สรุปบทเรียนกระบวนงานฝึกอบรมเป็นวิทยากร กระบวนการเบื้องต้นโดยวิธีการมีส่วนร่วม (รุ่นที่ 2)
 


วันที่ 21 มิถุนายน 2553

กติกาการประชุม
1.ตรงต่อเวลา
2.รับฟังเสียงส่วนมาก
3.ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
4.ยกมือก่อนที่จะพูด ไม่พูดแทรกก่อนที่ผู้อื่นกำลังพูด
5.รับผิดชอบร่วมกัน
6.ห้ามโดดการอบรม
7.ปิดเสียงโทรศัพท์ ถ้ามีธุระให้ออกไปรับนอกห้อง

แนะนำตัววิทยากร/ผู้เข้าอบรม
1.แนะนำชื่อจริง
2.แนะนำชื่อเล่น
3.มาจากไหน
4.ความรู้สึก ณ ตอนนี้
5.อยากได้ความรู้อะไร

ความรู้สึก คาดหวัง
- ดีใจ - ช่วยเหลือเกษตรกร
- เฉยๆ - ความรู้เพิ่มขึ้น
- เครียด - แนวทางแก้ไข
- ตื่นเต้น - ถ่ายทอดให้เกษตรกรได้
- สบายๆ - การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
- ตั้งใจ - สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเกษตรกรได้
- แปลกๆ - อยากได้ทุกอย่างเพื่อพัฒนาตนเอง

ประสบการณ์การทำงาน
- ความภาคภูมิใจ
- ปัญหาที่ประสบ

ปัญหา
- น้ำได้รับน้อย
- เกษตรกรมาประชุมน้อย
- การซ่อมแซมให้เกษตรกรไม่สามารถดำเนินงานได้
- ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านเบี้ยเลี้ยง,ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- การสัญจรลำบาก
- เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคูคลอง
- เกษตรกรพูดไม่รู้เรื่อง
-การส่งน้ำไม่ตรงตามแผน

ความภาคภูมิใจ
- ได้ช่วยเหลือเกษตรกร
- มีการจัดตั้งกลุ่มบริหารระดับคลอง (เสริมสร้างความเข้มแข็ง)
- เกษตรกรได้รับน้ำตรงตามเวลาได้รับความรู้จากการจัดอบรม
- แล้วนำไปใช้กับกลุ่มเกษตรกรได้จริง
- จัดตั้งชลประทานอาสา
- ภูมิใจที่ได้เป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้

แนวทางแก้ไข
- ทำให้ได้ตามแผนส่งน้ำ/ส่งตามแผน
- ต้องสำรวจคูคลองใน พ.ท ให้พร้อม
- ให้กรมชลฯ จัดงบประมาณมาให้เพียงพอ
- ยึดคิวน้ำเป็นตัวตั้ง(โครงการ)
- คูคลองคู่ขนานไปกับคลองส่งน้ำ
- ต้นทุนของน้ำต้องมีเยอะ
- ตั้งกลุ่มเข้มแข็ง (เกษตรกร) ตั้งกติกากลุ่ม

เรื่องเล่าความสำเร็จ โดย นาย สมพงษ์ บ่างตระกูล ผส.ชป.3
ทำงานที่แรก(นายช่างตรี) โครงการมหาราช
เรียนรู้การทำงาน โดยเรียนรู้

1. ต้องทำได้เองก่อน
- สั่งลูกน้องทำ
2. เรียนรู้กับตำแหน่งที่ต่ำกว่าแต่มีประสบการณ์
- ถอดยศตำแหน่งเพื่อให้ได้ความรู้
3. ตั้งแต่เริ่มทำงานมีความสำเร็จอะไรบ้าง
4. ในแต่ละประเด็นมีปัจจัยอะไรบ้าง
- มีจักรยานปั่นมาเรียนหนังสือ
- บ้านมีอาชีพขายของ(ปลาทูเค็ม)
- จากหนองตม 9-10 กม.ถึง รร. อินทภูต(ประถม) พรหมพิราม
- เดินทางไปเรียนต่อมัธยมที่ กทม.
- ปทุมคงคา - รร.กรมชลประทาน
- ผลการเรียน 50 กว่า%
- อาศัยอยู่กับพระที่วัดท่าทอง กทม.
- เช้า เป็นลูกศิษย์พระบิณฑบาต
- เจ้านายเห็นฝีมือ
- เลื่อนตำแหน่ง
- นตช. นายตรวจชลประทาน (สบ.ในปัจจุบัน)
5. เข้าเรียนรู้กับชุมชน
- ลูกเสือชาวบ้าน(มีปัญหาเสือเทพ เสือทวย)
- เกิดความรักในหมู่เพื่อนฝูง

วิธีการให้ 3 เสือยอมรับ
- แทรกตัวอยู่กับชาวบ้าน
- เข้าไปกับลูกน้อง (แต่งงานในชุมชน)

แนวคิด วิธีการมาจาก
- สมัยอยุธยามีการแทรกซึมกลุ่มชน ปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย

หลักคิด ผส.ชป.3
ประวัติศาสตร์ - ที่สำเร็จ
- ต้นแบบ
แนวคิด - สิ่งที่ทำให้สำเร็จ
- หลักปฏิบัติ
ปรับใช้ - ตามสภาพ
- สถานการณ์
ผลสำเร็จ - ปรับปรุง
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์

6. เกิดข้อขัดแย้ง แก้ไขอย่างไร
6.1 พื้นฐานจากการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ฝึกการสร้างความสัมพันธ์
- ครอบครัว พี่น้อง
- ครูอาจารย์ สอน (เชื่อฟัง)
6.2 ความอดทน
- ท้อนิดหน่อย
- มีความตั้งใจ
- มนุษย์สัมพันธ์
6.3 ความซื่อสัตย์

หลักการทำงานร่วมกับนักการเมือง
- ไม่ไปยุ่งกับเขามากเกินไป
- ทำได้ /ไม่ได้บอกตรงๆ
- มีเหตุมีผล

7. รู้จักทดแทนบุญคุณ
8. รู้จักวางตัว “เดินสายกลาง”

ความสำเร็จ / ภาคภูมิใจ
ปัจจัยที่ประสบผลสำเร็จ

- ฟังความคิดเห็นผู้อื่น
- มีเหตุ มีผลในการตัดสินใจ
- การมีส่วนร่วม
- ความจริงใจในการทำงาน
- ความอ่อนน้อม
- พรหมวิหาร 4

สรุป หลักการทำงาน ผส.ชป.3
แนวคิดในการปฏิบัติงาน

1. ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. เรียนรู้จากสิ่งที่ประสบผลสำเร็จ
3. ถอดยศตำแหน่ง ที่เป็นอุปสรรคเรียนรู้
4. เรียนรู้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
5. ความอดทน
6. ความซื่อสัตย์
7. การตอบแทนบุญคุณ
8. เดินสายกลาง
9. การมีส่วนร่วม
10. ความจริงใจ ตั้งใจ
11. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
12. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

แนวคิดเชิงบวก
- ดาว + เดือน
- ความว่างเปล่า
- วงกลมสีดำ
- สี่เหลี่ยม
- แสงสว่าง
- จอ
- พื้นสีขาว
- จุดขาว จุดดำ
- สีฟ้า(ดาว)
- จุดดำ
- ดาวห้าแฉก
- เห็นเหมือนเพื่อน

ตัวเลข
- บวก ลบ คูณ
- ตัวเลขอารบิก
- ข้อหกผิด 1 = 5 (ทำไม)
- ข้อสี่ 9-1 ทำไมเท่ากับ 10
- ตัวเลขทั้งหมดอยู่ด้านซ้าย
- เลข 7 กับ 8 ไม่มี
- ข้อ 4 กับ 6 ผิด
- ถูก 4 ข้อ ผิด 2 ข้อ
- ความถูกต้องมากกว่าความผิด

กำแพงสี่ด้าน
- คิดแทนคนอื่น
- คิดเชิงลบ
- อารมณ์ชั่ววูบ
- โยนความผิด (สมัยเรียนลอกการบ้านพออาจารย์มาแล้วโยนมาให้เพื่อน)
- เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน,มีสติ
- ยับยั้งจิตใจตัวเองก่อน
- พังทั้งสี่ด้าน
- กำแพงด้านที่ห้าของตำแหน่ง
- วิธีการที่จะพังกำแพงทั้งห้าด้าน คือ ถอดยศถอดตำแหน่งอยู่อย่างพอเพียง

แบ่งกลุ่มคลายปม
กลุ่มละ 7 คน
กลุ่ม 2 คลายได้ก่อน

ความรู้สึกก่อนเล่น
- อยากเสร็จเร็ว
- ทำไม่ได้แน่
- ยุ่งยากซับซ้อน
- อึดอัด

ระหว่างเล่น(ความรู้สึก)
- อุ่นใจพี่เลี้ยงดี
- สนุก
- ความร่วมมือ
- ไม่ทันเวลา
- ท้อแท้
- ยุ่งยาก

ความรู้สึกหลังเล่นจากเล่นเกมส์
- สบายใจ
- คลายได้จริงหรือเปล่า(สงสัย)
- ยุ่งยากใจ
- อึดอัด
- ไม่ได้อยู่แล้ว

สิ่งที่ทำได้ดี(ทีม)
- มีความตั้งใจ
- สามัคคี
- ร่วมมือ(ทุกคนมีส่วนร่วม)
- ช่วยกันคิดแก้ปัญหา
- มีความพยายาม
- มีการช่วยกันวางแผน

ถ้าได้เล่นใหม่(สิ่งที่อยากปรับปรุง)
- เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- ศึกษาจากกลุ่มที่ทำสำเร็จ
- คิดไวทำไว
- คิดนอกกรอบ

ได้เรียนรู้อะไรจากเกมส์
- ความสามัคคี
- รู้จักการแก้ปัญหา
- ความอดทน
- ยอมรับความคิดผู้อื่น

กระบวนกรถอดกระบวนกร
ความรู้สึกของกระบวนกร
- พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วม
- เหนื่อย
- อึดอัด,ไม่ลื่นไหล
- อยากให้แสดงความคิดเห็นเยอะๆ

เป้าหมายของกิจกรรม
- ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ให้รู้จักการวางแผน
- การไว้วางใจในทีม

ปัจจัยใดทำให้ไม่ตั้งเป้าหมาย
-การตั้งคำถามไม่เชื่อมโยง
-การสื่อสารไม่ชัดเจน
-การสร้างบรรยากาศปลุกเร้า

สิ่งที่ทำได้ดี
- เห็นความแตกต่างของกลุ่มที่ทำได้และทำไม่ได้
- ช่วงแรกทุกคนให้ความร่วมมือ
- มีการวางแผนที่ดีเป็นไปตามแผน

สิ่งที่เห็นจากกระบวนกร
- ความแปลกใหม่

สิ่งที่ควรปรับปรุง
- ให้ระดมความคิดแต่ละกลุ่ม
- เปลี่ยนเครื่องมือใหม่
- การปรับและถอดบทเรียน
- การ run เวทีรวดเร็วเกินไป

อริยสัจ 4
1. ทุกข์ = ปัญหา
2. สมุทัย = สาเหตุ
3. นิโรธ = เป้าหมาย
4. มรรค = วิธีการ / แนวทาง

วิธีคิดแบบอริยสัจ 4
สาเหตุ มาก่อน ปัญหา (อดีต)
วิธีการ มาก่อน เป้าหมาย (อนาคต)
ในทางปฏิบัติ

สรุป วิธีคิดแบบอริยสัจ 4
จากการอ่านบทความ
ปัญหา - บริโภคนิยม
สาเหตุ - ตัณหา ความต้องการ
เป้าหมาย - เป็นไทจากบริโภคนิยม
วิธีการ - เปลี่ยนแปลง
        - ใช้ปัญญา
        - มองเห็นคุณโทษ

แนวคิดแบบเปรียบเทียบ
บริโภคนิยม
ข้อดี

-สะดวกสบาย
-อิสระ
-เสรีภาพ
-ภาพลักษณ์ใหม่
-ความสุขแค่เอื้อม

ข้อเสีย
- เครียดมากขึ้น
- วุ่นวาย เร่งรีบ
- มลภาวะ
- ไม่ปลอดภัย
- เสียเวลา พลังงาน
- ความสัมพันธ์แย่
- จิตใจไร้อิสระ

หลักแนวคิด
1. การคิดเชิงบวก
2. กำแพง 4 ด้าน
3. อริสัจ 4
4. เปรียบเทียบ

การเขียนบัตรคำที่ดี
- สีชัดเจน
- ตัวอักษรของคำชัดเจน
- กะทัดรัดได้ใจความ
- หนึ่งแผ่นหนึ่งความคิด
- ควรเป็นแนวนอน
- ขนาดของหัวปากกา
- ข้อความควรมีบรรทัดเดียว
- จัดข้อความให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษ
- ต้องอ่านทุกความคิดเห็น

ข้อดีของบัตรคำ
- ทุกคนได้แสดงออกได้เต็มที่
- ได้ความคิดที่หลากหลาย
- ใช้เวลาน้อย

ข้อจำกัดของบัตรคำ
- ชาวบ้านเขียนหนังสือไม่เป็น
- ชาวบ้านไม่ชอบเขียนแต่ชอบพูด

AAR กระบวนกร
- กังวล ไม่รู้จะสื่ออย่างไร
- รู้สึกฝืด
- กลัวไม่สนใจ
- เมื่อย
- ไม่สนุก
- ท้อแท้ หมดแรง
- อึดอัด

สิ่งที่ทำได้ดี
- เกมส์นกกระจาบ
- บูมทีม
- สรุปเครื่องมือ
- เกิดการเรียนรู้
- ผส.ชป.3เล่าประสบการณ์
- การวางตัวของทีมกันเอง
- จุดที่ใช้ให้เห็นถึงขาวดำ
- จับประเด็นขึ้นกระดาน

 

WALK RALLK
1.ตั้งชื่อทีม
2.ต้องจำชื่อเพื่อนในทีมให้ได้
3.ต้องมีการบูมทีม

กลุ่ม
1.จุ๊กกรู๊
2.Man-U
3.แจ๋ว
4.Two

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2553

ฐาน 1 ตาข่ายไฟฟ้า
ความรู้สึกก่อนเล่น

- จะรอดไปได้อย่างไร
- ยาก
- มันน่าจะไปไม่ได้
- หวาดเสียว
- ช่องแคบ
- สงสัย
- น่าจะง่าย

ความรู้สึกตอนเล่น
- เก่ง
- กลัวเพื่อนทิ้ง
- มันง่าย
- กลัวไม่ผ่าน

ความรู้สึกหลังเล่น
- โล่ง
- สบายใจ
- ยังสงสัยอยู่
- ใครเป็นคนคิดเกมส์

สิ่งที่ทำได้ดี
- มีความเป็นทีม
- มีการช่วยเหลือกัน
- มีความสามัคคี
- มีความตั้งใจ
- มีการวางแผน
- มีความพร้อมเพียง
- ช่วยกันแก้ปัญหา

สิ่งที่อยากปรับปรุง
- อยากลองทำใหม่
- รับฟังความคิดเห็นคนอื่นก่อน
- ลดน้ำหนัก
- เครื่องแต่งกายให้กะทัดรัด

ได้อะไรจากเกมส์
- การมีส่วนร่วม
- ได้ความสามัคคี
- มีความจริงใจต่อกัน
- มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

จิตรกรหมู่
ความรู้สึกก่อนเล่น

- เหมื่อนง่ายๆ, พื้นๆ
- มันมีความรวนเร
- ต้องทำได้

ความรู้สึกระหว่างเล่น
- ยากกว่าที่คิด
- มันไม่ได้อย่างที่คิด
- ทำไม่ได้

ความรู้สึกหลังเล่น
- โล่งใจ
- พอใจ
- สวย
- ต้องสามัคคีเพิ่มขึ้น
- ไม่เป็นไปตามที่คิด

สิ่งที่ทำได้ดี
- ร่วมกันวางแผน
- ความสามัคคี
- การวางแผน
- ใจเย็น
- ร่วมมือกัน

สิ่งที่อยากปรับปรุง
- ต้องวางแผนให้มากกว่านี้
- สร้างความพร้อมเพียง
- มีสมาธิ

ได้อะไรจากเกมส์
- ความพร้อมเพียง
- การวางแผน
- ความสามัคคี
- ความเชื่อมั่นในกลุ่ม

ปลดชนวนระเบิด
ความรู้สึกก่อนเล่น

- ง่าย
- น่าจะทำได้
- ทำไม่ได้แน่นอน
- ไม่ค่อยมั่นใจ
- ต้องมีหลายแผน

ความรู้สึกระหว่างเล่น

- เสียว
- กลัวมือจะหลุด
- จะรับกันไม่ไหว
- กลัว

ความรู้สึกหลังเล่น
-โล่ง

สิ่งที่ทำได้ดี
- มีความพยายาม
- กล้าลอง
- เชื่อใจ
- มั่นใจเพื่อนร่วมทีม

สิ่งที่อยากปรับปรุง
- จริงใจกัน
- ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่
- ปรับปรุงตัวเอง,เชื่อมันในตัวเอง

สิ่งที่ได้จากเกมส์
- ความสามัคคี
- ความเชื่อใจ
- ความจริงใจจากเพื่อน
- ความตั้งใจ
- ได้ระดมความคิดเพื่อความสำเร็จของเกมส์

ปิดตาหาของ
ความรู้สึกก่อนเล่น

- ง่าย
- เด็กๆ
- หมู
- สบาย เข้าใจกันอยู่แล้ว
- เล่นได้อยู่แล้ว
- เชยๆ

ความรู้สึกระหว่างเล่น
- ต้องคอยฟังคำสั่ง
- สับสน
- สั่งไปแล้วทำไม่ได้
- น่าหยิบได้
- ขัดใจ

ความรู้สึกหลังเล่น
- ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้
- สบายใจ,โล่งใจ
- รู้สึกดี

สิ่งที่ทำได้ดี
- การสื่อสาร
- มีความมั่นใจ
- มีการวางแผน

สิ่งที่ต้องปรับปรุง
- สื่อสารเบาๆหน่อย
- เปลี่ยนทีมใหม่
- การวางแผน
- การสื่อสารใหม่
- ปรึกษากันใหม่
- ใช้สมาธิให้มากกว่านี้
- เปลี่ยนการสื่อสารใหม่

Mind Map
- ประโยชน์ของ Mind Map
- มีความชัดเจน
- เราสามารถอธิบายได้
- เข้าใจความหมายง่าย
- รายละเอียดครบถ้วน
- มีการเชื่อมโยง
- มีลำดับขั้นตอน
- จำง่าย

หลักการของ Mind Map
- ไม่เขียนใต้เส้น
- เขียนเป็นเส้นโค้ง
- เขียนเฉพาะคำสำคัญ
- กิ่งเดียวกันใช้สีเดียวกัน
- ขนาดแก่นแกนขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป
- ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนคำพูดได้

การทำเวที
หลักกการทำเวที

- สถานที่
- เตรียมอุปกรณ์
- บุคลากร
- ผู้เข้าร่วม
- เป้าหมาย
- รูปแบบ
- การสร้างบรรยากาศในการมีส่วนร่วม
ทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำกับด้วย”สติ ”

“การวางแผนเวที”
เป้าหมาย
- เป้าหมายหลัก
- เป้าหมายรอง
ความรู้ ผู้เข้าร่วมมีใครบ้าง,การเตรียมอุปกรณ์,บุคลากร,เตรียมสถานที่

 

การทำเวทีสมมุติ
1.วางเป้าหมาย
2. วิเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุม
3. เก็บข้อมูลพื้นที่
4. กำหนดรูปแบบ
4.1 รายละเอียด
4.2 การใช้เครื่องมือ
4.3 ระยะเวลา
4.4 ผู้รับผิดชอบ
4.5 เป้าหมายที่อยากได้

ความรู้สึกกลุ่ม
- ตื่นเต้น
- ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- พอใจกับผลงาน

สิ่งที่ทำได้ดี
- ข้อมูลดี
- ได้กลุ่มตามเป้าหมาย
- กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ชัดเจน

มุมมองของผู้เข้าร่วมประชุม
- สรุปดี

สิ่งที่ควรปรับปรุง(กลุ่ม3)
- การแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน
- การอธิบายข้ามขั้นตอน
- ต้องมีการซักซ้อม

มุมมองของผู้เข้าร่วมประชุม
- การถ่ายทอดข้อมูลไม่ชัดเจน

ผู้สังเกตการณ์มอง
- พิธีเปิดยาวไปหน่อย
- ควรเตรียมการให้มากกว่านี้
- การวางแผนดี
- การเลือกตั้งไม่มีการโหวตเสียง
- บริหารเวลาไม่ดี
- ไม่มีการแนะนำเจ้าหน้าที่

สิ่งที่ทำได้ดี(วิทยากร)
- จังหวะขั้นตอน

สิ่งที่ควรปรับปรุง
- ต้องเปิดโอกาสให้ในกลุ่มมีส่วนร่วม

ความรู้สึกของผู้จัดทำเวที
- กังวล,ยาก
- โจทย์ยาก
- สับสน
- พอใจ

ความรู้สึกของผู้ร่วมประชุม
- เฉยๆ
- ดีที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมประชุม(ทำได้ดี)
- รูปแบบดี,ชี้แจงชัดเจน
- เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
- รายละเอียดการอธิบาย

สิ่งที่ต้องปรับปรุง(ทำเวที)
- รัดกุมและละเอียดให้มากกว่านี้
- ต้องมีข้อมูลให้มากกว่านี้

ผู้สังเกตการณ์
- เพิ่งเคยเห็นรูปแบบนี้

ความเห็น เช้คแควน้อย
- ข้อดี : สื่อสารชัดเจน
- คนเขียนกระดานจับประเด็นไม่ได้

ความรู้สึกคนทำเวที(กลุ่ม2)
- ไม่พร้อม
- กังวล
- ข้ามขั้นตอนที่วางแผนไว้

ความรู้สึกคนเขียนกระดาน
- รู้สึกยินดีเพราะเคยทำอยู่แล้ว

ความรู้สึกผู้ร่วมทำเวที
- เข้าใจง่าย

สิ่งที่ทำได้ดี
- การเชิญชวน
- แก้ปัญหาได้ดี
- เก่งมาก (ผู้สังเกตุการณ์)
- นำเสนอได้ดี (ผู้สังเกตุการณ์)
- ทุกคนมีส่วนร่วม (ผู้สังเกตุการณ์)

สิ่งที่ควรปรับปรุง
- ข้ามขั้นตอนที่เตรียมไว้
- ระยะเวลาการประชุมสั้นเกินไป
- การดำเนินการเร็วเกินไป(ผู้สังเกตุการณ์)
- การเขียนกระดานต้องขียน ณ ขณะนั้น ไม่ใช่เขียนไว้ก่อน (Chang)
- ให้สับเปลี่ยนผู้นำเสนอ (Chang)
- พิธีกรควรบริหารเวลาให้ดี (Chang)
- คำพูดในการถามคำถาม (Chang)

ความเห็นวิทยากร
- มีการวาดแผนที่เป็นสื่อที่ดี
- พิธีกรมีลักษณะนิ่มนวล
- ควรมีการนัดแนะกันก่อน
- ควรมีการตั้งกติกาในการประชุม
- ขาดเครื่องมือในการจัดประชุม

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2553

ทักษะของกระบวนการ
สิ่งที่ควรมี

-การโยนคำถาม/ตั้งคำถาม
-การรับฟังอย่างตั้งใจ
-การจับประเด็น
-คิดวิเคราะห์
-สิ่งที่คอยควบคุมทั้งหมดคือ ”สติ”

ทักษะกระบวนกร

อ. ปรีดา เรืองวิชากร (อ. เล็ก)


คณะกรรมการ ”รวมน้ำใจ”

ประธาน         เมธิน
รองประธาน    ณรงค์
เลขานุการ      มนัส
เหรัญญิก       วีระศักดิ์
ปฏิคม           ยงยุทธ

 

สรุปบทเรียน
กระบวนกร(ภาพรวม)
ความรู้สึกตอนนี้

- โล่งสบาย
- อยากนอน
- ปวดเมื่อย
- ประสบผลสำเร็จ
- ดีเกินคาด ผลตอบรับดี
- ดีใจ

สิ่งที่ทำได้ดี
- แก้ไขปัญหาในเวทีได้
- ความร่วมมือ
- ช่วยกระตุ้น
- ชวนพูดคุย
- มีการเติมเต็ม จาก อ.สุจินต์
- สรุปทักษะกระบวนกร
- กลุ่มสัมพันธ์

สิ่งที่ปรับปรุง
- เบรกไม่มีน้ำดื่ม
- สถานที่แคบ / ใกล้บ้าน
- การมาสาย
- จัดตรงเทศกาล(ฟุตบอล)
- ระยะเวลาระหว่างรุ่นน้อย
- กระบวนกรน้อย
- ช่วยเขามากไป ไม่ค่อยให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
- ทีมรบกวนสมาธิผู้อบรม
- กระบวนกรร่วมมีการพูดแทรก

การเตรียมตัวน้อย
- เอกสาร / เนื้อหาวิชาการ
- นัดแนะบุคคล
- ออกแบบแผนไม่ละเอียด
- การพูดตัดบทผู้ร่วมประชุม
- หลงประเด็น - ชี้นำมากไป
- การบริหารเวลา – รับลูกไม่ได้
- รู้สึกเนื้อหาไม่แน่น
- การสร้างบรรยากาศ
- สถานที่ วิทยากร หลักสูตร
- ทีม ต้องเป็นไปตามแผน
- งานซ้อนงาน

 
 
สำนักชลประทานที่ 3 เลขที่ 204 หมู่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ติดต่อเครือข่าย สชป.3 0-5533-3001 ต่อ 200 nugoolptk@hotmail.com