอง ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือ
 การปรับปรุงคุณภาพงานอื่น ๆ อย่างไร
 

 

 /

 

 

  

  6.2 จากประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤต
 โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  6.2 รายงานสถานการณ์น้ำออนไลน์ ผู้รับประโยชน์คือ หน่วยงานราชการ
 อื่นๆ หรือประชาชนสามารถเข้ามาดูสถานการณ์น้ำออนไลน์ได้ทางโครงการ
 ชลประทานชัยภูมิ โดย นายธานินทร์ จันทรโรบล

 6.3 สำนัก/กอง ใช้ KM ในการปรับปรุง
 กระบวนการสนับสนุนอย่างไร

 

 /

 

 

 

 6.3.1 จัดอบรมพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และติดตาม 
 ผลการปฏิบัติงาน
 6.3.2 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีในการส่งน้ำ
 6.3.3 อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ จังหวัดและอำเภอความรู้เรื่องสถาณการณ์ 
 น้ำปัจจุบันและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 6.3.4 จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 3
         
         
         
          
        
        
        
 6.3.1 รายละเอียดและภาพการอบรม

 6.3.2 รายละเอียการจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีในการส่งน้ำ

 6.3.3 รายละเอียดการจัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่

 6.3.4 รายละเอียดการจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ e-GP
 ระยะที่ 3