คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(กวพ.อ.)และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR)สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้หรือไม่

พิมพ์
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:16 น.

คำตอบ

arrow คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาที่แต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงถือว่าคณะกรรมการทั้ง 3 คณะดังกล่าวเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และสำหรับกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

 

อ้างอิง หนังสือ กค0409.6/ว90 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549

ตอบโดย...คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:36 น. )