สายตรง ผส.ชป. 5

   

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : สชป.5 จะทำการย้าย hosting และปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ "กุมภาพันธ์" นี้ ||

 
   
d
d
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5
       
 
     
 
       
       
       
       
       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
   
   
 
กระดานสนทนา
 
 
ดาวน์โหลด
 
  บทความ  
  รับเรื่องร้องเรียน  
  รวมเว็บลิงคื  
  ระบบอินทราเน็ต  
   
 

 

 

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
  คลังความรู้ สชป. 5  
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง  
   
   
   
   
   
  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
  ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์  
  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  
   
   
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
แผนงาน MTEF ปี 2549-2559
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ข่าวกรมชลประทาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
คลังข้อมูลสภาพน้ำ
กรมชลดอทคอม
หนังสือเวียน / กระทรวง
กรม / สชป. 5
         คำสั่งกระทรวง
         คำสั่งกรม
         ประกาศกรม
         หนังสือเวียน สลก.
         สารสนเทศภายในกรม
         สำนักพัฒนาโครงสร้างและ
         ระบบงานบริหารงานบุคคล
         กองการเงินและบัญชี
         กองแผนงาน
         กองพัสดุ
         กลุ่มตรวจสอบภายใน
         กรมบัญชีกลาง
         ส่วนฝึกอบรม
         คำสั่ง สชป. 5
         ประกาศ สชป. 5
         หนังสือเวียน สชป. 5
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
[บอร์ดสนทนา]

ภาพข่าวกิจกรรม
   
   
 
 
   
สมัคร ยกเลิก
 
ค้นหาโดย
   
เรื่อง เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสช.)
รายละเอียดตัวอย่างตู้เอกสารและแฟ้มเอกสาร
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์รับเสด็จสมพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯลฯ

เรื่อง การนำแผนการปรับปรุงไปปฏิบัติและการส่งรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

รื่อง เสนอรายชื่อการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น
สายงานก่อสร้างประจำปี 2552

รายงานการประชุมสรุปแผนงานปี 2554 งานพัฒนาแหล่งน้ำและงานจัดการน้ำ
เรื่อง สรุปผลการสำรวจ (Survey Research) "ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน กรมชลประทาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2552/2553
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 (รอบ 2)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

เรื่อง ลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนัก/กอง
การใช้งานของประตูอัดน้ำกลางคลองแบบปรับบานอัตโนมัติ,
RADA Gate Model II
30 ธ.ค.52
ข้อมูลการผ่านหลักสูตรนักบริหารของข้าราชการ 30 ธ.ค.52
File ประกอบการจัดทำการคำนวณต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ 2552
28 ธ.ค. 52
 

www.rid5.or.th www.google.co.th
คำสั่งสชป. 5
กำลังปรับปรุงลิงค์คำสั่ง
 
 
 
 
 
   
   
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   
   
     
   
   
   
   

   
   
   
   
     
   
   
   
     
Webmaster