กรณ๊โรงเรียนมีข้าราชการ จำนวน 1 คน (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) สามารถตั้งลูกจ้างชั่วคราว เป็นหัวหหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้หรือไม่

พิมพ์
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:16 น.

คำตอบ

arrow ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 5 ได้ให้ความหมาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือที่มีฐานะเทียบกองซึ่งปฏิบัติงานในสายงานเกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งหมายถึงต้องแต่งตั้งจากข้าราชการเท่านั้น สำหรับลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้ หากมีความจำเป็นต้องขอยกเว้นจาก กวพ.

ตอบโดย...คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ