ข้อมูลทั่วไป
        ระบบฐานข้อมูลแผนงานงบประมาณ สำนักชลประทานที่ 3 เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม PHP ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำงานบนฝั่ง
Server และเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูล MySQL โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน   ในการจัดสรรพื้นที่บน Server ของ
กรมฯ ให้ผู้พัฒนาระบบของสำนักชลประทานที่ 3 สามารถเข้าไปจัดการระบบฐานข้อมูลในส่วนนี้ได้

       ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักชลประทานที่ 3 ได้นำระบบนี้มาเริ่มทดลองใช้งานกับระบบการรายงานจริง  มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับ โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานข้อมูลแผนงานและงบประมาณโดยที่
ผู้ได้รับมอบหมาย สามารถ Update ข้อมูลต่างๆ  ทางหน้า website   ของศูนย์ประสานแผนงานและการขอตั้งงบประมาณได้โดยตรง ซึ่งในระบบ
ดังกล่าว จะมีการแสดงข้อมูลเดิมให้ผู้รายงานทราบก่อนการรายงาน  และเมื่อมีการป้อนข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล จากนั้น
จะมีการประมวลผล และ จัดทำเป็นรายงานประจำงวด  จากนั้น ฝ่ายแผนงานฯ  จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง  และส่งรายงานดัง
กล่าว ให้กองแผนงาน ทุกวันที่ 10 ,20 และ 30 ของทุกเดือน ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด

      ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ นอกจากการ สรุปรายงานที่จะต้องจัดทำตามแบบฟอร์มเพื่อรายงานกรมฯ แล้ว ยังเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านแผนงานและ
งบประมาณ สามารถสรุปข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ โปรแกรมPHP จะนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและแสดงผลบนWebsite
เพื่อให้ผู้บริหารของสำนักฯ  หัวหน้าโครงการฯ   และผู้เกี่ยวข้อง  สามารถใช้ในการติดตามผลก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับสำนักชลประทาน
และ ในระดับโครงการ แยกเป็นรายประมาณการ ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

ที่มาและสภาพปัญหา
1. ข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณ ที่จะต้องจัดทำเป็นรายงาน มีจำนวนมาก ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel จำนวนประมาณ 400 ประมาณการ
โดยมีหัวข้อรายงานมากกว่า 40 คอลัมน์ ในขณะที่จะต้องส่งรายงานทุก 10 วัน และพบว่าการส่งรายงานมักมีปัญหาข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนส่งไม่ทันเวลา และตรวจพบข้อผิดพลาดอยู่เป็นประจำ
2. รูปแบบ ตัวเลข วันที่ ฯลฯ ที่ใช้ในการรายงานมีหลากหลาย และบางครั้งมีการแทรกคอลัมน์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการข้อมูลของผู้จัดทำรายงาน
แล้วซ่อนไว้ เมื่อนำไฟล์มารวมกันจึงมักเกิดข้อผิดพลาดโดยไม่รู้ตัว
3. การส่งข้อมูลทาง E-mail พร้อมกันจากหลายโครงการ มักมีปัญหา บางครั้ง ไฟล์ที่ได้รับไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ หรือ ไม่ได้รับ E-mail
4. เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยมากจากหลายหน่วยงาน เมื่อมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนเกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการทบทวนข้อมูลทางโทร
ศัพท์หลายครั้ง เป็นการเสียเวลามากในการส่งข้อมูลซ้ำ และยังทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ อีกด้วย

กรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
1. สร้างระบบฐานข้อมูล ให้ทุกหน่วยงาน สามารถจะเข้าถึงและเรียกใช้งานจากฐานข้อมูลเดียวกันได้โดยสะดวก
2. เมื่อมีความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในกิจกรรมใด ทุกหน่วยงานสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนั้นได้ทันที โดยไม่มีมีข้อจำกัดเรื่อง
ระยะเวลา
3. ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้อง หรือความใช้ได้ ของข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งจัดรูปแบบข้อมูลประเภท  วันที่  ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (เช่น
21/12/2552) ก่อนที่จะยอมรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ
4. ใช้โปรแกรม ในการเรียกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล มาแสดงผลในรูปแบบรายงานตามแบบฟอร์ม ที่กรมฯ กำหนด หรือรวมทั้ง แสดงผลในรูปแบบ
ตามที่ต้องการในแต่ละกรณี เช่น การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน (Cash Flow)  และ การจัดทำข้อมูลประกอบการประชุมติดตามความ
ก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารระดับต่าง ๆ
5. มีระบบการแจ้งข่าวสารทางหน้า Website   ให้ผู้เกี่ยวข้องในการรายงานได้ทราบผลการรายงาน และมีความเข้าใจถูกต้อง ตรงกัน หากข้อมูลมี
ความคลาดเคลื่อน ผู้รายงานจะได้มีการทบทวนและแก้ไขทันที ซึ่งจะทำให้มีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ และ เป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนงานและงบประมาณ สชป.3
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณ ของ สชป.3 ที่มีข้อมูลทันสมัย และสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้โดยสะดวก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดส่งรายงานด้านแผนงานและงบประมาณ ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถรายงานข้อมูล ผ่าน Website ได้ตลอดเวลา
และสามารถ แก้ไข ทบทวนข้อมูลที่รายงานแล้วได้โดยง่าย
3. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณของ สชป.3

การใช้งาน ระบบฐานข้อมูลแผนงานและงบประมาณ สชป.3
ระบบฐานข้อมูลแผนงานและงบประมาณ เป็นระบบการทำงานบนหน้า Website ของสำนักชลประทานที่ 3 ซึ่งสามารถคลิกที่
ศูนย์ประสานแผนงานและการขอตั้งงบประมาณ สชป.3 หรือ เลือก URL ที่ http://irrigation.rid.go.th/rid3/om3/index.htm

ระบบฯ ได้มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ
1. Admin คือ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (ฝงจ.ชป.3) หรือ ผู้ที่ ฝงจ.ชป.3 มอบหมาย สามารถเข้าไป เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสำคัญ
ของรายการงานได้
2. ผู้รายงาน คือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการส่งรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ   ในที่นี้กำหนดให้หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของทุกโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบ
3. บุคคลทั่วไป สามารถเข้าไปดูรายงานในภาพรวมได้ แต่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลได้

ทุกหน่วยงานจะต้องมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ภายใต้ความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการ โดยได้มีการจัดประชุม
ชี้แจงวิธีการใช้งานและมอบ Username และ Password ให้กับผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบรายงาน โดยผู้ใช้ในแต่ละระดับ มีสิทธิ
ในการเข้าระบบและรายงานดังนี้

 

ขั้นตอนการทำงาน
1. เข้าไปที่หน้า Website สชป.3 และคลิกที่ ศูนย์ประสานแผนงานและการขอตั้งงบประมาณ สชป.3 หรือ เลือก URL ที่
http://irrigation.rid.go.th/rid3/om3/index.htm

 


2. ในหน้า Website ศูนย์ประสานแผนงาน ฯ และคลิกที่ ระบบฐานข้อมูลแผนงานและงบประมาณ
    สำหรับเจ้าหน้าที่ ให้ทำการ Log in โดยคลิกที่

 


3. ใส่ Username และ Password แล้วกดปุ่ม Login จะมีข้อความตอบรับ เมื่อ คลิกปุ่ม OK จะเป็นการเข้าสู่ หน้าแรก
ซึ่งจะแสดงประวัติการเข้าสู่ระบบงาน  ของแต่ละ User  พร้อมทั้งมีข้อความซึ่ง Admin  จะบันทึกไว้ในกรณีที่มีข่าวสาร
หรือ งานที่จะต้องแจ้งเร่งรัดให้ดำเนินการ ของแต่ละหน่วยงาน

 

 


4. เมื่อกดปุ่ม เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล จะเข้าสู่หน้า เมนูหลักให้เลือกทำรายการ

 

 


5. เมนูการจัดการฐานข้อมูล (เฉพาะ Admin เท่านั้น ในที่นี้ คือ ฝงจ.ชป.3)

 

 


6. เมนู เพิ่มประมาณการ (ดำเนินการโดย ฝงจ.ชป.3)

 

 

 

7. เมื่อเลือกผลผลิตแล้ว เช่นผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน จะมีช่องให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ สามารถกรอกข้อมูลจนเสร็จ
จะมีรายการงานเพิ่มขึ้นในระบบฐานข้อมูลให้สามารถ Update ข้อมูลต่าง ๆ ต่อไปได้ (ดำเนินการโดย ฝงจ.ชป.3)

 

 


8. กรณีที่ต้องการ แก้ไขข้อมูลของประมาณการ เลือก เมนู Update ข้อมูลรายประมาณการ จาก เมนูหลัก
จะมีรายชื่อหน่วยงานให้เลือกว่าจะแก้ไขข้อมูลของหน่วยงานใด (ดำเนินการโดย ฝงจ.ชป.3)

 

 

 

9. เมื่อเลือกหน่วยงานแล้ว รายชื่อประมาณการต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น จะปรากฏ ให้เลือกว่าจะ ดำเนิน
การเกี่ยวกับอะไร คือ แก้ไขประมาณการ, การอนุมัติเงินงวด หรือ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ดำเนินการโดย ฝงจ.ชป.3)

 


10. เมื่อเลือก แก้ไข (ดำเนินการโดย ฝงจ.ชป.3)

 

 

11. เมื่อเลือก อนุมัติงวด (ดำเนินการโดย ฝงจ.ชป.3)

 

 

12. เมื่อเลือก เบิกจ่าย (ดำเนินการโดยผู้ที่ ฝงจ.ชป.3 มอบหมาย)

 

 

13. เมื่อเลือก แจ้งข่าวโครงการ (ดำเนินการโดย ฝงจ.ชป.3)

 

 

14. กรณีที่โครงการ จะดำเนินการรายงานความก้าวหน้า จะต้องไปที่ เมนูหลัก เลือก รายงานความก้าวหน้าโดย
โครงการแล้วจะมีราชื่อโครงการ ให้เลือก เมื่อเลือกโครงการแล้ว จะมีรายชื่อ ประมาณการให้เลือกดำเนินการ ดังนี้
(ดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่โครงการ , ฝงจ.ชป.3 เข้าไปแก้ไขได้)

       
                      ให้คลิกที่ชื่องานเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการต่าง ๆ


15. เมื่อ คลิกชื่องาน แล้วจะปรากฏช่องให้กรอกข้อมูล ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลจนแล้วเสร็จ

 

 


16. ในกรณีจะส่งรายงานแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน (Cash Flow) เลือกรายงานแผนการเบิกจ่ายงบ
ประมาณรายเดือน (Cash Flow) จะมีรายชื่อโครงการให้เลือก และเมื่อเลือกแล้ว จะมีรายชื่อประมาณการให้เลือก
คลิกที่ชื่อประมาณการ จะปรากฏช่องให้กรอกข้อมูล (โดย เจ้าหน้าที่โครงการ)


สำหรับ เมนูต่อไปนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานต่าง ๆ ได้แก่
1. รายงาน กต.ผง. (ใช้ในการส่งรายงาน กรมฯ)
2. รายงานการอนุมัติเงินงวด (ใช้ในการตรวจสอบการโอนจัดสรร และ สามารถ Download แบบฟอร์ม ง. 241 หรือใบจัดสรรเงินงบประมาณ )
3. สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน (สรุปข้อมูลแยกเป็นรายโครงการ)
4. รายงานผลการปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (สรุปข้อมูลแยกเป็นรายโครงการ)

สรุปและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบบฐานข้อมูลแผนงานและงบประมาณ สำนักชลประทานที่ 3 นี้จัดทำขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยใช้องค์ความรู้ด้าน โปรแกรม PHP เบื้องต้น และประสบการณ์ในการจัดทำรายงานด้านแผนงานและงบประมาณ โดยมุ่งหวังที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในงาน โดยได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในการแจ้งจุดบกพร่อง และตรวจสอบแก้ไขให้พอใช้งานได้ระดับหนึ่งแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เห็นสมควรจะได้มีการพัฒนาต่อไป ดังนี้
1. รูปแบบรายงาน กต.ผง. ที่กรมฯ กำหนด มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถแสดงข้อมูลทั้ง 47 คอลัมน์ ให้อยู่บน Website หน้าเดียวได้
2. การแสดงข้อมูลตัวเลข ใน แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ยังเป็นแบบตัวเลขทั่วไป เช่น 1002000 ซึ่งควรมีการพัฒนาให้ใช้รูปแบบ 1,002,000 เพื่อให้ผู้ใช้งานอ่านข้อมูลได้เข้าใจง่ายขึ้น
3. หากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในการรายงานมาจาก ระบบ GFMIS และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้ จะทำให้ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และ ลดขั้นตอนการจัดทำรายงานได้อีกมาก
4. ผู้ใช้งานควรสำรองไฟล์ข้อมูล ในรูปแบบอื่น เช่น Excel ไว้ด้วย เนื่องจากระบบ IT มีความเสี่ยงในการพึ่งพาเทคโนโลยี ซึ่งอาจมีการขัดข้องขึ้นได้เป็นธรรมดา และมักจะไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ การสำรองไฟล์ไว้จะเป็นทางเลือกให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

        ขอขอบคุณ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ในการอนุเคราะห์ และให้คำปรึกษาแนะนำ   และ
จัดพื้นที่เก็บระบบฐานข้อมูลและ Website รวมทั้งผู้ใช้งานของทุกโครงการที่ส่งข้อมูลป้อนกลับให้ทราบปัญหาและอุปสรรคและคำแนะนำที่เป็น
ประโยชน์ใน การพัฒนาอย่างมาก

คณะผู้จัดทำ
1. นายโสภิญญา เกิดสกุล ฝงจ.ชป.3
ผู้ออกแบบและดูแลระบบรายงานทั้งหมด
2. นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ฝวศ.คบ.เขื่อนแควน้อย สชป.3
ผู้พัฒนาระบบ โดยใช้โปรแกรม PHP และฐานข้อมูล MySQL

สามารถเข้าเวปไซต์ได้ที่
http://irrigation.rid.go.th/rid3/om3/index.htm

 
 
สำนักชลประทานที่ 3 เลขที่ 204 หมู่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ติดต่อเครือข่าย สชป.3 0-5533-3001 ต่อ 200 nugoolptk@hotmail.com