กรณีประกาศสอบราคาเชิญชวนในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th แล้วจะต้องปิดประกาศ ณ ที่ทำการของส่วนราชการอีกหรือไม่

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow การเผยแพร่เอกสารสอบราคายังคงต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 41(1) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน สำหรับการเสนอราคาในประเทศ และไม่น้อยกว่า 45 วัน สำหรับสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง และโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของส่วนราชการนั้น ส่วนการลงประกาศในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ เว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร0506/ว78 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:45 น. )