กรณีผู้ให้บริการตลาดกลาง จะแจกของสมนาคุณให้แก่คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ.อ)0408.3/ว108 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเสนอราคาฯ สำหรับผู้ให้บริการตลาดกลางฯเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และห้ามมิให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ทำการลดค่าใช้จ่ายในการบริการเสนอราคาฯหรือแจก หรือแถมของสมนาคุณให้กับผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือหน่วยงานผู้จัดหาพัสดุนั้น

 

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:19 น. )