เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง  ( KMA 2015 )

 

 


หมวด  3  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                  

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

 

1

2

3

4

5

 

 

 3.1สำนัก/กองมีวิธีการสำรวจความต้องการของผู้รับ 
 บริการ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร และมีวิธีการ
 ตรวจสอบอย่างไรให้แน่ใจ ว่าเป็นความต้องการที่แท้จริง 
 พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการ 2 ทาง
 หรือกระบวนการมีส่วนร่วม วิเคราะห์ความต้องกา
 โดยพิจารณาจากช่องทางที่หลากหลา

 

 

   /

 

 

 3.1.1 สำรวจความต้องการของผู้รับบริการตามที่ต้องการร้องขอ 
3.1.2 นำหนังสือที่ผู้รับบริการร้องขอเข้าตรวจสอบพื้นที่จริงโดย การสอบถามจากราษฎร
3.1.3 ทำเอกสารตอบข้อร้องเรียนของราษฎรที่ร้องขอ
3.1.4 เข้าร่วมเวทีประชาคม/การประชุมชาวบ้าน
 3.1.1 หนังสือร้องขอจาก อบต.วังชัย
 3.1.2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียน
 3.1.3 เอกสารตอบข้อร้องขอของราษฎร
 3.1.4 ผอ.คป.ขอนแก่น ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับชาวบ้าน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2 สำนัก/กอง มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับ
 บริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น  ปัจจุบัน

 

 

   

 

 3.2 คณะทำงานมีการกำหนดช่องทางและรับฟ้งข้อร้องเรียน
 ข้องผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมด 8 ช่องทาง
 1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สชป.6
  2. ทางเวทีประชาคม/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
  3. ทางคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  4. ทางจดหมาย
  5. ทางโทรศัพท์ - โทรสาร
  6. สายด่วน 1460
  7. ศูนย์ดำรงธรรม 4 จว
  8. ผ่านทาง Web site ของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 3.2.1 ติดต่อด้วยตนเอง ณ สชป.6
   3.2.2.1 หนังสือแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการ รับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ 3.2.2.2 ประชุมร่วมกับราษฎรบ้านขาม 3.2.2.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน
  3.2.3. ทางคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  4. ทางจดหมาย
  5. หมายเลข 043-222-555
  6. สายด่วน 1460
7. ศูนย์ดำรงธรรม 4 จว
  8. ผ่านทาง Web site ของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3 สำนัก/กอง นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียนและความ
 ต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
 วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้
 บริการที่ดีขึ้นอย่างไร

 

 /

  

 

 3.3 นำผลจากแบบสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ประสบภัยจากน้ำ
 ในเขตชลประทาน มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และพัฒนาการ
 ให้บริการที่ดีขึ้น
        
        
 3.3 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการแก้ไข
 ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาภัยที่เกิดจากน้ำของกรม
 ชลประทาน
 
        

 3.4 สำนัก/กอง มีการใช้ข้อมูลและความรู้
(จากข้อ 3.1 -3.3)จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
 เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มี
 ส่วนได้เสีย  อย่างไร

 

 

   

 /

 

 3.4.1 มีการนำข้อมูลความต้องการ การร้องเรียน ร้องขอ ในการ
 จัดประชุมต่างๆจากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย มาดำเนินการ
 ตรวจสอบชี้แจง และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อสร้าง
 ความสัมพันธ์อันดี 
 3.4.2 มีการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 
 เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 3.4.3 มีการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้รับบริการ เพื่อสร้างความ
 สัมพันธ์ที่ดี กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
 3.4.4 มีการออกหน่วยคลีนิคเคลื่อนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการ
 บริหารจัดการน้ำฯ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องการใช้น้ำให้แก่ประชาชน 
 เกษตรกรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
     
 
  3.4.1.1 หนังสือร้องขอจาก อบต.วังชัย
  3.4.1.2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียน
  3.4.1.3 เอกสารตอบข้อร้องขอของราษฎร
  3.4.1.4 ผอ.คป.ขอนแก่น ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับชาวบ้าน
 3.4.2 ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
  กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนสังป่าสัง 
 3.4.3 โครงการชลประทานส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ
 จัดประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำฯ
  3.4.3.1 ภาพกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
  3.4.3.2 แบบปมอ.1 (ประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช
 น้ำฯ )
 3.4.4 ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การ
 บริหารส่วนตำบลเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น


 

 

 

 

 

 

 

 

 3.5 สำนัก/กอง ประเมินความพึงพอใจ
 (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
 เสียอย่างไร

 

 

 /  

 

 สำนักชลประทานที่ 6 ได้ประเมินความพึงพอใจ  ของผู้รับบริการ ดังนี้  
 3.5.1 มีแบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน
 (แบบ สสช.P1) 
 3.5.2 มีแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนจากการพัฒนาแหล่งน้ำ
 ของกรมชลประทาน (แบบ สสช.P2) 
 3.5.3 มีแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยทางน้ำ 
 ในเขตชลประทาน (แบบ สสช.P3)

 

 3.5.1 แบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
 ในเขตชลประทาน (แบบ สสช.P1)
 3.5.2 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนจากการ 
 พัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน (แบบ สสช.P2) 
 3.5.3 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยทางน้ำ 
 ในเขตชลประทาน (แบบ สสช.P3) 

 3.6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล
 สารสนเทศเพื่อรับบริการของสำนัก/กองได้อย่างไร

 

 

 

 

 3.6 คณะทำงานมีการกำหนดช่องทางและรับฟ้งข้อร้องเรียน 
 ข้องผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมด 8 ช่องทาง 
  1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ สชป.6
  2. ทางเวทีประชาคม/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
  3. ทางคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  4. ทางจดหมาย
  5. ทางโทรศัพท์ - โทรสาร
  6. สายด่วน 1460
  7. ศูนย์ดำรงธรรม 4 จว.
  8. ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 3.2.1 ติดต่อด้วยตนเอง ณ สชป.6
   3.2.2.1 หนังสือแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการ รับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ 3.2.2.2 ประชุมร่วมกับราษฎรบ้านขาม 3.2.2.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน
  3.2.3. ทางคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  4. ทางจดหมาย
  5. หมายเลข 043-222-555   6. สายด่วน 1460
7. ศูนย์ดำรงธรรม 4 จว
  8. ผ่านทาง Web site ของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม