เมนูหลัก

ค้นหาข้อมูล

 

Google RID

 

KM RID 35 หน่วยงาน

 

 

กิจกรรม

กิจกรรม CoPs สรธ. "เรื่อง เหตุการณ์แผน่นดินไหว จังหวัดเชียงราย"

 

Read More>>>

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

 

กระบวนการจัดการความรู้ ( KM Process )

หมวดที่ ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


3.1 สำนัก/กอง มีวิธีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร และมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรให้แน่ใจว่าเป็นความต้องการที่แท้จริง

 

หลักฐาน

แบบสอบถามหมายเลข 1สอบถามจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (No_Link)

 

3.2 สำนัก/กอง มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 

หลักฐาน

ช่องทางเว็บไซต์สำนัก ในช่องแบบสอบถาม

ป้ายหน้าห้อง ผส.รธ. อาคารวิชาการชั้น 3

 

-รูปกล่องรับความคิดเห็น ชั้น 3  อาคารวิชาการ

 

3.3 สำนัก/กอง นำข้อมูล (ทั้งข้อร้องเรียนและความต้องการ) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นอย่างไร

 

หลักฐาน

Work flow สรธ.

เว็บไซด์ระบบสืบค้นและติดตามงาน

โปรแกรมระบบสืบค้น

 

3.4 สำนัก/กอง มีการใช้ข้อมูลและความรู้ (จากข้อ 3.1-3.3) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร

 

หลักฐาน

แบบสอบถามหมายเลข 1 (No_Link)

ช่องทางเว็บไซต์สำนัก ในช่องแบบสอบถาม

ป้ายหน้าห้อง ผส.รธ. อาคารวิชาการชั้น 3

กิจกรรมข้ามสายงานระหว่างหน่วยงานภายนอกคณะทำงาน KM ทีมสำนักสำรวจฯ เข้าร่วมกับ CoP สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

- รูปหนังสือเวียนแสดงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายนอก รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการชลประทาน รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมผู้อำนวยการโครงการ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายนอก รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการชลประทาน รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมผู้อำนวยการโครงการ

 

3.5 สำนัก/กอง ประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไม่พอใจ) ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

 

หลักฐาน

แบบสอบถาม

- รูปแบบสอบถามและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมประชุมKM Day ของสำนักสำรวจปีงบประมาณพ.ศ. 2555

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมประชุมKM Day ของสำนักสำรวจปีงบประมาณพ.ศ. 2555 จำนวน 6 ครั้ง
      สรุปภาพรวม  ความพึงพอใจ        65.98 %
            มากที่สุด         12.37 %
            มาก               65.98 %
            ปานกลาง         13.92 %
            น้อย               1.55   %
            น้อยที่สุด          0        %

3.6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับบริการของสำนัก/กองได้อย่างไร

หลักฐาน

สืบค้นจากเว็บไซต์สำนักในช่องแบบสอบถาม

สืบค้นจากเว็บไซด์ระบบสืบค้นและติดตามงาน