แบบประเมินการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ ๖ (KMA 2014)

หมวด 1 การนำองค์กร

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน

๑.๑ CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอดทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรม ต่อบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
๑.๑.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๑.๒ ความถี่ของการสื่อสาร
๑.๑.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

         

- มีการชี้แจงในการประชุมประจำเดือนของ สชป.6
- การติดตามความก้าวหน้าของงาน
- การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
- ทำหนังสือแจ้งให้ส่วน/โครงการและบุคลากรทราบโดยทั่วกัน

๑. รายงานการประชุมประจำเดือน

๑.๒ CKO สำนัก/กอง สื่อสาร ถ่ายทอด วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ และวัฒนธรรมการเรียนรู้ ของกรมชลประทานสู่บุคลากรของ สำนัก/กองเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
๑.๒.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๒.๒ ความถี่ของการสื่อสาร
๑.๒.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
          - การประชุมทีมงานจัดการความรู้
- แต่งตั้งทีมงานเครือข่าย
- ชี้แจงในหารประชุม สชป.๖
- ทำหนังสือแจ้งให้ส่วน/โครงการและบุคลากรทราบโดยทั่วกัน
๑.บันทึกและภาพประกอบการประชุม
๒.คำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่าย
๓.ผส.ชป.๖ เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ในงาน KM Day 2014
๑.๓ CKO สำนัก/กอง สื่อสารแนวทางด้านการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
๑.๓.๑ ช่องทางการสื่อสาร
๑.๓.๒ ความถี่ของการสื่อสาร
๑.๓.๓ ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
          - การประชุมทีมงานจัดการความรู้
- ชี้แจงในการประชุม สชป.๖
- ทำ web site เกี่ยวกับ KM
- จัดประชุมและฝึกอบรมเฉพาะหัวข้อ
- ถ่ายทอดความรู้จากผู้เกญียณอายุราชการ

๑ .web site KM ของ สชป.๖
๒. รายงานการประชุมประจำเดือน
๓. คำสั่งแต่งตั้งทีมงานเครือข่าย

๔. บันทึกงาน KM Day2014
๕. ภาพกิจกรรม KM DAy 2014

๑.๔ CKO สำนัก/กอง สร้างบรรยากาศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งในระดับสำนัก/กองและระดับบุคคลอย่างไร           - ทำ web site เกี่ยวกับ KMและจัดนิทรรศการ KM Day ๑.บันทึกและภาพกิจกรรมประกอบ
๑.๕ CKO สำนัก/กองแสดงออกอย่างไร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ในประเด็นต่อไปนี้
๑.๕.๑ การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้
๑.๕.๒ การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ ของสำนัก/กอง
          - การเข้าร่วมกิจกรรม KM ต่างๆ อบรม/สัมมนา ของกรมและสำนัก ๑.KM Team สชป.๖ เข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2014
๒. กิจกรรม Buddy in Auction ร่วมกับ สชป.๗
๑.๖ CKO สำนัก/กอง สนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่           - ชี้แจงในการประชุม สชป.๖
- ทำหนังสือแจ้งให้ส่วน/โครงการและบุคคลากรภายใน สชป.๖ ทราบโดยทั่วกัน
๑. หนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วม ถ่ายทอดความรู้
๒.รายงานการประชุม KM สชป.๖
๑.๗ CKO สำนัก/กอง มีการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ /นวัตกรรมที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร           จัดตั้งศูนย์วิเคราห์และประมวลสถานการณ์น้ำเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยในสภาวะวิกฤติ จัดทำป้ายไฟฟ้าหน้าประชาสัมพันธ์หน้าสชป.๖ และส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมเกี่ยวกับ GIS แบบจำลอง MIKE II,MIKE BASIN และแบบจำลองแม่น้ำโขง ชีมูล ฯลฯ ๑.ศูนย์วิเคราะห์และประมวลสถานการณ์น้ำ
๒.อบรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยโปรแกรม ARC GIS
๑.๘ CKO สำนัก/กอง สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools เช่น CoPs, Story Telling, K-Forum, K-Asset, Best Practice, Peer Assist, Cross-functional Team ฯลฯ) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานในสำนัก/กองอย่างไร           แต่งตั้งคณะทำงาน Cops,Cross Function Team สนับสนุนให้มี Cops ด้านการบริหารจัดการน้ำด้านก่อสร้างและการใช้โปรแกรม wasam Resom CRW.V5.3 - ประสบการณ์การทำงานด้านชลประทานของผู้เกษียณ
๑.๙ CKO สำนัก/กอง กำหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามภารกิจ (AAR) และหารือร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือสิ่งประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กองอย่างไร           จัดทำรายงานปิดงาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟ้ฟ้า เอกสารการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑๐ CKO สำนัก/กอง ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย          

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ระหว่างและหลังการส่งน้ำการจัดอบรมหลักสูตรประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำระหว่างและหลังการส่งน้ำ การจัดอบรมหลักสูตร ยุวชลกรและสนับสนุนนให้อาสาสมัครชลประทานชี้แจงและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่าวนได้ส่วนได้ส่วนเสียให้
โครงการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 
๑.๑๑ CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร
๑.๑๑.๑ CKO วิธีการควบคุม กำกับ ติดตาม
๑.๑๑.๒ ความถี่ในการควบคุม กำกับ ติดตาม
          - จัดประชุมชี้แจงและติดตามงาม จัดทำแผนงานการจัดการความรู้และติดตามงาน KM ในที่ประชุม สชป.๖ และการประชุมทีมงานเครือข่าย ๑. รายงานการประชุมประจำเดือน

 

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน

๒.๑ สำนัก/กอง นำผลการสรุปบทเรียน (จากข้อ ๑.๙) ตามภารกิจและแนวทางการปรับปรุงงาน มาใช้เป็นข้อมูลสำคัญ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างไร

 
  มีการประชุมประจำเดือนระดับสำนัก และชี้แจงในที่ประชุมถึงบทเรียนที่เกิดขึ้น โดยกำชับให้แก้ไขและไม่ให้เกิดขึ้นอีก และแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติหาองค์ความรู้เพื่อนำมาแก้ไขร่วมกัน

๑.รายงานการประชุมประจำเดือน

๒.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้และกำกนดจัดลำดับความสำคัญในการเลือกองค์ความรู้

๒.๒ สำนัก/กอง มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดต่อเนื่องทุกปีหรือไม่ (ตามแบบฟอร์ม ๑ และ ๒ ที่แนบ)
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละด้านและนำไปใช้งาน ๑.KM Action Plan ระดับสำนัก/กอง
๒.๓ สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ KM อย่างไร
ตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้และกำหนดจัดลำดับความสำคัญในการเลือกองค์ความรู้

๑.รายงานการประชุมประจำเดือน
๒.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้และกำกนดจัดลำดับความสำคัญในการเลือกองค์ความรู้

๒.๔ สำนัก/กอง มีการถ่ายทอดแผน KM สู่ผู้ปฏิบัติอย่างไร
นำองค์ความรู้และแผน KM ลงในเวบไซด์คลังความรู้ของสำนัก - หนังสือเชิญประชุม KM Dayy 2014
๒.๕ สำนัก/กองมีการสรุปผลการดำเนินการตามแผน KM เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามแผน KM ที่กำหนดไว้อย่างไร (ตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม)
มีการจัดทำแผนและสรุปผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑. รายงานการประชุมประจำเดือน

 


หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้บริหาร

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน

๓.๑ สำนัก/กอง มีวิธีการสำรวจความต้องการ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร และมีวิธีการตรวจสอบ อย่างไรให้แน่ใจว่า เป็นความต้องการที่แท้จริง

  สำนักชลประทานที่ 6 ได้กำหนดช่องทางในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้ด้วยกัน 9 ช่องทางดังนี้
1 ติดต่อด้วยตนเอง
2 ตู้รับความคิดเห็น
3 เวทีประชาคม
4 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
5 จดหมาย
6 ข่าวสารจากสื่อมวลชน
7 โทรศัพท์ 0-4322-2555
8 โทรสาร 0-4322-2651
9 เวบบอร์ด-อีเมลล์
โดยความต้องการจาก 9 ช่องทาง
จะผ่านกระบวนการจัดการ โดยเริ่มจากความต้องการที่ได้รับ จะแจ้งให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทราบ และแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จะตอบผู้รับบริการทราบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับความต้องการที่จะต้อง
ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จะจัดความต้องการนั้นเข้าแผนการดำเนินงาน ( MTEF)
-รูปถ่ายตู้รับความคิดเห็น
-รายงานการจัดเวทีประชาคม
- คลินิกชลประทาน หนองเลิงเปือย
-โทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 0-4322-2555
-โทรสาร 0-4322-2651
๓.๒ สำนัก/กอง มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียน ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   - สำนักชลประทานที่ 6 มีการจัดเก็บ
ข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นไว้ในระบบฐานข้อมูลระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ที่ส่วนวิศวกรรม และสำรองข้อมูลไว้กับโครงการอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้มีการจัดแบ่งประเภทความต้องการ ข้อร้องเรียน และความคิดเห็นโดยวิเคราะห์สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้ผู้บริหาร กรมฯ พิจารณา

๑.รายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น
๒.พบชาวบ้านของโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย-ชี้แจงแบบก่อสร้าง
๓.ประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาคลองส่งน้ำหนองหวาย

๓.๓ สำนัก/กอง นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียน และความต้องการ) จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นอย่างไร   สำนักชลประทานที่ 6 ได้นำข้อมูลร้องเรียนและความต้องการมาวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้น จัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนงาน/โครงการ สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ตามความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อการบริการที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1 การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
2 การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน (JMC)
3 การจัดตั้งอาสาสมัครชลประทาน
4 การสร้างเครือข่ายเยาวชน (ยุวชลกร)
5 การดำเนินงานซ่อมแซมตามข้อเสนอ
ขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
6 การจัดส่งวารสารข่าวและรายงาน
ประจำปีแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ
7 การดำเนินงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
8 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
- คลินิกชลประทาน หนองเลิงเปือย
๓.๔ สำนัก/กอง มีการใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ ๓.๑ - ๓.๓) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร   -การนำปัญหาและความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาวิเคราะห์เพื่อประชุมชี้แจงทั้ง
ก่อน – ขณะ และหลัง การดำเนิน
งานพัฒนาแหล่งน้ำ
- แบบฟอร์ม แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พอใจของเกษตรกร
๓.๕ สำนัก/กอง ประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร           สำนักชลประทานที่ 6 ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ)
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของ สสช. มาประเมินในระดับโครงการ
-ผลสำรวจความพึงพอใจผู้ประสบภัยจากน้ำในเจตชลประทาน
- ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของประชาชน
- แบบฟอร์ม แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พอใจของเกษตรกร
๓.๖ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรับบริการของสำนัก/กองได้อย่างไร   สำนักชลประทานที่ 6 ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ การเตือนภัยอันเกิดจากน้ำ ฯลฯ ผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต www.rid.net และสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์/โทรสาร จดหมายและหนังสือสอบถามข้อมูล ฝ่ายส่งน้ำฯในพื้นที่ - รูปถ่ายหน้า web page www.rid6.met

 

หมวด 4 การวัดวิเคราะห์จัดการความรู้

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
๔.๑ สำนัก/กอง มีวิธีการคัดเลือก รวบรวม เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำวันอย่างไร           มีการรวบรวมข้อมูลจากโครงการต่างๆและ
ประมวลผลที่ศูนย์สารสนเทศน์ขึ้นเวบไซด์ของสำนักรายงานกรมฯ

- ยังไม่มีการเขียน Flow Chart กระบวนการจัดการข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษร

๔.๒ สำนัก/กอง มีการ update ข้อมูลที่จำเป็นในเว็บไซต์ และคลังความรู้ของสำนัก /กองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการสนับสนุน การปฏิบัติงานอย่างไร    
    มีการเขียนบทความและรวบรวมความรู้เข้า website Km ของสำนัก - หน้า web คลังความรู้
๔.๓ สำนัก/กอง มีการประมวลและกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ ขององค์ความรู้ที่จัดเก็บ ในเว็บไซต์ และคลังความรู้ของสำนัก/กองอย่างไร      
  มีการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลก่อนนำขึ้น website Km โดยทีมงาน KM - โดยคณะทำงานจัดการความรู้ของสำนักฯ
พิจารณากลั่นกรอง
๔.๔ สำนัก/กอง มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ คลังความรู้ของสำนัก/กอง (โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ ๓) หรือไม่      
  มีการปรับปรุง website Km เป็นระยะและ update ข้อมูล web site KM
๔.๕ สำนัก/กอง รวบรวมและถ่ายโอนความรู้ จากบุคลากรในสังกัดอย่างไร      
  รวบรวมความรู้จากบุคลากรในสำนักและถ่ายทอดความรู้
ในการประชุมทีมงานจัดการความรู้
๑.ผลงานการประกวดฝ่ายดีเด่น ของ โครงการชลประมานมหาสารคาม
๒.ผลงานประกวดฝ่ายดีเด่น ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ
๔.๖ สำนัก/กอง รวบรวมและถ่ายโอนความรู้ จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร    
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง Web board และรับคำแนะนำ
อบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมหรืออุปกรณ์จากตัวแทนบริษัท การประชุมยุวชลกร
 
๔.๗ สำนัก/กอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในสำนัก/กอง และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้ามหน่วยงานอย่างไร      
  ร่วมกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day ของกรมชลประทาน จัดเวทีเสวนา - KM Team เข้าร่วมงาน KM Day ของกรมชลประทาน
๔.๘ สำนัก/กอง มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อประเมินผลความสำเร็จ ตามแผนการจัดการความรู้ (ตัวชี้วัดที่สำคัญตามที่กรมกำหนด ได้แก่ ความถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบเวลาในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปี การเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้ ๒ องค์ความรู้ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการรายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินการ ตามแผนอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี วัดผลการดำเนินการตามแผน KM)      
  กำลังเริ่มดำเนินการยังไม่ได้ผลที่ชัดเจน
๔.๙ สำนัก/กอง ประเมินว่า KM ของหน่วยงาน มีความก้าวหน้าอยู่ในระดับใด
ระดับ ๑ คือ ยังไม่มีแนวทางชัดเจน
ระดับ ๒ คือ เริ่มมีแนวทาง ยังต้องปรับปรุง
ระดับ ๓ คือ มีแนวทางค่อนข้างชัดเจน ปฏิบัติต่อเนื่อง
ระดับ ๔ คือ มีแนวทางที่ดี สามารถดำเนินการได้ราบรื่น
ระดับ ๕ คือ สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง เป็นระบบ เกิดการพัฒนานวัตกรรมสม่ำเสมอ
     
  มีแนวทางค่อนข้างชัดเจน ปฎิบัติต่อเนื่อง  


หมวด 5 มุ่งเน้นทรัพยากรบุคลากร

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
๕.๑ มีการกำหนดหน่วยงาน หรือทีมงานเพื่อรับผิดชอบ การดำเนินการ KM อย่างชัดเจนหรือไม่      
  จัดตั้งคณะทำงานในหน่วยงาน, กำหนดทีมงาน KM อย่างชัดเจนครอบคลุมในทุกส่วน/ฝ่าย/โครงการ และมีการแต่งตั้งชุมชนนักปฎิบัติ ๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้และกำกนดจัดลำดับความสำคัญในการเลือกองค์ความรู้
๕.๒ สำนัก/กอง สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรม KM อย่างไร      
  จัดทำหนังสือเวียนแจ้งเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๑.หนังสือเชิญคณะทำงานจัดการความรู้ระดับสำนักชลประทานที่ ๖
๒.หนังสือขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
๕.๓ บุคลากรของสำนัก/กอง มีความรู้ด้าน KM อยู่ในระดับใด (ประเมินจากการประเมินบุคลากรในสำนัก/กอง)      
 

บุคลากรใหม่ของสำนักได้รับคำแนะนำในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
ให้เข้าใจบริบทของกรมและสำนัก และแหล่งการเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้
ของสำนัก ได้แก่ ศูนย์ความรู้กลาง (Knowledge Center)
และคลังความรู้ของสำนัก/โครงการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงจากศูนย์ความรู้กลาง
รวมทั้งเรียนรู้การจัดการความรู้ผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้
ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักและโครงการ และการให้บุคลากร
ของสำนักเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร E-leaning การจัดการความรู้
ของสำนัก กพร.

- คะแนนการฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (e-Learning)
๕.๔ สำนัก/กอง มีการนำผลการประกวด ตามโครงการ KM AWARD ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร      
  อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ
เส้นทางความก้าวหน้าของสายงานหลักและ
สายงานสนับสนุนของสำนัก/โครงการ
 
๕.๕ สำนัก/กอง มีวิธีการส่งเสริมการใช้ความรู้ และทักษะใหม่ ๆ ในการทำงาน และเก็บรักษาความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานอย่างยั่งยืนอย่างไร      
 

๑.สำนักมีการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทุกปี รวมทั้งแผนการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดความรู้รวมทั้งเครื่องมือและเทคนิค วิธีการการจัดการความรู้

 
๕.๖ สำนัก/กอง มีวิธีการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากร ที่เกษียณอายุราชการ ย้าย หรือลาออกจากสำนัก/กองไป เพื่อเก็บรักษาไว้กับหน่วยงาน      
  ๑.จัดประชุมถ่ายทอดความรู้และสอนงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
๑.หนังสือเชิญผู้เกษียณอายุราชการร่วมถ่ายทอดความรู้
๒.รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังงานงานถ่ายทอดความรู้ KM Day 2014
๓.ภาพกิจกรรมงาน KM Day
๕.๗ การจัดการความรู้ของสำนัก/กอง มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอย่างไร      
  สำนักมีการประเมินความผาสุกความพึงพอใจของบุคลากรทั้งในมิติของปัจจัยที่มีผลต่อบรรยากาศในการทำงานและปัจจัยที่
ี่เสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานทุกปีเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ทบทวนและวางแผนการเสริมสร้างความผาสุกและ
แรงจูงใจของบุคลากร ซึ่งแต่ละปีจะวัดปัจจัยด้านบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการวัดความผาสุกของบุคลากร/เกี่ยวกับแรงจูงใจในการพัฒนาความรู้ โดยในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาบุคลากรสำนักมีความพึงพอใจต่อปัจจัยทั้ง 2 ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง
- ผลการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจจากการจัดการความรู้

 


หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
ประเด็นการประเมิน
ระดับ
การดำเนินการ
หลักฐาน
1
2
3
4
5
๖.๑ สำนัก/กอง ใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลัก ของสำนัก/อย่างไร      
  - จัด KM Buddy ร่วมกับ สชป.๗ - บันทึกข้อตกลงการดำเนินการ KM Buddy ระหว่าง ทีมงานจัดการความรู้ สชป.6 และสชป.7‏
๖.๒ สำนัก/กอง ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุง คุณภาพงานอื่น ๆ อย่างไร    
    ใช้กรอบกระบวนงานตามที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัด  
๖.๓ สำนัก/กอง ใช้ KM ในการปรับปรุงกระบวนการ สนับสนุนอย่างไร