^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

058658
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
28
64
58481
439
1000
58658

Your IP: 54.145.81.105
2017-04-25 12:32

                                 

... เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 6 จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ณ อาคารที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ...   

                              

 

 ... เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6  ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ถือได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการและทำคุณประโยชน์เสียสละรับใช้ราชการมาจนครบวาระชีวิตราชการ เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องกรมชลประทานจึงได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณ และสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้จัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ      

 

   กิจกรรม  KM Day & KM BUDDY 2016

... เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ประธานในพิธีเปิด “กิจกรรม KM Day & KM BUDDY 2016” เรื่อง การถ่ายทอดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง ผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน , ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการ,ทีมงานจัดการความรู้ สชป.และนายนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.ประทานทีมงานจัดการความรู้ สชป.พร้อมด้วยทีมงานจัดการความรู้ เข้าร่วม กิจกรรม KM Day & KM BUDDY 2016” ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6

... กิจกรรม KM Day & KM BUDDY 2016 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้การจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยเฉพาะหมวด 1 ว่าด้วยการนำองค์การ หมวด 4 การจัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ และหมวด 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. มุ่งเน้นให้บุคลากรของสำนักให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. สร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง วิธีการปฏิบัติงาน และสร้างความผูกพัน ความร่วมมือในหน่วยงาน
3. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมงานจัดการความรู้ทั้ง 2 สำนัก
4. เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัดการความรู้ ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง

   

 

 

 

 

  

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1.11 CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร เขียนโดย Super User 49
1.10 CKO สำนัก/กอง ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เขียนโดย Super User 47
1.9 CKO สำนัก/กอง กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร เขียนโดย Super User 50
1.8 CKO สำนัก/กอง สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น CoPs,Story Telling,K-Forum,K-Asset,Best Practice,Peer Assist , Cross- functional Team ฯลฯ ) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสำนัก/กองอย่างไร เขียนโดย Super User 76
1.7 CKO สำนัก/กอง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ / นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร เขียนโดย Super User 68
1.6 CKO สำนัก/กอง สนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ เขียนโดย Super User 40
1.5 CKO สำนัก/กองแสดงออกอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในประเด็นต่อไปนี้ เขียนโดย Super User 54
1.4 CKO สำนัก/กอง สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับสำนัก/กองและระดับบุคคลอย่างไรปฏิบัติอย่างไร เขียนโดย 4 95
1.3 CKO สำนัก/กองสื่อสารแนวทางด้านการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร เขียนโดย Super User 66
1.2 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอด วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทานสู่บุคลากรของสำนัก/กองเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร เขียนโดย Super User 73
สำนักชลประทานที่ 6 215 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043 - 222555