เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามกระบวนการเสนอราคาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากัน 2 รายและเมื่อคณะกรรมการการประกวดราคาขยายเวลาการเสนอราคาออกไปอีก 3 นาที ผู้เสนอรายอื่นที่ไม่ใช่ 2 รายที่เสนอราคาต่ำสุดเท่ากัน จะสามารถเสนอราคาในช่วงเวลาที่ขยายออกไปได้หรือไม่

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 10(3) วรรคท้าย เมื่อสิ้นสุดเวลาการเสนอราคาตามที่กำหนดแล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายหลาย จนไม่อาจชี้ขาด ให้คณะกรรมการประกวดราคาขยายเวลาออกไปอีกสามนาที ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย มีสิทธิเข้าเสนอราคาในช่วงเวลาที่ขยายนั้น และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากยังไม่อาจชี้ขาดได้ให้ขยายเวลาออกไปอีกครั้งละ 3 นาที จนได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียวในช่วงเวลาที่ขยายออกไป จึงให้แจ้งสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา

 

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:15 น. )