การประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นผู้ลงนามถือว่ากระทำผิดระเบียบหรือไม่

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.25355 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเอกสารประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาไว้ในทางปฏิบัติจึงต้องอนุโลมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาถือปฏิบัติ ซึ่งกรณีของประกาศประกวดราคา กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในประกาศ ดังนั้น กรณีของประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา เนื่องจากเป็นประกาศของส่วนราชการที่จัดหาพัสดุ ซึ่ง "ส่วนราชการ" ตามนัยระเบียบพัสดุฯ35 ข้อ 5 หมายความถึง กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ดังนั้น ผู้ลงนามในประกาศจึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว กรณีที่หารือ หากประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นผู้ลงนามในประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จึงไม่สามารถกระทำได้


 

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:06 น. )