กรณีส่วนราชการมีกำหนดให้ผู้ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3-14 มีนาคม 2557 เปิดรับซองวันที่ 15 มีนาคม 2557 แต่เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมปิดสำนักงาน ทำให้ไม่สามารถทำการรับหรือเปิดซองในวันที่กำหนดได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 41 ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนหรือร่น วันเวลารับและเปิดซองสอบราคาไว้เป็นการเฉพาะ แต่หากมีความจำเป็นส่วนราชการอาจนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกวดราคาตามระเบียบฯข้อ 47 วรรค 2ก่อนวันปิดรับซองประกวดราคา หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมิได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้น ให้ส่วนราชการจัดทำเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและให้ระบุ วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด่วย และให้ดำเนินการตามข้อ 45 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม รวมทั้งให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อเอกสารไปแล้วทุกรายทราบโดยมิชักช้า มาใช้โดยอนุโลม

 

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:43 น. )