กรณีส่วนราชการได้ขายเอกสารประกวดราคา มีการยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ เนื่องจากส่วนราชการต้นสังกัดสั่งระงับการดำเนินการไม่ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ผู้ซื้อเอกสารจะขอรับเงินค่าซื้อเอกสารดังกล่าว ได้หรือไม่

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ)1305/4352 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2541 ข้อ 2 ในกรณีที่มีการยกเลิกการประกวดราคาซื้อหรือจ้าง และไม่มีการประกวดราคาใหม่ ให้ส่วนราชการแจ้งให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาทุกรายทราบว่า ผู้ซื้อเอกสารมีสิทธิขอคืนเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาได้ โดยให้ทำเป็นหนังสือยื่นแสดงความจำนงขอคืนเงิน ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง


 

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:25 น. )