^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

066049
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
43
164
65685
687
943
66049

Your IP: 54.198.246.116
2017-11-24 00:14

                                 

... วันที่ 26 เมษายน 2560 นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) สำนักงานชลประทานที่ 6 เพื่อหารือและชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการความรู้กรมชลประทานรวมถึงแนวทาง/วิธีการวิเคราะห์กระบวนงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับฝ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการจัดการคู่มือการปฏิบัติงาน (work manual) ของสำนักงานชลประทานที่ 6 ซึ่งมีคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ของสำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม OR สำนักงานชลประทานที่ 6

 

... เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 6 จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ณ อาคารที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ...      

                   

 

 ... เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6  ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ถือได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการและทำคุณประโยชน์เสียสละรับใช้ราชการมาจนครบวาระชีวิตราชการ เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องกรมชลประทานจึงได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณ และสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้จัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ      

 

   กิจกรรม  KM Day & KM BUDDY 2016

... เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ประธานในพิธีเปิด “กิจกรรม KM Day & KM BUDDY 2016” เรื่อง การถ่ายทอดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง ผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน , ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการ,ทีมงานจัดการความรู้ สชป.และนายนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.ประทานทีมงานจัดการความรู้ สชป.พร้อมด้วยทีมงานจัดการความรู้ เข้าร่วม กิจกรรม KM Day & KM BUDDY 2016” ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6

... กิจกรรม KM Day & KM BUDDY 2016 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้การจัดการความรู้ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยเฉพาะหมวด 1 ว่าด้วยการนำองค์การ หมวด 4 การจัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ และหมวด 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. มุ่งเน้นให้บุคลากรของสำนักให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. สร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง วิธีการปฏิบัติงาน และสร้างความผูกพัน ความร่วมมือในหน่วยงาน
3. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมงานจัดการความรู้ทั้ง 2 สำนัก
4. เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัดการความรู้ ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง

   

 

 

 

 

  

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1.11 CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร เขียนโดย Super User 77
1.10 CKO สำนัก/กอง ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เขียนโดย Super User 75
1.9 CKO สำนัก/กอง กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร เขียนโดย Super User 75
1.8 CKO สำนัก/กอง สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น CoPs,Story Telling,K-Forum,K-Asset,Best Practice,Peer Assist , Cross- functional Team ฯลฯ ) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสำนัก/กองอย่างไร เขียนโดย Super User 102
1.7 CKO สำนัก/กอง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ / นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร เขียนโดย Super User 95
1.6 CKO สำนัก/กอง สนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ เขียนโดย Super User 59
1.5 CKO สำนัก/กองแสดงออกอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในประเด็นต่อไปนี้ เขียนโดย Super User 66
1.4 CKO สำนัก/กอง สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับสำนัก/กองและระดับบุคคลอย่างไรปฏิบัติอย่างไร เขียนโดย 4 110
1.3 CKO สำนัก/กองสื่อสารแนวทางด้านการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร เขียนโดย Super User 122
1.2 CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอด วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทานสู่บุคลากรของสำนัก/กองเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร เขียนโดย Super User 126
สำนักชลประทานที่ 6 215 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043 - 222555