กรณีหน่วยงานบอกรับวารสาร ซึ่งต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกให้กับผู้ขายก่อน จึงจะได้รับวารสารเป็นรายเดือนจะสามารถจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขายได้หรือไม่

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 68 กำหนดไว้ว่า การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะกระทำมิได้ เว้นแต่ หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องจ่าย และมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทำเฉพาะกรณีและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

   การบอกรับวารสารหรือสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสำเร็จรูป (CD-ROM) ที่มีลักษณะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกำหนดการออกวาระดังเช่น วารสาร หรือการบอกรับเป็นสมาชิก Internet เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เรียกค้นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างโดยอาศัยระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

 

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:10 น. )