ในวันเปิดซองสอบราคาคณะกรรมการเปิดซองฯขาดไป 1 คน สามารถทำได้หรือไม่

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 36 ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะต้องมีคณะกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้น คณะกรรมการแต่ละคณะต้องมีไม่น้อยกว่าสามคน หากองค์ประชุมมีสองคนถือว่าเกินกึ่งหนึ่งสามารถทำได้

 

 

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:49 น. )