>>> กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 <<<

 

 แนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan)

 

                   สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน หมวดที่  4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  ดังนี้

                  

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ

            1. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน จากการสรุปบทเรียนทบทวนผลการดำเนินงาน

            2. เปรียบผลลัพธ์การดำเนินการที่ทำได้จริงกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

            3. วิเคราะห์ข้อมูลการสรุปบทเรียน  จำแนกประเด็นสำคัญเป็นหมวดต่าง ๆ เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง

            4. ระบุองค์ความรู้ที่หน่วยงานจำเป็นต้องมีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้  

          1. แบบฟอร์มที่ 1 เป็นแบบจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือเป้าประสงค์ของหน่วยงาน  

ให้สำนัก / กองพิจารณาทบทวนรายการองค์ความรู้ที่ได้ระบุไว้แล้ว  และบ่งชี้/เลือกองค์ความรู้ อย่างน้อย 2 องค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับประเด็น

ยุทธศาสตร์เพื่อจัดการความรู้ในแต่ละปี  พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่มีนัยสำคัญ และกำหนดเป้าหมายให้เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการของสำนัก/กอง  ตลอดจนระบุเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้นั้นมาดำเนินการจัดการความรู้ ในช่องที่กำหนดตามแบบฟอร์มที่ 1 ให้ครบถ้วน

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1

 

แบบฟอร์มที่ 1     การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน       สำนัก/กอง.................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

ตามคำรับรอง

เป้าหมายของตัวชี้วัด

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

..................

(เลือกระบุจากเป้าประสงค์กรมข้อ 1-19 ในแผนที่ยุทธศาสตร์)

..............................

(เลือกระบุคำรับรองระดับสำนัก/กองในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จขององค์ความรู้ที่เลือก)

........................

(ระบุเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองที่เลือก)

1.....................

2.....................

3.....................

4.....................

...(ไม่จำกัดจำนวนข้อ)..

........................

การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

..................

(เลือกระบุจากเป้าประสงค์กรมข้อ 1-19 ในแผนที่ยุทธศาสตร์)

..............................

(เลือกระบุคำรับรองระดับสำนัก/กองในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จขององค์ความรู้ที่เลือก)

........................

(ระบุเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองที่เลือก)

1.....................

2.....................

3.....................

4.....................

...(ไม่จำกัดจำนวนข้อ)..

........................

การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

.................

(เลือกระบุจากเป้าประสงค์กรมข้อ 1-19 ในแผนที่ยุทธศาสตร์)

..............................

(เลือกระบุคำรับรองระดับสำนัก/กองในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จขององค์ความรู้ที่เลือก)

........................

(ระบุเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองที่เลือก)

1.....................

2.....................

3.....................

4.....................

...(ไม่จำกัดจำนวนข้อ)..

........................

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดการความรู้

องค์ความรู้ที่ 1

(ระบุเหตุผลในการเลือกองค์ความรู้ ที่ 1)

(ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กองที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของการจัดการความรู้ที่เลือก)

องค์ความรู้ที่ 2

(ระบุเหตุผลในการเลือกองค์ความรู้ ที่ 2)

(ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กองที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของการจัดการความรู้ที่เลือก)

ผู้ทบทวน : ............................................ 

ผู้อนุมัติ .....................................................................

         

ประธานทีมงานจัดการความรู้สำนัก/กอง

 

          ผู้บริหารการจัดการความรู้สำนัก/กอง (CKO)

 

           2. นำองค์ความรู้ที่เลือกในแบบฟอร์มที่ 1 (หมายถึงองค์ความรู้ที่สำนัก/กองเลือกว่าเป็นองค์ความรู้ที่จะจัดการความรู้ในปีนั้น ๆ ซึ่งมีการ

ระบุเหตุผลการเลือกไว้แล้ว )  มาใส่ในแบบฟอร์มที่ 2 เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้

          3. จัดทำแผนการจัดการความรู้ โดยกำหนดรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ 7  ขั้นตอน บูรณาการกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยน

แปลง 6 ขั้นตอน  รวมเป็น 13 ขั้นตอน แสดงในแบบฟอร์มที่ 2

 

กระบวนการจัดการความรู้และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( KM Management Process  and  Change Management Process)

1. กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)           

                   1.1 การบ่งชี้/เลือกความรู้ (Knowledge Identification)  

                   KM Team ของสำนัก/กองสำรวจความรู้สำคัญที่ต้องใช้ว่าความรู้ใดมีอยู่แล้ว และความรู้ใดยังไม่มี

ความรู้ที่มีอยู่แล้ว เป็นความรู้ของหน่วยงานหรือของบุคคล เป็นความรู้เรื่องอะไร

อยู่ที่ไหน(สถานที่/บุคคล) อยู่ในรูปแบบใด (เป็น Explicit Knowledge ในรูปเอกสาร/หนังสือ หรือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ หรือเป็น Tacit Knowledge)

เนื้อหาครบถ้วน  ตรงประเด็น สามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่      

ความรู้ที่ยังไม่มี เป็นความรู้เรื่องอะไรบ้าง แสดงออกมาเป็นรายการความรู้ที่ต้องการสร้างและแสวงหา

KM Team ของสำนัก/กองจัดเก็บผลสำรวจความรู้สำคัญที่ต้องใช้ที่มีอยู่แล้ว ไว้ในคลังความรู้ ระบุชื่อความรู้ ชื่อเจ้าของความรู้

เนื้อหาหรือบทคัดย่อ และช่องทางการติดต่อเพื่อขอความรู้เพิ่มเติม

1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)

             KM Team ของสำนัก/กองตรวจสอบความรู้สำคัญที่ยังไม่มี ว่าหน่วยงานสามารถสร้างความรู้ได้เองหรือไม่

                   ถ้าเป็นความรู้ที่สามารถสร้างได้เองก็วางแผนการสร้างความรู้ เรียงตามลำดับความสำคัญ และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 

ตามแนวทางที่ ก.พ.ร.หรือที่กรมกำหนด อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเครื่องมือ/วิธีการต่างๆที่เหมาะสม  

                   ถ้าเป็นความรู้ที่ต้องแสวงหาจากภายนอก ก็มีการวางแผนการแสวงหาความรู้ และกำหนดเครื่องมือ/วิธีการได้มาซึ่งความรู้นั้นให้

ชัดเจน เช่น การไปศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice Exchange) ฯลฯ

                    1.3 การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  

              KM Team รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่น เอกสาร/หนังสือ ไฟล์ คอมพิวเตอร์ เสียง/ ภาพเคลื่อนไหว  มาแยกประเภท จัดที่เก็บให้เป็นหมวดหมู่ 

                    1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)    

KM Team กำหนดกระบวนการกลั่นกรององค์ความรู้  ซึ่งอาจดำเนินการโดยจัด

ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ในด้านต่างๆ   มาตรวจสอบวิเคราะห์ว่าความรู้ที่มีอยู่มีความถูกต้อง ทันสมัยหรือไม่  ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ให้ใช้ความรู้นั้น

                   1.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

 KM Team พิจารณาช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ทั้งในพื้นที่จริง และพื้นที่เสมือน เช่น จัดมุมความรู้ จัดห้องสมุด สร้างคลังความรู้ในเว็บไซด์ และรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ เข้าจัดเก็บให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า

ไปหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  แล้วจัดประชุมชี้แจงสถานที่จัดเก็บ ชี้แจงวิธีการใช้คลังความรู้ในเว็บไซด์ ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ 

1.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

 KM Team จัดกิจกรรมเพื่อให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็น Explicit

Knowledgeและ Tacit Knowledge ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในโอกาสต่างๆ ทั้งในพื้นที่จริง และพื้นที่เสมือน ทั้งอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ

ตัวอย่างเช่น วัน KM Dayของกรม หรือของสำนัก/กอง วันขอความรู้จากผู้ลาจาก เป็นต้น

กิจกรรมในพื้นที่จริง เช่น  เวทีความรู้ (Knowledge Forum) การประชุมทาง

วิชาการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทบทวนงาน (Retrospect) ชุมชนนักปฏิบัติ(Community of Practice หรือ CoP) ทีมข้ามสาย

งาน(Cross-Functional Team) การทบทวนก่อนการปฏิบัติงาน(Before  Action Reviews :BAR)  การทบทวนหลังการปฏิบัติ  (After Action

Reviews :AAR) การสรุปบทเรียน (Lessons Learned) แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice Exchang) กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

และนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles : IQCs) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)   การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) การยืมตัว

(Secondment)  การเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ความสำเร็จ (Storytelling) สุนทรียสนทนา (Dialogue) สภากาแฟ (Knowledge Cafe)  เพื่อนช่วย

เพื่อน (Peer Assist)  เป็นต้น

ส่วนพื้นที่เสมือน การจัดทำฐานความรู้ (Knowledge Bases) ในคลังความรู้ของ

สำนัก/กอง กรณีเป็น Explicit Knowledge เช่น หนังสือคู่มือ เอกสารเผยแพร่ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็น ชุมชนนักปฏิบัติ

(CoP)  เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องต่างๆ(Knowledge Forum) การแลกเปลี่ยนความรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี( Best Practice)

หรือบันทึกความรู้ด้วย weblog  เป็นต้น

                   1.7 การเรียนรู้ (Learning)

 KM Team ชี้แจงให้หัวหน้าหน่วยงาน ช่วยกันผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้จาก

การปฏิบัติ (Learning by Doing) โดยการให้ผู้ได้รับความรู้ นำความรู้ไปปฏิบัติจริง  เมื่อปฏิบัติตามแล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

อย่างไร ผู้ปฏิบัติก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ(Feedback)เพื่อให้หน่วยงานนำไปพิจารณาปรับปรุงงาน

                            

          2. กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change  Management Process)      

                       2.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management)  

 เป็นการเตรียมพื้นฐานของหน่วยงานให้เหมาะกับการจัดการความรู้ เช่น การ

สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการจัดการความรู้ การแสดงความมุ่งมั่นของผู้บริหาร การทำความเข้าใจกับคนในหน่วยงาน การแต่งตั้งคณะทำงาน และ

การติดตามประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ

ตัวอย่างของการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น

                   - ผู้บริหารพูดให้ความรู้ หรือให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการประชุมใหญ่ของหน่วยงาน

                   - ผู้บริหารแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครอบคลุมบุคลากรด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน

                   - ผู้บริหารพูดถึงการจัดการความรู้ในที่ประชุมบ่อยครั้ง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการจัดการความรู้ เช่น เล่าความรู้จากการไปสัมมนาหรืออบรมภายนอกทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุมประจำเดือน  หรือเขียนสรุปประเด็นความรู้สั้นๆจากหนังสือที่อ่านมาเผยแพร่เป็นประจำ เป็นต้น

                   - สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ เช่น งบประมาณในการจัดกิจกรรม   การอำนวยความสะดวกเชิงนโยบาย  จัดสรรอัตรากำลังที่เพียงพอในการดำเนินการ  เป็นต้น

                   - KM Team ชี้แจงขั้นตอน/วิธีการดำเนินการในกิจกรรมการจัดการความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจ  เป็นต้น

                   2.2 การสื่อสาร (Communication)

เป็นการบอกกล่าวคนในหน่วยงานให้รู้ว่า หน่วยงานกำลังส่งเสริมการจัดการ

ความรู้  ทำการจัดการความรู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร (ทั้งหน่วยงานและตัวผู้ปฏิบัติงาน) จะทำอะไรกันบ้าง และจะต้องทำอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร

                   ตัวอย่างการสื่อสาร เช่น

                   - KM Team จัดทำแผนการสื่อสารโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงาน)  เรื่องที่จะสื่อสาร (เช่น KM คืออะไร

กระบวนการจัดการความรู้ ฯลฯ)  วิธีการสื่อสาร(เช่น ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดอบรม ฯลฯ) รวมทั้งความถี่ในการสื่อสาร

                   - KM Team จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้และประเด็นสำคัญเรื่องการจัดการความรู้ เช่นการจัดการความรู้มีประโยชน์

อย่างไร มีผลดีกับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานอย่างไร เป็นต้น

 

                   2.3 กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools)

เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

                   ตัวอย่างกระบวนการและเครื่องมือ เช่น

                   - การพัฒนาคลังความรู้ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)มาเป็นเครื่องมือช่วยให้การเข้าถึงความรู้สะดวก สามารถดึงความรู้ออกมา

ใช้งานได้รวดเร็ว และใช้ในการจัดเก็บความรู้ด้วย

                   - KM Team พิจารณาร่วมกับหัวหน้างานนำเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่นชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ 

(After Action Reviews :AAR) การสรุปบทเรียน (Lessons Learned) แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Exchange) มาใช้ในการ

แบ่งปันความรู้ในหน่วยงาน          

                   2.4 การฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Learning)

เป็นการทำให้บุคลากรในหน่วยงานใช้กระบวนการและเครื่องมือตามที่เลือกไว้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

                   ตัวอย่างการฝึกอบรมและการเรียนรู้  เช่น

                   - จัดฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change  Management Process)

                   - จัดฝึกอบรม หลักสูตรการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บความรู้เข้าสู่คลังความรู้

                   - จัดฝึกอบรมและปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

                   - จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร

                   - จัดฝึกอบรมวิธีการถอดความรู้ 

                   - จัดฝึกอบรม Story Telling และ Note Taker

                   - จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการความรู้ (KM Best Practice)   เป็นต้น

 

                   ทั้งนี้  KM Team กรมชลประทานได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม /สัมมนาเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ

การจัดการความรู้ให้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว  สำนัก/กองสามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมได้  กรณีที่สำนัก/กองต้องการจัดกิจกรรมการพัฒนา

ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้เพิ่มเติมจากที่กรมจัดให้  สามารถขอคำแนะนำจาก KM Team กรมชลประทานได้

                   2.5 การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Recognition and Rewards)

เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ของคน

ในหน่วยงาน ทั้งในส่วนของคณะทำงานและผู้ปฏิบัติงาน

                   ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้รางวัล  เช่น

                   - กำหนดระบบการเชื่อมโยงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับผลการคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น   หรือบุคคลที่มี

ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน

                   - มอบรางวัลผลงานของบุคคลหรือทีมงานผลงานสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างที่ดี ของสำนัก/กอง

                   -มอบรางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่นของสำนักชลประทาน

                   -มอบรางวัลบุคคลดีเด่นในการจัดการความรู้  เช่น บุคคลที่มีผลการนวัตกรรมดีเด่น  บุคคลที่ถ่ายทอดความรู้   บุคคลที่เป็นวิทยากรของหน่วยงาน เป็นต้น

                   -มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกให้ผู้ที่ร่วมแบ่งปันความรู้สม่ำเสมอ

                   -มอบรางวัลพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่นำความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างเด่นชัด เป็นต้น        

 

                   2.6 การวัดผล (Measurement)

 เป็นการตรวจสอบสิ่งที่ได้ทำไปแล้วว่ามีประสิทธิผลเพียงใด เพื่อปรับปรุงสิ่งที่ยัง

ไม่ดีให้ดีขึ้น และเพื่อให้สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปไม่เกิดปัญหาเดิมซ้ำ หรือเกิดปัญหาน้อยที่สุด

                   ตัวอย่างการวัดผล เช่น

-วัดผลการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ที่ทั่วถึงในสำนัก/กอง

มากขึ้น

-วัดผลการการร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ ของหน่วยงานภายในสำนัก/กองเพิ่ม

มากขึ้น

-วัดผลสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจำปี รายกิจกรรม

และภาพรวมเพื่อสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

-วัดผลจำนวนผู้เข้าไปใช้ความรู้ในคลังความรู้ของสำนัก/กองที่เพิ่มมากขึ้น

-วัดผลจำนวนหัวข้อการแบ่งปันความรู้ในแต่ละปีที่เพิ่มมากขึ้น

-วัดผลจำนวนองค์ความรู้ที่จำเป็นของสำนัก/กองที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป  กรมชลประทานกำหนดให้มี

การตรวจประเมินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์  Knowledge  Management  Assessment  : KMA  ทั้งในระดับกรม และระดับสำนัก/กอง

โดยผลการประเมินในระดับสำนัก/กองจะเชื่อโยงกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กองตามตัวชี้วัดที่กำหนด 

ตลอดจนเชื่อมโยงกับการประกวดตามโครงการ KM Award ด้วย

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2

 

แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25….

ชื่อหน่วยงาน    สำนัก/กอง.......................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน        (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกตามแบบฟอร์มที่ 1)

องค์ความรู้ที่เลือก    1. (ระบุชื่อองค์ความรู้ที่ 1 ตามที่เลือกในแบบฟอร์มที่ 1)

                          2. (ระบุชื่อองค์ความรู้ที่ 2 ตามที่เลือกในแบบฟอร์มที่ 1)

ลำดับที่

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดำเนินการ

1.

การเตรียมการและปรับพฤติกรรม

 

 

 

 

 

2.

การบ่งชี้และเลือกองค์ความรู้

 

 

 

 

 

3.

การจัดทำแผนการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กองตามแนวทางที่กำหนด

 

 

 

 

 

4.

การสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

5.

การสร้าง/แสวงหาความรู้

 

 

 

 

 

6.

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

 

 

 

 

 

7.

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 

 

 

 

 

8.

การเข้าถึงความรู้

 

 

 

 

 

 

9.

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

 

 

 

 

 

10.

การเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

11.

การฝึกอบรมและเรียนรู้

 

 

 

 

 

12.

การยกย่องชมเชย

 

 

 

 

 

 

13.

การวัดและประเมินผล

 

 

 

 

 

 

ผู้ทบทวน : ............................................ 

ผู้อนุมัติ .....................................................................

         

ประธานทีมงานจัดการความรู้ สำนัก/กอง

 

          ผู้บริหารการจัดการความรู้สำนัก/กอง (CKO)

 

          4. เสนอ CKO สำนัก/กองพิจารณาลงนามอนุมัติแผนการจัดการความรู้ ประจำปีทั้งในส่วนท้ายของแบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 2 ภาย

ในกำหนดเวลาที่แจ้งในแต่ละปีงบประมาณ

5. สำนัก/กองต้องดำเนินการกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้สำเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม   คิดร้อยความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 100   และสามารถดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้

          6. ให้สำนัก/กองจัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ของสำนัก/กองในช่อง “สถานะ”  โดยรายงานผ่านหน้าเว็บคลังความรู้ของสำนัก/กอง  2 ครั้ง ตามลำดับ ในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 30 สิงหาคม ของทุกปี

 

สำนัก/กองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้  ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางด้านการจัดการความรู้ได้ที่นางสาวนันทพร เงินฉลาด  เลขานุการทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน   โทร. 0-2583-4194  และ 089-493-4207           

 

*****************************************

100563
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
23
47
100340
318
740
100563

Your IP: 3.236.231.14
2021-04-12 20:16