เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง  ( KMA 2015 )

 


 หมวด  1  การนำองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

การดำเนินการ

หลักฐาน

 

1

2

3

4

5

 

 

 1.1  CKO สำนัก/กอง สื่อสาร  ถ่ายทอดทิศทางของ  หน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ค่านิยมเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของกรม ต่อบุคลากรเพื่อนำสู่การ ปฏิบัติอย่างไร
       1.1.1 ช่องทางการสื่อสาร
       1.1.2 ความถี่ของการสื่อสาร 
       1.1.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

 

 

 

 

 1.1 ช่องทางการสื่อสารจำนวน 3 ช่องทาง
   1.1.1 ประชุมประจำเดือน
    1.1.2 หนังสือเวียนต่างๆ
    1.1.3 เว็บไซต์
 1.1.2 ความถี่ของการสื่อสาร
   1.1.2.1 ประชุมประจำเดือน จำนวน 3 ครั้ง
 1.1.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล 
   1.1.3.1 รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 ประจำปี 2558
         
 1.1.1 การประชุมประจำเดือน
 1.1.2 หนังสือแจ้งเวียน
 1.1.3 เว็บไซต์สำนัก www.rid6.net
 1.1.2 รายงานการประชุม
   1.1.2.1 ครั้งที่ 1/2558 ลว. 26 ก.พ. 58
   1.1.2.2 ครั้งที่ 2/2558 ลว. 22 เม.ย. 58
   1.1.2.3 VDO CKO สื่อสารให้แนวทางในการ
 ปฏิบัติงาน
 1.1.3 บันทึกการประชุม
   1.1.3.1 ครั้งที่ 1/2558 ลว. 26 ก.พ. 58

       

 

 

 

 

 

 

 

 1.2  CKO สำนัก/กอง สื่อสาร  ถ่ายทอด วิสัยทัศน์การจัดการความรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้ของกรมชลประทานสู่บุคลากรของสำนัก/กองเพื่อนำสู่การปฏิบัติอย่างไร
      1.2.1 ช่องทางการสื่อสาร
      1.2.2 ความถี่ของการสื่อสาร
      1.2.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล

 

 /

 

 

 

 1.2.1 ช่องทางการสื่อสารจำนวน 4 ช่องทาง
   1.2.1 ประชุมทีมงานจัดการความรู้
   1.2.2 หนังสือเวียนต่างๆ
   1.2.3 เว็บไซต์
 1.2.2 ความถี่ของการสื่อสาร
   1.2.2.1 การประชุมทีมงานจัดการความรู้
 1.2.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับบุคคล
   1.2.3.1 คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้
   1.2.3.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและดูแลการดำเนิน
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   1.2.3.2 CKO กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิด คำแนะนำในการ
 ปฏิบัติงานแก่พนักงานราชการ

    
 1.2.1.1 รายงานการประชุม ทีมงานจัดการความรู้
 และทีมงานเครือข่าย
 1.2.1.2 หนังสือเวียน
 1.2.1.3 เว็บไซต์คลังความรู้ สชป.6
 1.2.2.1 รายงานการประชุม ทีมงาน
 จัดการความรู้และทีมงานเครือข่าย
 1.2.3.1 คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการ
 ความรู้
 1.2.3.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและดูแล
 การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 1.2.3.2 ภาพและรายละเอียด CKO กล่าวให้ข้อคิดแก่
 พนักงานราชการ

      

 

 

 

 

 

 

 

 1.3  CKO สำนัก/กองสื่อสารแนวทางด้านการจัดการ  ความรู้เพื่อนำไปสู่การ  ปฏิบัติอย่างไร
      1.3.1 ช่องทางการสื่อสาร
      1.3.2 ความถี่ของการสื่อสาร
      1.3.3 ครอบคลุมทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ถึงระดับ
      บุคคล

 

 

 

 

 1.3.1 ช่องทางการสื่อสารจำนวน 3 ช่อทาง
     1.3.1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน KM Team
   1.3.1.2 แผนการจัดการความรู้
   1.3.1.3 เว็บไซต์
 1.3.2 ประชุมทีมงานจัดการความรู้
  1.3.1.1 คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้
 1.3.1.2 แผนการจัดการความรู้
 1.3.1.3 เว็บไซต์
 1.3.2 ประชุมทีมงานจัดการความรู้

      

 

 

 

 

 

 

 

 1.4  CKO สำนัก/กอง สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุน  การเรียนรู้ ทั้งในระดับสำนัก/กองและระดับบุคคล
 อย่างไร

 

 /

 

 

 

 1.4.1 มีห้องสมุดประจำสำนักเป็นแหล่งเรียนรู้

 1.4.2 กำหนดนโยบายและเข้าร่วมกิจกรรม
 การจัดการความรู้
KM Day กรม
 1.4.1 ภาพถ่ายบรรยากาศในการเรียนรู้ห้องสมุด

 1.4.2 ภาพ CKO เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.5  CKO สำนัก/กองแสดงออกอย่างไรเพื่อเป็นแบบ  อย่างที่ดีในประเด็นต่อไปนี้
      1.5.1 การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้
      1.5.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของ
      สำนัก/กอง

 

 

 

 

 1.5.1 CKO เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.9 
 จ.ชลบุรี
 1.5.2 CKO เข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 กรมชลประทาน
 1.5.1 ภาพ CKO เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.9
 1.5.2 ภาพ CKO เข้าร่วมกิจกรรม KM Day 2015 
 กรมชลประทาน    

 

 

 

 

 

 

 

    

 1.6  CKO สำนัก/กอง สนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล
 แก่บุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้
 สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการดำเนินงานที่มี
 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่

 

 

 

 

 1.6 CKO กล่าวสนับสนุนผู้ที่ให้ความร่วมมือในการส่งผลงาน
 และนวัตกรรม
 1.6 VDO CKO กล่าวสนันสนุนแนวทางการพิจารณา
 ความดีความชอบ
 

 

 

 

 

 

 

 

 1.7 CKO สำนัก/กอง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
 รองรับเทคโนโลยีใหม่ / นวัตกรรม ที่ต้องนำมาใช้ใน
 การปฏิบัติงานอย่างไร

 

 /

 

 

 

 1.7 CKO เข้าร่วมสัมมนาการปฏิบัติงานในระบบ e-GP
 ระยะที่ 3
       
 1.7รายละเอียดการจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ 
 e-GP ระยะที่ 3       

 

 

 

 

 

 

 

                        

 1.8 CKO สำนัก/กอง สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือ
 การจัดการความรู้ ( KM Tools เช่น  CoPs,Story  Telling,K-Forum,K-Asset,Best  Practice,
 Peer Assist , Cross- functional Team ฯลฯ )
 มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใน  สำนัก/กองอย่างไร
 

 

 /

 

 

 

 1. CKO สั่งการใน กลุ่มไลน์ บริหารจัดการน้ำ สชป.6
 

 1.8 ภาพ CKO สั่งการในไลน์กลุ่มบริหารจัดการน้ำ
  
 

 1.9 CKO สำนัก/กอง กำหนดให้มีการสรุปบทเรียน
 ผลการดำเนินงานตามภารกิจ (AAR) และหารือ
 ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (แนวทาง
 /กระบวนการการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือ
 สิ่งประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงการทำงานของสำนัก
 /กองอย่างไร

 

 /

 

 

 

 1.9 CKO ร่วมหารือผลการดำเนินงาน KM Team

 1.9 CKO ร่วมหารือผลการดำเนินงาน KM Team

 1.10 CKO สำนัก/กอง ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

 

 /

 

 

 

 1.10.1 CKO มีการลงพื้นที่ติดตามงานขุดลอกและกำจัด
 วัชพืชห้วยคลองคล้า
 1.10.2 นายกอบต.หนองแวง เข้าแสดงความขอบคุณที่สชป.6
 ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝาย     
 
 1.10.1 ภาพ CKO ลงพื้นที่ติดตามงานขุดลอกและ
 กำจัดวัชพืชห้วยคลองคล้า
 1.10.2 ภาพ CKO รับมอบหนังสือขอบคุณจากนายกอบต.หนองแวง

 1.11 CKO สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับ ติดตาม
 ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างไร
     1.11.1 วิธีการควบคุม  กำกับ  ติดตาม

     1.11.2 ความถี่ในการควบคุม  กำกับ  ติดตาม

 

 /

 

 

 

 1.11 CKO มีการกำกับติดตามผลการดำเนินการด้าน
 การจัดการความรู้
         
     
 1.11 VDO CKO สื่อสารให้แนวทางในการ
 ปฏิบัติงาน