เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง  ( KMA 2015 )

 


หมวด  2  การวางแผนยุทธศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน

คะแนน

การดำเนินการ

หลักฐาน

 

1

2

3

4

5

 

 

 2.1 สำนัก/กอง นำผลการสรุปบทเรียน (จากข้อ 1.9)  ตามภารกิจและแนวทางการปรับปรุงงานมา
ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างไร

 

 /

 

 

 

 2.2.1 มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ตามแนวทางที่กรมกำหนด
 (แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 2)
 2.2.1 มีการแต่งตั้งคณะทำงาน KM Team
 2.2.3 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม
 เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม ณ มุมเรียนรู้ สชป.6
 
      
  2.2.1 บันทึกการประชุม KM Team ของ
  สชป.6 ครั้งที่ 1/2558 และภาพถ่าย
 2.2.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 2.2.3 ภาพมุมเรียนรู้

 2.2 สำนัก/กอง มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM
 ตามแนวทางที่กรมฯกำหนดต่อเนื่องทุกปีหรือไม่  
 (ตามแบบฟอร์ม 1 และ 2 ที่แนบ)

 

 /

 

 

 

 2.2.1 มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ตามแนวทางที่กรมกำหนด
 (แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 2)
      
 2.2.1. แผนการจัดการความรู้
    2.2.1.1 แบบฟอร์มที่ 1
    2.2.1.2 แบบฟอร์มที่ 2

 2.3 สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัด
 ทำแผนปฏิบัติการ KM อย่างไร

 

 /

 

 

 

 2.3.1 จัดประชุม KM Team เพื่อสรุปบทเรียน 
 (ปี 2557) และคัดเลือกองค์ความรู้ที่มีความสำ
 คัญและตรงกับประเด็นตามแผนยุทธศาสตร์ของ
 กรมฯโดยจำแนกตามแผนยุทธศาสตร์ 2 ด้าน
 2.3.1.1 บันทึกการประชุม KM Team ครั้งที่1/2558
 2.3.1.2 รายการการประชุมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4 สำนัก/กอง มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติ
 อย่างไร

 

 /

 

  

 

 2.4.1 สชป.6 ได้มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติ
ิ โดยดำเนินการแจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้ เพื่อถ่ายทอดแผน  
 KM ในระดับแกนหลักขององค์กรสำหรับการถ่ายทอดไปยังเจ้าหน้าที่
 ของโครงการฯต่างๆ ในสำนักฯ

 2.4.1.1 หนังสือแจ้งเวียนแผน KM
 2.4.1.2 การเผยแพร่บนเว็บไซต์ ปี 2558
 
2.4.1.3 ชี้แจงในที่ประชุมเครือข่ายโครงการ

 2.5 สำนัก/กองมีการสรุปผลการดำเนินการตาม
 แผน  KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบ
 ผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตาม  แผน KM  ที่กำหนดไว้อย่างไร(ตามที่กำหนดไว้ใน
 แบบฟอร์มที่ 1

 

 /

 

 

 

 2.5.1 สชป.6 สรุปผลการดำเนินการโดยเปรียบเทียบการดำเนินการ
 กับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน KM 2557
 2.5.2 ประชุมสรุปองค์ความรู้ ปี 2557 และมา
จัดทำองค์ความรู้ ปี 2558 รวมทั้งการจัดทำ
แผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ได้ 2 องค์ความรู้    
 2.5.1รายงานผล KM Action Plan 
  - บันทึกรายงานผลรอบ 6 เดือน 
   ( ครั้งที่ 1 งวดสิ้น มิ.ย. 58 )
 - บันทึกรายงานผลรอบ 11 เดือน  ( ครั้งที่ 1 งวดสิ้น ส.ค. 58 )