หน่วยงานดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะคืนหลักประกันซองให้กับผู้เสนอราคาทุกราย ภายใน 15 วันนับถัดจากวันเคาะราคาซึ่งได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้วใช่หรือไม่

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ.อ)0421.3/ว347 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนหลักประกันซอง กล่าวคือ หน่วยงานผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน โดยการคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคาได้นั้น จะต้องปรากฏว่า หัวหน้าหน่วยงานผู้จัดหาพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจได้ให้ความเห็นชอบในรายงานที่คณะกรรมการประกวดราคารวบรวมรายละเอียดเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหลังจากกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง ตามนัยระเบียบฯข้อ 40(4) แล้ว เว้นแต่ ผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหน่วยงานผู้จัดหาจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วเท่านั้น

 

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:51 น. )