กรณีได้ประกาศสอบราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้มายื่นเสนอซองสอบราคา จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

พิมพ์
องค์ความรู้ - ถาม-ตอบ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
เขียนโดย คณะทำงานด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้   
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:05 น.

คำตอบ

arrow ต้องยกเลิกการสอบราคา ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการพิจารณาว่า กรณีดังกล่าวเกิดจากเหตุใด หากเกิดจากส่วนราชการเช่น ราคากลางไม่เหมาะสม หรือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสม ก็ให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไข แล้วดำเนินการจัดหาตามระเบียบต่อไป

 

 

คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กองพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:39 น. )