กรณีผู้ให้บริการตลาดกลาง เสนอให้บริการอาหารกลางวันและรถรับส่งคณะกรรมการประกวดราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการฯจะรับไว้ได้หรือไม่

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ.อ)0421.3/ว396 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ห้ามมิให้คณะกรรมการการประกวดราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับหรือเรียกรับการบริการอาหารกลางวันจากผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เว้นแต่ในวันเสนอราคาคณะกรรมการฯ ต้องทำหน้าที่ดูแลการเสนอราคากลางรายการติดต่อจนทำให้มีระยะเวลาดำเนินการคาบเกี่ยวช่วงเวลาพักกลางวัน ให้ผู้บริการตลาดกลางฯ สามารถจัดอาหารกลางวันให้คณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตามสมควร และห้ามมิให้รับหรือเรียกรับการบริการรถรับส่งคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ เว้นแต่กรณีหน่วยงานที่จัดหาพัสดุเป็นหน่วยงานขนาดเล็กในส่วนภูมิภาคที่ไม่สามารถจัดหารถรับส่งคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเองได้ ให้ผู้บริการตลาดกลางฯ สามารถให้บริการจัดรถรับส่งให้ได้

 

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:34 น. )